گزارش‌های روزانه بازدید:522 تاریخ نشر:2017-09-19

نقش ادارات دولتی و غیردولتی در راستای تطبیق قانون حقوق و امتیازات ا.د.م

مخدوم برهان

آگاهی‌دهی و پیشبرد برنامه‌های آموزشی، نگهداري و مواظبت از افراد دارای معلولیت و تطبیق قانون حقوق و امتیازات آنها از وظایف و مسئولیت‌های دولت و نهادها در قبال افراد دارای معلولیت و معتادین بوده و بر مبنای همین اهداف و وظایف، بخش افراد دارای معلولیت دفتر ساحوی کندز، جلسۀ خود را با شرکت 76 تن از افراد بی‌سواد و کمسواد، ورثه شهدا و معلولین و اقشار مختلف جامعه در شهر فیض‌آباد ولایت بدخشان، دایر نمود.

در این جلسات که با همکاری ریاست کار و امور اجتماعی و شهدا و معلولین در مرکز آموزشی فنی و حرفه‌ای آمریت کار و امور اجتماعی و اتحادیه معلولین در شهر کهنه فیض‌آباد دایر گردیده بود، روی موضوعات چون: وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون، وظایف بخش کاری ا.د.م، وظایف دولت در قبال ا.د.م، حقوق افراد دارای معلولیت از دید گاه اسلام، حقوق هفده گانه اشخاص دارای معلولیت در کنوانسیون، ماده‌های نزدهم، بیستم، بیست‌ویکم، بیست‌ودوم، بیست‌وسوم، بیست‌وچهارم و سی‌وسوم قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت، و دیگر موضوعات و مسایل حقوق بشری بحث صورت گرفت و وظایف و مسئولیت‌های ریاست‌ها در قبال اجرای حقوق و امتیازات ا.د.م توضیحات ارائه گردید.

مخدوم برهان مسئول بخش افراد دارای معلولیت دفتر ساحوی کندز، ضمن معرفی بخش‌های کمیسیون و اهداف کاری آن، رعایت و تطبیق مواد قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت را یکی از وظایف ادارات دولتی و غیردولتی دانسته و از اشتراک کننده‌ها خواست با آگاهی از این قانون و دیگر قوانین و اسناد بین‌المللی در راستای اعاده و بدست آوردن حقوق حقه خویش و با تفاهم ریاست کار و امور اجتماعی سعی و تلاش نمایند و با ارائه اسناد تعلیمی و تحصیلی و واجد شرایط بودن شان اقدام عملی در ادارات نمایند.

مسئول بخش افراد دارای معلولیت حمایت، پشتیبانی و دادخواهی را در راستای نهادینه شدن قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت یکی از اهداف و وظایف کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دانسته  و بر مبنای همین اهداف سعی و تلاش می‌ورزد که زمینه‌های کاری و آموزش فنی و حرفه‌ای را با همکاری و تفاهم در ادارات ایجاد و مصدر خدمت به هموطنان معلول و ورثه شهدا  گردد.

آمر شهدا و معلولین و سرپرست ریاست کار و امور اجتماعی ضمن قدردانی از کارکردها و فعالیت‌های کمیسیون در راستای بهبود وضعیت حقوق بشری ا.د.م زمینه‌سازی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را برای ا.د.م با در نظر داشت استعداد و توانایی آنها با همکاری موسسات ذیربط مطابق ماده بیستم این قانون، یکی از وظایف‌شان بیان نموده و از مسئولین ادارات خواست تا مطابق قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت در راستای تطبیق و بهبود وضعیت حقوق بشری ا.د.م بکوشند و در استخدام افراد دارای معلولیت واجد شرایط در صورت تقاضای خود آنها مطابق احکام قانون در ریاست‌ها و ادارات‌شان حقوق افراد دارای معلولیت را در نظر بگیرند.

مولوی بازمحمد معاون اتحادیه معلولین ولایت بدخشان ضمن سپاس و قدردانی از کمیسیون در راستای ظرفیت‌سازی و آگاهی‌دهی افراد دارای معلولیت در راستای قانون حقوق و امتیازات ا.د.م، تطبیق قانون حقوق و امتیازات آنها را اصل مهم در ادارات دانسته گفت: «با تطبیق قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت تمامی مشکلات و چالش‌های فرا راه ا.د.م رفع و ا.د.م از سرگردانی‌ها و مشکلات‌شان رهایی می‌یابند.» وی که خود را مدافع حقوق افراد دارای معلولیت میداند از دولت و ادارات تقاضای تطبیق این قانون را دارد و بس.

همچنان نفس‌گل مسئول انکشاف مهارت‌ها در مورد فعالیت و نقش زنان در خانواده و جامعه و بخش‌های کارشان همانند قالین بافی، زرگری، پرده دوزی، فلز کاری و آموزش برق که در این بخش‌ها 60 تن از خانم‌ها مصورف آموزش حرفه‌ها هستند معلومات ارائه داشته، گفت: «در سال 1395، 150 تن از دختر خانم‌ها و ورثه شهدا و معلولین با آموزش حرفه‌ها به جامعه و خانوده‌هایشان تقدیم گردید و امسال 100 تن از جمله 60 تن از زنان و40 تن از مردان از صنوف مختلف این مرکز فارغ شده اند و با توزیع وسایل کاری‌شان مصدر خدمت به خانواده‌هایشان گردیده اند.»

در ختم جلسات اشتراک کننده‌ها از  دولت و نهادهای ذیربط خواستند که:

  • افراد دارای معلولیت طبیعی همانند افراد دارای معلولیت جنگی از قانون حقوق و امتیازات برخوردار شوند.
  • در بخش‌های آمریت شهدا و معلولین باید افراد دارای معلولیت مستعد بکار استخدام شوند.
  • قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت در ادرات بشکل درست تطبیق گردد.
  • موانع محیطی در ادرات بخاطر بهبود و رفت و برگشت برداشته و راه‌های تسهیلاتی آسان ساخته شود.
  • معاش افراد دارای معلولیت ماهوار داده شود.
  • آسایشگاه‌ها و مراکز بازتوانی ایجاد و ساخته شود.
  • زمینه کار و فعالیت‌های اقتصادی برای خودکفایی و به پا ایستادگی ا.د.م ایجاد گردد. کورس‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای طویل‌المدت و کوتاه‌مدت فراهم گردد.
  • اطفال دارای معلولیت در استفاده از حقوق و آزادی‌های اساسی مانند سایر اطفال دارای حقوق مساوی شماریده شوند.
  • وزارت‌های معارف و تحصیلات عالی زمینه تعلیم و تربیه و تحصیلات را برای فارغین صنوف دوازدهم بطور مجانی فراهم نماید.

بازنشر این مطلب