گزارش‌های روزانه بازدید:1018 تاریخ نشر:2017-04-17

کمیسیون منع شکنجه تأسیس شد

حسین سیرت

با تأسیس کمیسیون منج شکنجه، اولین جلسه این کمیسیون روز دوشنبه 28 حمل 1396 تحت ریاست داکتر سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برگزار شد. این کمیسیون بر اساس حکم ماده یازدهم قانون منع شکنجه جهت جلوگیری از شکنجه و پیگیری قضایای آن تأسیس گردیده است.

داکتر سیماسمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و رییس کمیسیون منع شکنجه در سخنان افتتاحیه اولین جلسه این کمیسیون گفتند: «شکنجه به صورت مطلق ممنوع است. رهایی از شکنجه حق مسلم و تخطی ناپذیر بشری است که در هیچ شرایط و حالتی قابل تعلیق و تعطیل نیست.» در این جلسه تاکید شد که هيچ وضعيت استثنایی، مانند ناامنی، جنگ، بي‌ثباتي سياسي و يا هرگونه وضعيت اضطراري ديگر، نمی‌تواند بهانه‌ای برای اعمال شکنجه باشد.

اعضای کمیسیون منع شکنجه نیز دراین جلسه اظهار داشتند که انفاذ قانون منع شکنجه و تشکیل کمیسیون منع شکنجه یک دستاورد و پیشرفت در راستای ایجاد ضمانت‌های قانونی و عملی برای جلوگیری از ارتکاب شکنجه، تعقیب عدلی مرتکبان و حمایت از قربانیان پنداشته می‌شود.

آنها تاکید کردند که هرچند آمار شکنجه در سالهای اخیر کاهش یافته اما هدف ما محو کامل شکنجه است و کمیسیون منع شکنجه برای تحقق این هدف به صورت پیگیر تلاش خواهد کرد.

برمبنای ماده دوازدهم قانون منع شکنجه، نظارت از مراکز سلب آزادی، پیگیری و رسیدگی به قضایای شکنجه در مراجع عدلی وقضایی، طرح برنامه های آموزشی به منظور آگاهی موظفین مراجع کشف، تحقیق در مورد ممنوعیت شکنجه، درج قضایای شکنجه به شمول هویت مرتکب و متضرر از جمله صلاحیت های کمیسیون منع شکنجه می‌باشد.

براساس فیصله اولین جلسه کمیسیون منع شکنجه، قرار است که به زودی کار تهیه برنامه عمل و طرزالعمل کاری این کمیسیون آغاز شده و در جلسات بعدی مورد بحث قرار بگیرد.


بازنشر این مطلب