گزارش‌های روزانه بازدید:554 تاریخ نشر:2017-07-29

آموزش حقوق بشری اطفال برای 270 باشنده ولسوالی‌های مالستان و جاغوری ولایت غزنی

گزارشگر: عبدالله شایگان ناظر ساحوی اطفال در بامیان

اطفال بهدلیل توانایی‌های محدود آسیب پذیراند. درکشور ما بهدلیل تحمیل جنگ‌های پی‌درپی و طولانی وضعیت متزلزل سیاسی، فقر، عدم دانش کافی والدین، حاکمیت عنعنات ناپسند، وجود تبیعض جنسیتی وعوامل گونه‌گون دیگر، اطفال بیشتر مورد خطرنقض حقوق بشری قرارمی‌گیرند.

افغانستان درسال 1373 به کنوانسیون بین‌المللی حقوق طفل پیوسته است همچنان در قانون اساسی افغانستان که مواد آن رعایت حقوق بشری تمام شهروندان بوسیله دولت را تضمین نموده است روی ارزش‌های سازنده و حمایت کننده حقوق طفل چون حمایت و تأمین سلامت جسمی و روحی  خانواده و تربیت اطفال تعهداتی به ملت سپرده شده است. افغانستان مطابق به قوانین ملی و بین‌المللی تعهداتی درقبال تأمین حقوق طفل دارد و موظف است تا جهت تطبیق این قوانین و ایجاد زمینه‌ها و آسانی‌های لازم برای دسترسی اطفال به حقوق شان باید راهکارهای موثری را رویدست گیرد.

بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال دفتر ساحوی بامیان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، با انجام سفر کاری به ولسوالی‌های مالستان و جاغوری ولایت غزنی برای 270 نفر (225 مرد و 45 زن)  در قریه‌جات و مکاتب مختلف این ولسوالی‌ها جلسات آموزشی حقوق بشری در مورد حقوق اطفال را برگزار نمود.

در این جلسات آموزشی موضوعات چون تعریف حقوق بشر، حقوق بشری اطفال، تعریف طفل و نیازمندی‌های اساسی اطفال، آسیب‌پذیری‌های اطفال، نقش خانواده، اجتماع و مکتب بالای رشد و انکشاف ذهنی اطفال، عوامل موثر در رشد و تربیت اطفال، به اشتراک کنندگان که شامل جوانان، معلمین، والدین و افراد عادی جامعه بودند، آموزش داده شد.

همچنین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، صلاحیت‌های قانونی کمیسیون، بخش‌های کاری و دفاتر آن نیز به معرفی گرفته شد. در نتیجه آگاهی حقوقی 270 نفر اشتراک کننده در مورد حقوق بشری اطفال و سایر موضوعات نامبرده بالا رفت. اشتراک کنندگان متعهد شدند تا بعد از این به عنوان فعال حقوق بشر در محیط خویش فعالیت نموده وعلیه عنعنات و رسوم ناپسند مثل ازدواج‌های اجباری و خرد سن، خشونت و بد رفتاری علیه اطفال، زنان و سایر اقشار آسیب‌پذیر جامعه مبارزه نموده و قضایای نقض حقوق بشری اطفال را به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اطلاع دهند.


بازنشر این مطلب