کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با مشوره با بیش از 850 تن نمایندگان نهاد های جامعه مدنی، رسانه ها، مسوولین و مقامات دولتی، احزاب سیاسی، علما، استادان و محصلین پوهنتون ها، مسوولین محلات سلب آزادی و نظارت خانه ها، اعضای پارلمان و شورای ولایتی، مدافعین حقوق بشر، جوانان و همه اقشار جامعه برنامه استراتیژیک پنجساله (1393-1397) خویش را ترتیب و در منصه تطبیق قرار میدهد. این برنامه برروی همکاری ها با نهاد های جامعه مدنی و ظرفیت های کاری برون از کمیسیون تاکید بیشتر دارد. کمیسیون در نظر دارد تا از طریق شناسائی نهاد های فعال جامعه مدنی در سطح مرکز و ولایات فعالیت های مشترک و هماهنگ را در راستای توسعه و حمایت حقوق بشر راه اندازی و سازماندهی نماید. کمیسیون نهایت خوشوقت خواهد بود تا نهاد های جامعه مدنی بخاطر همکاری های دراز مدت و مشترک معلومات ذیل را در اختیار کمیسیون قرار دهند. این معلومات کمیسیون را قادر خواهد ساخت تا ظرفیت های مشخص کاری را در سطح مرکز و ولایات هماهنگ ساخته و فعالیت های مشترک را سازماندهی نماید. امیدواریم تا این معلومات در دسترس کمیسیون قرار گیرد. از همکاری های مداوم و همیشگی شما نهایت سپاسگذاریم.

جدول ثبت نهادهای جامعه مدنی

برای معلومات و وضاحت بیشتر لطفا به آدرس ذیل به تماس شوید
داکتر روح الله عابد
مسوول روابط با جامعه مدنی
نمبر تماس: ۰۷۰۰۲۲۱۱۴۰
ایمیل آدرس: [email protected]