آخرین افزوده های سایت
بخش آموزش حقوق بشر

2018-02-19 00:00:00

آموزش حقوق بشر و مبارزه با قاچاق انسان

گزارش های روزانه

2018-02-19 00:00:00

کمبود معلم و کمک‌های اولیه صحی در پرورشگاه بلخ

اسناد بین المللی حقوق بشر

2018-02-19 00:00:00

قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان

نشرات ویدیویی

2018-02-18 00:00:00

پیام های برای محو خشونت علیه کودکان

گزارش های تحقیقی

2018-02-17 00:00:00

گزارش سالانۀ آموزش و ترویج حقوق بشر

گزارش های روزانه

2018-02-17 00:00:00

وضعیت استفاده از آب‌های زیرزمینی ولایت بلخ نگران کننده است

گزارش های روزانه

2018-02-17 00:00:00

جلسه آموزشی درمورد حقوق اطفال

گزارش های روزانه

2018-02-17 00:00:00

برگزاری جلسۀ ارتقاء سطح آگاهی همکاران دفتر ساحوی هرات

گزارش های روزانه

2018-02-17 00:00:00

وضعیت اشخاص دارای معلولیت در ولایت بدخشان

مقالات

مقالات
امنیت و توسعه حقوق بشر
Posted on 2018-01-30 00:00:00

‌حق حیات‌ و ‌داشتن امنیت‌ از زمره ‌حقوق طبیعی‌ و ‌نخستین انسان‌ است. در‌واقع برخورداری از حق حیات و داشتن امنیت؛ اساس برخورداری از سایر حقوق و آزادی‌های اساسی انسان دانسته می‌شود. هم‌چنین می‌توان گفت که بر ‌مفهوم...

گزارش‌های تحقیقی

گزارش‌های تحقیقی
گزارش بررسی وضعیت خشونت علیه زنان
2018-01-17 00:00:00

خشونت علیه زنان یکی از مشکلات و گرفتاری‌های جامعه بشری و خصوصاً جامعه افغانستان است. علی‌رغم تلاش‌های بی وقفة کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و سایر نهادهای فعال در عرصه مبارزه با خشونت در یک‌و نیم دهة گذشته، خشونت...

گزارش‌های سالانه

گزارش سالانه - ۱۳۹۵

Posted on 2017-07-03 00:00:00

گزارش‌های سالانه
گزارش سالانه - ۱۳۹۵
Posted on 2017-07-03 00:00:00

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان افتخار دارد که اینک، گزارش سالانۀ سال مالی 1395 خویش را منتشر مینماید. گزارش حاضر، انجام فعالیت‌ها و دستاوردهای کمیسیون را طی 12 ماه (از اول ماه جدی 1394 الی پایان ماه قوس 1395) به بررسی...