گزارش‌های روزانه بازدید:665 تاریخ نشر:2016-11-15

جلسه فوکس گروپ تحقیق ملی در مورد حق دسترسی به صحت

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

دفتر ساحوی بامیان، بخش نظارت وبررسی

این جلسه به تاریخ 18 عقرب 1395 در سالون جلسات ولسوالی مرکز بهسود، با حضور 21 نفر به شمول  ولسوال  وآمر اجرائیه مرکز بهسود، آمر صحت عامه ولسوالی مرکز بهسود، استادان دارالمعلمین، فعالین مدنی، آمرین مکاتب، نماینده مکتب کثیرالرشتوی زراعت، مدیر حقوق این ولسوالی، سه نفر ازکارمندان شفاخانه تگاب، فعالین حقوق بشر و یک تعداد اهل خبره در مورد وضعیت صحت دایر گردید.

 1. در ابتدا آقای محمدضیا فائــز یکی از کارمندان بخش نظارت و بررسی دفترساحوی بامیان صحبت نموده و بیان داشتند که حق صحت یکی از اساسیترین حقوق بشری افراد بوده که با تأمین این حق شهروندان میتوانند به یک سلسله حقوق مرتبط به این حق دسترسی داشته باشند. مثلا حق صحت رابطه مستقیم با حق حیات داشته که بانقض حق صحت و عدم تأمین آن شهروندان ممکن است ازحق حیات خود نیز محروم گردد. وی در ادامه بیان داشتند که کمسییون مستقل حقوق بشر افغانستان بنا بر مشکلاتی که در راستای حق صحت وجود داشت تحقیق ملی را در این زمینه راه اندازی نموده تا دولت را متوجه مشکلاتی بسازد که اتباع کشور در زمینه حق دسترسی به صحت به آن مواجه میباشد. در ضمن وی اهداف تحقیق ملی را ارائه خدمات صحی بدون تبعیض، جلب توجه دولت در مورد حق صحت، پاسخگو ساختن دولت در رابطه به حق صحت، دسترسی فزیکی شهروندان به مراکز صحی، دسترسی به معلومات در مورد حق صحت و بلند بردن سطح آگاهی مردم در مورد حق صحت را عنوان نمودند. بعد از ختم صحبتهای آقای فائز اشتراک کنندگان سهم فعال در مورد بیان مشکلات و چالشها گرفته وراه حلهای خوبی در این جلسه پیشنهاد نمودند که در ذیل به اهم این صحبتها پرداخته شده است:
 2. آقای داکتر اسماعیل یکی از داکتران موظف در شفاخانه تگاب ولسوالی مرکز بهسود بیان داشتند که یکی از مشکلات اساسی خود مردم است که یک تعداد بدون اینکه صلاحیت و توانایی تداوی را داشته به صورت خودسر به تداوی پرداخته و برای خوشنام ساختن شان قویترین ادویههای مسکن را برای مردم تجویز مینمایند که در نتیجه مقاومت بدن مردم خیلی بالا رفته و تداوی که توسط مراکز صحی صورت میگیرد کمتر منتج به نتیجه میشود.

همین طور مشکلات ذیل را هم به عنوان چالش بیان داشتند:

 • مشکلات درنحوۀ تهیه و تدارک امکانات است که برای ولسوالیها و مناطق دور دست اکثرا امکانات مورد نیاز توسط انجوهای پیش برنده صحت تأمین نشده و تشخیص اکثرا توسط گوشی صورت میگیرد که در شرایط امروزی اصلا قناعت بخش نیست.
 • استخدام نرسها در مراکز صحی به عنوان داکتران .MD
 • آموزش غیر کافی برای پرسونل صحی.
 • نبود معیار سنجش برای تشخیص ادویههای باکیفیت از ادویههای بیکیفیت.
 • پرداختن داکتران مراکز صحی رسمی به تداوی سنتی و تشویق مردم به این نوع تداویها.
 • نبود لابراتوارهای مجهز و منظم حتی به اندازۀ که بتواند مشکلات ابتدایی مردم را رفع نماید.
 • توقع بیجا از مراکز صحی حتی در مواردی که بالاتر از صلاحیت داکتران است.

راه حلها:

 • با توجه به اینکه بهسود از مناطق بسیار وسیع بود و تنها یک شفاخانه برای این ولسوالی کافی نمیباشد و مردم نمیتوانند از ساحات دور دست به این شفاخانه دسترسی داشته باشد را حل این است که سطح چند باب کلینیک از BHC  بهCHC  ارتقا داده شود.
 • اکثرا دیده میشود که دولت کمتر به مکلفیتهای خود عمل نموده و در تأمین حقوق مردم کاملا بیتفاوت میباشد؛ دولت باید وادارگردد تا مسولیتپذیر باشد.
 • از طریق دولت باید به موسسات فشار وارد گردد تا مطابق به قراردادی که وزارت صحت عامه انجام میدهد عمل نموده و افراد مسلکی را در مراکز صحی استخدام نمایند.
 • وزارت صحت عامه در امر نظارت از مراکز صحی و نظارت از ادویه خانهها کاملا ضعیف عمل میکند. وزارت صحت عامه باید واداشته شود تا نظارتهای دقیق، جدی و موثر انجام دهد.
 • برنامههای آگاهیدهی از هرطریق ممکن باید ایجاد و در دور دستترین نقاط باید از حقوق شان آگاهی داده شود.
 • درضمن از ادویه که در افغانستان وارد میگردد نظارت صورت نگرفته و هیچگونه معیار و سنجشی برای تفکیک داروها وجود د ندارد و ادویههای که در بازار موجود است کاملا بی کیفیت میباشد.
 • قرار معلومات اخذشده تاجران رسمی باشرکتهای ادویهسازی توافق میکند تا با قیمت اندک ادویه بسازند که این امر روی کیفیت دارو تاثیرات کاملا منفی دارد.

محمد امین حقانی یکی از فعالین مدنی، عمدهترین مشکلات صحت را چنین بیان داشته است:

 • اکثریت پرسونل صحی کاملا بیسواد است که حتی از سواد خیلی ابتدایی هم برخوردار نیست.
 • درحدود یکونیم ماه میشود که در مراکز صحی ادویه نرسیده و مراکز صحی این ولسوالی اکثرا به کمبود ادویه مواجه میباشد.
 • با توجه به وسعت این ولسوالی فقط یک باب شفاخانه در این ولسوالی وجود دارد که از نظر فزیکی مردم به مراکز صحی دسترسی نداشته و به مشکلات خیلی جدی مواجه میباشد.
 • تشخیص وتداوی معمولا توسط افراد غیر مسلکی صورت میگیرد که این امر جفا است درحق مردم ودلیل آن کم کاری موسسات ودولت است، موسسات تلاش مینمایند تا به معاش پایین افراد را استخدام نماید حتی اگر غیر مسلکی هم باشد درست است.

راه حل ها:

 • نظارت جدی توسط وزارت صحت عامه ازچگونگی تطبیق وعرضه خدمات صحی توسط موسسه کمیته سویدن.
 • موسسات پیش برنده باید وادار گردد که تمام خدماتش را مطابق به قرار داد عیار نموده وازجمله افراد مسلکی را درمراکز صحی استخدام نمایند. تا هنوز چنین به نظر میرسد که شاید درحدود بیست درصد ازمواد قرار داد توسط موسسه ارایه میگردد.

آقای شریفی مدیر حقوق ولسوالی مرکز بهسودعمده ترین مشکلات صحت را چنین بیان داشتند:

 • اکثریت ازدواخانه های این ولسوالی جواز کار نداشته وبه صورت خودسر به دوا فروشی پرداخته است.
 • ادویه ای که درمراکز صحی توسط موسسات عرضه میگردد وادویه که دردواخانه ها توسط دوافروشان تهیه میگردد اکثرا بی کیفیت بوده ودرتهیه وتوزیع ادویه اکثرا تجارتی برخورد میشود.
 • اکثریت ازپرسونل مراکز صحی این ولسوالی توانایی ندارد تا پیچکاری را به صورت اساسی تطبیق نماید چه رسد به اینکه درمان درست واساسی را انجام دهد.
 • نسخه اکثرا درهماهنگی با دواخانه ها ومطابق به خواست آنها تجویز میگردد وداکتران اکثرا تلاش مینمایند تا با دواخانه ها معامله نموده وبخاطر تجویز دواهای موجود دریک دواخانه فیصدی مشخص ازآن دواخانه اخذ نماید.
 • دربعضی ازمراکز صحی مشاهده شده است که ادویه مرکز صحی توسط پرسونل آن مرکز دربازار به فروش میرسد.
 • نظارت موثر وهمه جانبه صورت نمی گیرد.
 • عدم آگاهی عمومی در رابطه به حق صحت.
 • امراض بصورت اساسی توسط داکتران تشخیص نمی گردد.

راه حل‌ها:

 • در مراکز صحی باید داکتران متخصص استخدام شود.
 • آگاهی عمومی در رابطه به حق صحت درسطح کل حتی در مناطق دور دست.
 • جلودخالت وکلا وبزرگان دراستخدام پرسونل صحی باید گرفته شود واستخدام براساس شایستگی صورت گیرد.
 • امنیت یکی ازنیاز مندی های اساسی است درسایه امنیت به حقوق دیگر بهتر میتوان رسید.
 • ازنظر کمیت دولت باید تلاش نمایند تامراکزصحی کافی ساخته ودرمورد ساحات دور دست نفوس را که یکی ازمعیار های درنظرگرفتن مرکز صحی است جدی نگیرد.
 1. آقای واحدی فارمسست شفاخانه تگاب؛ دررابطه به چالشها ومشکلات صحت موارد ذیل را مطرح نمود:
 • سوپروایزر موسسات تلاش مینمایند تازمینه را برای معامله داکتران ودواخانه ها مساعد ساخته وبا پرداخت فیصدی مشخص توسط دواخانه، داکتر مطابق به میل دوافروش ومطابق به ادویه موجود درآن دواخانه ادویه تجویز نمایند.
 • عدم موجودیت مراکز صحی به اندازه کافی با توجه به نفوس ووسعت این ولسوالی.
 • عدم موجودیت پرسونل متخصص ومسلکی صحی.
 • عدم موجودیت افراد مسلکی در توزیع ادویه.
 • عدم احساس مسئولیت نزد بعضی از داکتران واخلاق طبابت.
 • نبود مراکز صحی CHC به اندازه کافی.
 • عدم تطبیق واکسین بصورت یکسان درمراکز صحی.
 • درحدود 45 سال قبل تعمیر شفاخانه تگاب ساخته شده است دولت باید درقسمت ساخت وترمیم ساختمان این مرکز توجه نمایند.
 • نبود داکتر متخصص نسایی ولادی که فعلا این مسولیت بدوش قابله ها میباشد.
 • بخاطر دوردست بودن این مناطق ونیازمندی مردم شعبه ارتوپیدی درین شفاخانه ایجاد گردد.
 • ادویه فقط برای مریض های سراپا موجود است برای مریض های بستری کافی نیست.
 • بخاطر عدم نظارت موثر ودقیق توسط صحت عامه دیده میشود که چندین نفر ازیک سورنج استفاده نموده وهمینطور وسایل جراحی ووسایل ختنه بصورت اساسی تعقیم نمیگردد.

راه حل ها:

 • شعبات واکسین درمناطق دوردست نیز ساخته شود.
 • درمورد حق صحت باید برای اقشار مختلف جامعه آگاهی داده شود.
 • کمپنی های ادویه سازی باید مشخص وواضح گردد وبرای کمپنی های غیر استندرد اجازه ورود ادویه شان داده نشود. همچنان باید قیمت تمام ادویه جات توسط صحت عامه لیست ودرتمام دواخانه ها موجود باشد تا ازگران فروشی جلوگیری صورت گیرد.
 1. آقای نظری یکی ازفعالین مدنی مشکلات وچالشهای فراراه حق صحت را چنین بیان نمودند:
 • پایین بودن سطح آگاهی مردم ازحق دسترسی به صحت.
 • انجوها مطابق قرارداد عمل نمی نمایند.
 • کلینیک ها اکثرا توسط نرس ها اداره می گردد.
 • استخدام ها اکثرا به اساس لیاقت صورت نمی گیرد.
 • سیستم مکافات ومجازات در صحت عامه وجود ندارد.
 • نظارت دقیق از چگونگی خدمات صحی وجود ندارد.
 • تشخیص درست صورت نگرفته درنتیجه به تداوی غلط پرداخته میشود.
 • ادویه ها اکثرا تجارتی شده وکاملا بی کیفیت است.
 • ازچگونگی ورود ادویه وکیفیت ادویه نظارت وجود ندارد.

راه حل ها:

 • برای مردم باید آگاهی داده شود تا نسبت به سرنوشت شان حساس بوده وازحق صحت به عنوان یکی ازحقوق اساسی شان داد خواهی نمایند.
 • ازورود وفروش ادویه باید نظارت جدی وموثر صورت گیرد.
 • تلاش صورت گیرد تا افراد مسلکی درمراکز صحی استخدام شود.
 1. خان محمد محمدی مسول صحت عامه درولسوالی مرکز بهسود:

مشکلات:

 • کمبود تعمیرمراکز صحی درولسوالی مرکز بهسود.
 • نبود پرسونل مسلکی درمراکز صحی.
 • واسطه بازی ها دراستخدام کارمندان وپرسونل مراکز صحی.
 • حدود چهار ماه میشود که مراکز صحی این ولسوالی ادویه ندارد.
 • نبود مراکز صحی به اندازه کافی وتوزیع غیر عادلانه این مراکز درساحات این ولسوالی.
 • فروش ادویه دردکان های بازار های این ولسوالی.

راه حل ها:

 • ادویه باید مطابق به درخواست ونیازمندی های مراکز صحی درنظر گرفته شود فعلا ربعوار ادویه فرستاده میشود اگر به اندازه کافی باشد یا نباشد باید به مدت یک ربع گزاره شود.
 • جلو واسطه بازی ها دراستخدام ها گرفته شود.
 • درقسمت ساخت مراکز صحی باید عدالت درنظر گرفته شود. وبراساس زور وواسطه درمناطق کلینیک ساخته نشود.
 • کیفیت مراکز صحی باید بالا برده شود تنها ساختمان ویا موجودیت آن نمیتواند مشکلات مردم را حل نمایند درصورت ممکن امکانات کافی درنظر گرفته شود وپرسونل توانا ومسلکی استخدام گردد.
 • ساختمان مراکز صحی باید بصورت معیاری ساخته شود.
 1. محمد علی حسینی آمر یکی ازلیسه های این ولسوالی:

چالش ها:

 • درحدود 70 درصد مردم ازخدمات صحی اساسی محروم است.
 • کیفیت خدمات صحی موجود خیلی پایین است واستخدام ها اکثرا توسط واسطه بازی ها صورت میگیرد.
 • چون افراد غیر مسلکی حاضر است با هرگونه معاش کارکند موسسات تلاش مینمایند تا افراد غیر مسلکی را درمراکز صحی با معاش پایین استخدام نمایند.
 • حکومت باید ارزیابی خیلی دقیق ازوضعیت زندگی ومشکلات مردم داشته باشد ودرپروژه های انکشافی شان این مشکلات را درنظر بگیرد.
 • درقسمت حق صحت افراد دارای معلولیت توجه خاص توسط دولت صورت نگرفته این قشر کمتر به حق صحت خود دسترسی دارد.
 • آب صحی درمکاتب وجود ندارد.

راه حل ها:

 • تمام مکاتب باید دسترسی به آب آشامیدنی صحی داشته باشد.
 • دولت باید ارزیابی دقیق ازوضعیت مردم خصوصا وضعیت افراد دارای معلولیت داشته باشد وبراساس مشکلات مردم پلان ها وبرنامه های انکشافی شان را طرح نمایند.
 •  

در ادامه جلسه فوکس گروپ، تعدادی ازفعالین مدنی، فعالین حقوق بشر، تعدادی ازکارمندان دولتی پیرامون وضعیت صحت درولسوالی مرکز بهسود صحبت نموده و در مورد مشکلات وچالش ها وراه حلها مطالب را بیان داشتند که به اهم آنها اشاره می شود :

چالش ها:

 • بی توجهی وبی خاصیتی دولت وعمل نکردن به مکلفیت های شان.
 • پایین بودن سطح آگاهی مردم درمورد حق صحت ومکلفیت های دولت دررابطه به حق صحت.
 • نبود مراکز صحی به اندازه کافی.
 • کمبود شفاخانه درولسوالی حصه اول بهسود.
 • کمبود یا نبود داکتر متخصص وداکتر md
 • بی کیفیت بودن ادویه
 • عدم کنترل به واردات ادویه
 • کمبود قابله ها وداکتران زن. 
 • صعب العبور بودن مناطق که ازطرف دولت درتاسیس مراکز صحی این موضوع درنظر گرفته نشده است.
 • برخورد تجارتی داکتران بامریض ها.
 • تجویز ادویه بیش ازاندازه نیاز.
 • واسطه بازی وفساد دراستخدام پرسونل صحی.
 • کمبود آمبولانس.

راه حلها

 • ایجاد شفاخانه وبالا بردن سطح کلینیک ها.
 • جلو گیری ازورود ادویه های بی کیفیت.
 • توجه بیشتر دولت به حق صحت به عنوان یک مکلفیت.
 • ساختن دواخانه ها بصورت معیاری.
 • جلوگیری ازفعالیت ادویه فروشان غیر مسلکی.
 • جلوگیری ازتبانی میان داکتران وادویه فروشان که اکثریت ازداکتران با دواخانه مشخص تبانی نموده ودواخانه درمشوره با داکترمخصوص ادویه فراهم مینمایند.
 • گسترش اگاهی دهی ازطریق ورکشاپها، جلسات، پوسترها وبرنامه های تلویزیونی برای تمام اقشار ودرتمام مناطق کشوروتشویق همه به رعایت بهداشت ودرمان .

بازنشر این مطلب