اعلامیه‌های مطبوعاتی بازدید:2499 تاریخ نشر:2012-09-01

علامیه مطبوعاتی نهادهای جامعه مدنی، ائتلاف دادخواهی، حرکت خواهران ،

786     

اعلامیه  مطبوعاتی نهادهای جامعه  مدنی، ائتلاف دادخواهی، حرکت خواهران ، اتحادیه ملی  ژورنالیستان، شبکه جامعه  مدنی وکمیسیون مستقل حقوق بشر ولایت غور

درمورد گسترش نا امنی ها و وضعیت حقوق بشری مردم غور

نهادهای مدنی، ائتلاف دادخواهی، حرکت خواهران ، اتحادیه ملی ژورنالیستان،شبکه جامعه مدنی، ودفترولایتی غورکمیسیون مستقل حقوق بشر، ازعدم رسیدگی وعدم تعقیب قضایای نقض حقوق بشرو خشونت علیه زنان شدیدا ابرازنگرانی می نمایند. در5 ماه اول سال 1391 براثر اختلافات قومی، منازعات مسلحانه بین قوماندانهای مسلح غیرمسؤل  وحوادث جرمی،  قتلهای زیادی درنقاط مختلف ولایت غور اتفاق افتاده است، افراد ملکی وکودکان زیادی درنتیجه انفجارماین ازبین رفته اند. همچنین خشونت شدید علیه زنان افزایش چشم گیریافته است. نهادهای مدنی، دفترحقوق بشرواتحادیه ژورنالیستان ولایت غور باهدف تقویت نظام، اصلاح اموروبهبود امنیت وظیفه خود دانسته تا ازطریق رسانه های همگانی ، صدای مظلومیت مردم را به گوش مقامات ومسولین امور برساند.به طور واضح موارد زیرباعث نگرانی شدید نهادهای فوق درولایت غور می باشد.

1-قتل شهروندان وعدم رسیدگی وتعقیب قضایا وگسترش نا امنی ها :

درنتیجه جنگ بین قوماندانهای مسلح غیرمسؤل ، واقعات جرمی، اختلافات قومی وحملات مخالفین مسلح دولت ، ازابتدای سال 1391 بیش از48 نفردرنقاط مختلف ولایت غور کشته شده اند.شهادت مظلومانه قاضی قربان کریمی، حیات الله بیگ عضو شورای ولایتی، رئیس موسسه برگ، قتل 5نفردرمنازعات قومی درولسوالی شهرک، قتل دوزن وسه مرد درحوادث جداگانه درولسوالی دولتیار، ترور نماینده مهاجرین سوخته درمرکزولایت غور، شهادت قوماندان امنیه چهارسده  ومعاون جنایی ولسوالی دولینه به تاریخ 16/5/1391... نمونه بارز این قتلها می باشد. اما عاملین قضایا ومجرمین متکرر هیچگاه مورد تعقیب عدلی قرارنمی گیرند.ایجاد پوسته های خودسردرمسیرشاهراهها، تاسیس حکومت ملوک الطوایفی وایجاد اداره موازی وخودسرو جمع آوری پول ازمردم ، برای خرید سلاح وتامین مصارف جنگ توسط قوماندانهای مسلح غیرمسؤل، نیز ازجمله رویدادهای تاسف انگیزاست که اداره محلی ومردم غور را با چالش جدی مواجه ساخته است .وهیچگونه تدابیری ازطرف ارگانهای مسؤل  محلی وامنیتی برای جلوگیری ازاین ظلم وستمها وجودنداشته است.مردم غور درنتیجه این مظالم وبی تفاوتی اداره محلی ، ازدسترسی به امنیت وعدالت محروم شده اند. بی عدالتی، فرهنگ معافیت ازقانون، عدم حاکمیت قانون وعدم دستگیری عاملین قتلها باعث شده تا ناقضین حقوق بشر با جرأت بیشتر آدم بکشند وبه جنایات شان ادامه بدهند. این موضوع باعث تشدید نا امنیها درسراسر ولایت غور وباعث نگرانی شدید مردم این ولایت می باشد.

2- افزایش خشونت علیه زنان :

در5 ماه اول سال 1391 تعداد 6 قضیه خودکشی و6 مورد قتل زنان درنقاط مختلف ولایت غور اتفاق افتاده است .تااکنون عاملین هیچ یک ازاین قتلها وقضایا دستگیرنشده اند.علی رغم پیگیری این قضایا درنهادهای امنیتی وعدلی تا حالا ؛کدام اقدام موثر درزمینه صورت نگرفته ومسؤلین امنیتی درزمینه پاسخگو نمی باشند.بی تفاوتی اداره محلی غور درقضایای خشونت وعدم تطبیق قانون منع خشونت باعث افزایش خشونت های خانوادگی وموجب نگرانی عمیق مامی باشد.

3- تلفات افرادملکی وبه خصوص اطفال بی گناه براثرماین گذاری کنارجاده :

در5 ماه اول سال 1391 تعداد 13 نفرازافرادملکی براثرماین گذاری کنارجاده به شهادت رسیده اند.جان باختن 7 نفرطفل به تـــــاریخ 3/5 /1391 درولسوالی تیوره ، کشته شدن سه طفل درحوادث جرمی درولسوالی دولتیاروجان باختن یک نفرازاعضای شورای ولایتی غوربه تاریخ 13/5/1391، ازنمونه های بارز آن می باشد.ماین گذاری راههای  مواصلاتی مشکل دیگری است که هرروز ازمردم ملکی ومسافرین قربانی می گیرد.ماین گذاری های کوروشهادت افرادملکلی به ویژه کودکان برخلاف اصول دین مقدس اسلام وبرخلاف موازین بشردوستانه بین المللی بوده باعث نگرانی شدید ما می باشد.ازتمام طرفهای درگیرجدا تقاضا مندیم تا ازماین گذاری راهها ی مواصلاتی وهدف قراردادن افرادملکی خودداری نمایند.

مقامات حکومت مرکزی درقبال نا امنی ها درغوربی تفاوت هستند،مشکلات  امنیتی مردم به تکراربه هیئت های حکومت مرکزی وازجمله به وزیرمحترم داخله  ..گفته شده وآنها به مردم قول مساعدداده بودند، اما عرایض مردم درجعبه های میزمقامات بلند رتبه دولتی قید و درکابل به فراموشی گرفته شده است .درپایان از ریاست محترم جمهوری اسلامی افغانستان تقاضای جدی داریم تا فرمان اخیرخویش را درمورد تامین امنیت ،عدالت وحاکمیت قانون درولایت غوراجرانمایند.ازولسی جرگه ومشرانوجرگه و وکلای مردم غور درپارلمان ، اداره محلی ،وزارتخانه های امنیتی (وزارت داخله ،دفاع، امنیت ملی ) تقاضای جدی داریم ، تا امنیت وعدالت رابرای مردم ولایت غور تامین، ختلافات قومی راحل وخلع سلاح عمومی را درولایت غور روی دست بگیرند.

 (نهادهای جامعه مدنی،  اتحادیه ژورنالیستان، ائتلاف دادخواهی، دفترولایتی غورکمیسیون مستقل حقوق بشر)

شهرفیروزکوه (چغچران ) مورخ18/5/1391


بازنشر این مطلب