گزارش‌های روزانه بازدید:528 تاریخ نشر:2017-08-15

کارگاه سه روزه آموزش حقوق بشر برای مدافعان و فعالین حقوق بشر

گزارشگر: سجاد ساحل

کارگاه آموزشی حقوق بشر تحت عنوان « حمایت از حقوق بشر در شرایط دشوار و حمایت از مدافعان حقوق بشر» به مدت 3 روز از تاریخ 17 الی 19 اسد 1396 در سالن دفتر ولایتی غور کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تدویر یافت.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشر مبتنی بر قانون اساسی، بمنظور توسعه و انکشاف حقوق بشر در کشور سالانه برنامه های متنوع آموزشی را با اقشار مختلف جامعه تدویر می نماید. یکی از این اقشار دسته  از مردم  جامعه است که در راه تحقق و حمایت حقوق بشری قامت استوار نموده  و برای صلح، آزادی و برابری تلاش می نمایند. به لحاظ  اوضاع نا بهنجار کشور و عدم تحمل فریاد های عدالت خواهی از سوی یک عده حاکم بر سرنوشت مردم، این صداها خوشایند نبوده و فکر می کنند که منافع شان با اینگونه فریاد ها به خطر مواجه می شود، بناءً خطر تهدید برای صداهای عدالت خواهی دور از انتظار نبوده و تدابیر لازم را برای جلوگیری این چنین خطرات می طلبد.

دفتر ولایتی غور مطابق برنامه عمل مدافعان حقوق بشر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کارگاه حمایت از حقوق بشر در شرایط دشوار و حمایت از مدافعین حقوق بشر را با 30 تن(11 زن و 19 مرد) که بصورت رضاکار و یا در قالب سازمانها برای بهبود اوضاع حقوق بشری کار می کنند، تدویر نمود.

محترم مبارک رضایی رئیس دفتر ولایتی غور، در افتتاح این کارگاه چنین گفت: "اندیشه حقوق بشر فشرده و چکیده کل تاریخ تفکر بشر است.  اساساً هر مکتب و هر تفکر و اندیشه ای که در مورد حقوق بشری نظر دهد، باید قبل از آن در مورد چیستی و کیستی انسان موقف و نظر معین داشته باشد. پس از هزاران سال بحث در مورد ماهیت انسان سر انجام یک اجماع و توافق کل حاصل شد که انسان موجود دارای کرامت و عزت بوده آزاد است و دارای حقوق برابر، که بدنبال صلح، عدالت و آزادی می باشد و از فقر و تحقیر گریزان است. تحقیر، فقر وبی عدالتی این موجود را  به عصیان وا میدارد که در نتیجه خشونت فراگیر شده و زندگی تباه میگردد".

وی همچنان افزود: "با ترویج و توسعه اندیشه و میکانیزم های حقوق بشر توام با آزادی و عدالت،  راه کار مناسب است برای تضمین دوام زندگی فردی و جمعی بشریت همرا با رفا و آسایش."

 مفهوم حقوق بشر،  میکانیزم های ملی و بین المللی حقوق بشر، حمایت از حقوق بشر در شرایط دشوار، مصونیت مدافعان حقوق بشر، مکلفیت های دولت ها در حمایت از حقوق بشر و مدافعان حقوق بشر، قوانین بشردوستانه بین المللی ، میکانیزم های حمایت از حقوق اطفال ، اهداف توسعه پایدار و شیوه های داد خواهی مورد بحث قرار گرفت.

آقای نصرتیار یکی از اشتراک کنندگان کارگاه، باور های نا درست از دین و توجیه کردن هر عمل محدود کننده حقوق بشری را از دید دین  مشکل عمده در تأمین حقوق بشری بیان داشت و اضافه کرد: "چنین اشخاص فهم درست از دین ندارند اما به سادگی هر عملی را از دید دین قضاوت می کنند" . آقای استاد دهزاد اشتراک کننده دیگر در این کارگاه افزود: " اسلام کلیات را گفته اما جزئیات با مطالعات دقیق خود انسانها ازمسائل و آگاهی از حقوق بشر حاصل می شود". آقای واقف در مورد وضعیت تعلیم و تربیه گفت: "تا هنوز از طرف هیچ نظام در افغانستان آموزش اجباری اعمال نشده است". وی افزود: "من معتقد هستم در صورت بی توجهی به تعلیم و تربیه، اطفال امروز  بی سواد های 20 سال بعد خواهد بود که با عجز در برابر مشکلات زمان خود قرار گرفته و نسل های پیشین از خود را برای کوتاهی در امور آموزش و پرورش شان نفرین می کنند". وی همچنان در مورد شیوه های  داد خواهی افزود: "داد خواهی شیوه های متفاوت دارد، اما امروزه جوانان فقط از شیوه تجمعات و تظاهرات کار می گیرند در صورت که ما می توانیم از بحث و مذاکره، نامه های سرگشاده، تحلیل پیرامون وضعیت و سایر روش ها کار بگیریم.  به این خاطر است که این داد خواهی ها نتیجه کلانی در پی نداشته اما بدون تأثیر هم نبوده است". وی تظاهرات را فقط گزینه آخر در داد خواهی بیان داشت.

تمام اشتراک کنندگان طی این سه روز سهم بارز را در مباحثات داشتند و حتی در اخیر تعهد و باورمندی خود را به ارزشهای انسانی روی یک ورق نوشتند، تا باشد که تمام افکار را بر این اندیشه جلب نمایند. آنها از مسؤلین امور خواستند که حقوق بشر را رعایت و تأمین کنند. تعهدنامه اشتراک کنندگان ضمیمه همین گزارش می باشد.


بازنشر این مطلب