مطالب مربوط به دفتر ساحوی بلخ

دفترساحوی بلخ شامل ولایت های : سمنگان,جوزجان,بلخ,سرپل میباشد.