گزارش‌های روزانه بازدید:624 تاریخ نشر:2017-09-17

برنامه ارتقای ظرفیت حقوق بشر و حاکمیت قانون برای زنان پولیس در ولایت کندز

فخریه فروغ

آمربخش آموزش حقوق بشر

دفتر ساحوی کندز

 

بخش آموزش‌های دفترساحوی کندز، کارگاه دو روزه‌ای را تحت عنوان (ارتقای ظرفیت در مورد حقوق بشر و حاکمیت قانون برای زنان پولیس) در ولایت کندز با حضور (33) تن از جمله 27 زن و 6 مرد از حوزه‌های امنیتی، نظارت‌خانه، محبس، ولسوالی‌های این ولایت و بخش‌های جندر، تعلیم و تربیه قوماندانی امنیه ولایت کندز، در سالون تعلیم و تربیه قوماندانی امنیه ولایت کندز دایر نمود.

در این کارگاه دو روزه موضوعات چون: معرفی و کارکردهای 15ساله کمیسیون، آمبودزمن، مکلفیت‌های پولیس در رعایت و حمایت حقوق بشر، منع آزار و اذیت زنان و اطفال، موازین محاکمات عادلانه، منع شکنجه، و دیگر موضوعات و مسایل حقوق بشری به بحث گرفته شد.

در این برنامه یکی از اعضای مدیریت جندر قوماندانی امنیه پولیس اناثیه، اظهارنمودکه: برنامه‌های آموزشی دو روزه کمیسیون باعث ارتقای ظرفیت و رهنمود خوب برای اعاده حقوق زنان پولیس درعرصۀ وظایف و مسئولیت‌های شان میشود و با استفاده از این موضوعات و مسایل حقوق بشری پیش کش شده برای تقویت حاکمیت قانون و احترام به حقوق بشر سعی و تلاش خواهد شد تاحقوق بشر رعایت و فضای امن برای شهروندان مان تأمین شود.

مقصود قناعت مدیرجندر حقوق بشر قوماندانی امنیه ضمن تشکری ازکمیسیون و ارائه موضوعات مهم حقوق بشری حضور زنان را در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی برای تقویت حاکمیت قانون و رعایت حقوق بشر در کشور مهم دانسته و از تمام منسوبین دفاعی و امنیتی خواست از زنان که در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی فعالیت دارند حمایت کنند و همچنان اضافه نمود موضوعات مهم و مثمرکه در این دو روز از طرف بخش آموزش‌های حقوق بشر دفتر ساحوی کندز برای مان ارائه گردید توسط عبدالباسط آمرعقیدتی قوماندانی امنیه ولایت کندز در روزهای چهارشنبه طی یک ساعت آموزشی برای افسران، ساتنمنان و سربازان این قوماندانی توضیح و تشریح شود تا باشد سایرین نیز از موضوعات و مسایل حقوق بشری مستفیدگردند.

در اخیر تمام اشتراک کنندگان از کمیسیون خواهان چنین برنامه‌های آموزشی شدند که دربرگیرنده موضوعات و مسایل حقوق بشری باشد برای نیروهای امنیتی و دفاعی علی‌الخصوص ولایت کندز که ناامنترین ولایت در شمال کشور به‌شمار می‌رود و نقض حقوق بشر روز به روز در آن افزایش می‌یابد.


بازنشر این مطلب