گزارش‌های روزانه بازدید:646 تاریخ نشر:2017-04-17

مکلفیت‌های نیروهای امنیتی و دفاعی در امر رعایت حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی

گزارش دهنده: احمدرجاء طهماسی، مسئول مطبوعات دفتر ساحوی بامیان

بخش آمبودزمن دفتر ساحوی بامیان کارگاه آموزشی سه روزۀ را تحت عنوان «مکلفیت‌های نیروهای امنیتی و دفاعی در امر رعایت حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی» از تاریخ 22 الی 24 حمل 1396 برگزار نمود. در این کارگاه 29 تن به شمول 14 زن و 15 مرد از افسران قومندانی امینه، کارمندان امنیت ملی، موظفین محبس و فعالین مدنی اشتراک نموده بودند.

عبدالرؤف شایان آمر بخش آمبودزمن، هدف از تدویر کارگاه را آگاهی‌دهی نیروهای امنیتی و دفاعی پیرامون حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی و همچنین تحکیم روابط کمیسیون و نیروهای امنیتی و دفاعی در امر تأمین حقوق بشر بیان داشت. شایان اضافه نمود که با توجه به گذشته تاریک کشور که در آن جنگ، نفرت و خشونت فراگیر بوده است؛ برگزاری کارگاه‌های این چنینی می‌تواند فرهنگ مباحثه و گفتگو را بهجای فرهنگ خشونت و نفرت ترویج نماید تا ما در آینده شاهد یک جامعه خوب و عاری از خشونت و نفرت باشیم.

موضوعاتی که در این کارگاه سه روزه ارائه گردید  عبارتند از: معرفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با تمرکز بر دست آوردها، معرفی بخش آمبودزمن، مفهوم حقوق بشر و مصادیق آن، نقش نیروهای امنیتی و دفاعی در تأمین حقوق بشر، فساد اداری، حقوق بشردوستانه بین‌المللی یا قواعد قابل رعایت در جنگ و قاچاق انسان. موضوعات متذکره در مدت سه روز از سوی عبدالرؤف شایان، محمدجاوید کریمی و عبدالقدوس هویدا بحث گردید.

در جریان سه روز، اشتراک کنندگان به گونۀ فعال در بحث‌ها سهم گرفتند. ارزیابی نشان می‌دهد که اشتراک کنندگان 60 درصد موضوعات مطرح شده را بهخوبی فراگرفتند. در اخیر کارگاه اشتراک کنندگان پیشنهاد نمودند که برنامه‌های آموزشی برای نیروهای امنیتی و دفاعی بیشتر گردد تا اینکه بتوانند در جریان وظایف‌شان حقوق بشر را رعایت نمایند.

در اختتامیه این کارگاه، زهرا معتمدی رئیس دفتر ساحوی بامیان بر نقش برجسته نیروهای امنیتی و پولیس کشور به عنوان بازوی قدرتمند اجرایی دولت برای عملی شدن تعهدات دولت در قبال قوانین و کنفوانسیونهای حقوق بشری تاکید نموده و همکاری نیروهای امنیتی و پولیس کشور با کمیسیون مستقل حقوق بشر را امری ضروری برای حمایت، احترام و اجرای حقوق بشر در کشور برشمرد.


بازنشر این مطلب