برنامه چهل و یکم : سهولت های فزیکی

 

 

تهیه کننده      : محمدفهیم (صابر)

تاریخ تولید    : قوس 1389

 کنفرانس یکه از جانب موسسات امداد براه انداخته شده بود مسولین نهاد های مدنی یکه برای اشخاص دارای معلولیت کار میکنند و مسولین حکومتی شرکت کرده بودند .

یکی از مسولین حکومت میگوید (هدف از برگذاری این کنفرانس آگاهی دهی به شاروال های ولایات کشور، مسولین وزارت کار و امور اجتماعی ،مسولین شهر سازی ،ترانسپورت فواید عامه احصایه مرکزی ،ارگانهای محلی و دست اندرکاران عرصه معلولیت بخصوص عرصه دسترسی فزیکی و همچنان معرفی و شمولیت مقرره دسترسی فزیکی در ماستر پلان شهری وشاروالی ها و همچنان شناسایی مشکلات و دشواری ها و راه حل های که در این کنفرانس مطرح میشود و همچنان داد خواهی از شمولیت مقررات واستندرد های دسترسی فزیکی درمراحل اولیه ساختمانی شهرک ساز ها است )

یکی از مسولین کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان میگوید (هدف ما از اشتراک در این کنفراس  دادخواهی کردن و بخاطر اینکه دسترسی فزیکی را به اطلاع وزرای محترم سکتوری ،ریاست های محترم شاروالی ها برسانیم و اینرابه عنوان یک حق اشخاص دارای معلولیت بخاطرتساوی فرصت هامطرح کنیم میباشد .)

 

 


بازنشر این مطلب