مقالات

مقالات
حقوق بشر و حق آزادی اجتماعات
Posted on 2017-10-21 00:00:00

مفهوم حقوق: حقوق جمع حق و واژه حق در لغت به معانی انتخاب، سلطه و امتیاز بکار رفته است اما حق در اصطلاح حقوقی، به معنای برخورداری انسان از امتیازات، فرصت­ها و امکانات موجود در جامعه...

گزارش‌های تحقیقی

گزارش‌های تحقیقی
گزارش تدریس مضمون حقوق بشر در دانشگاه‌های خصوصی
2017-10-22 00:00:00

یکی از اهداف اساسی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان انکشاف یاتوسعه حقوق بشر از طریق آموزش حقوق بشر می‌باشد. به این خاطر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همواره تلاش نموده تا شهروندان را در مورد حقوق بشری‌شان آموزش دهد....

گزارش‌های سالانه

گزارش سالانه - ۱۳۹۵

Posted on 2017-07-03 00:00:00

گزارش‌های سالانه
گزارش سالانه - ۱۳۹۵
Posted on 2017-07-03 00:00:00

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان افتخار دارد که اینک، گزارش سالانۀ سال مالی 1395 خویش را منتشر مینماید. گزارش حاضر، انجام فعالیت‌ها و دستاوردهای کمیسیون را طی 12 ماه (از اول ماه جدی 1394 الی پایان ماه قوس 1395) به بررسی...