گزارش‌های روزانه بازدید:707 تاریخ نشر:2017-04-05

تدویر کارگاه آموزشی برای منوسبین ارگان‌های امنتی و دفاعی ولایت دایکندی

زمان مرادی، آمر بخش آمبودزمن

بخش آمبودزمن دفتر ولایتی دایکندی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در تاریخ 7-9 حمل سال 1396، اولین کارگاه آموزشی سه روزه خویش را در سال 1396 به منظور آموزش موضوعات مهم حقوق بشر و حقوق بین‌المللی بشردوستانه برای کارمندان بخش‌های امنیتی ولایت دایکندی برگزار کرد. در این برنامه به تعداد 30 نفر (25 مرد و 5 زن) از منسوبین ارگان‌های یاد شده شامل افسران، سربازان و مدیران قوماندانی امنیه، مدیریت محبس دایکندی، ریاست امنیت ملی و اردوی ملی شرکت نموده بودند.

این کارگاه آموزشی بر اساس برنامه عمل کمیسیون و نیز با توجه به تفاهمنامه همکاری و هماهنگی میان وزارت‌های دفاع ملی، امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی که به منظور ارتقای ظرفیت کارمندان نهادهای متذکره و به این ترتیب تأمین حاکمیت قانون و به تبع آن ترویج ارزش‌های حقوق بشری به امضاء رسیده است، برگزار شد.

شرکت کنندگان این برنامه موضوعات مهمی از قبیل: «وظایف، صلاحیت‌ها و ساختار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، مفهوم و مصادیق حقوق بشر، مفاد تفاهمنامه همکاری و هماهنگی میان کمیسیون با ارگان های امنیتی ودفاعی، معرفی بخش آمبودزمن و صلاحیت های آن، حقوق اساسی مظنون و متهم، قانون پولیس، ممنوعیت قانونی شکنجه و بدرفتاری، تفاوت میان نقض حقوق بشر و عمل مجرمانه، حقوق بشردوستانه بین المللی، حاکمیت قانون و ممنوعیت بازداشت های خودسرانه و سو استفاده از صلاحیت وظیفوی» را در طی سه روز آموزش دیدند.

با برگزاری اینگونه کارگاه های آموزشی، منسوبین ارگانهای امنیتی و دفاعی با آگاهی از قوانین ملی و بین المللی چون قانون بشردوستانه بین المللی با در نظرداشت اصل تفکیک، تناسب و اقدامات پیشگیرانه فعالیت های محاربوی خود را طوری طرح ریزی و سازماندهی خواهند نمود تا مصوونیت  افراد ملکی و مخصوصاً زنان و اطفال (آسیب پذیرترین گروه های اجتماعی در وقت جنگ) تامین گردیده و در تمام اقدامات خویش تلاش بر تطبیق حاکمیت قانون و رعایت معیارهای حقوق بشر خواهند نمود.

یافته های ارزیابی کارگاه نشان می دهد که شرکت کنند گان، اینگونه برنامه ها را برای منسوبین نیروهای امنیتی و دفاعی بخصوص پولیس وکارمندان امنیت ملی مفید و با اهمیت خوانده و خواستار برگزاری برنامه های بیشتر در مرکز و ولسوالی ها شده اند.


بازنشر این مطلب