گزارش‌های روزانه بازدید:461 تاریخ نشر:2017-09-23

جلسه آموزشی در رابطه به حقوق اطفال

عزیزه یعقوبی، مسؤول بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال

۳۷ تن از شا گردان مکتب قریه قطور شهرمیمنه در مورد حقوق بشری اطفال آگاهی حاصل نمودند.

این جلسه  آموزشی با مشارکت ۳۷ تن از شاگردان لیسه نسوان مرتضی قل در ناحیه ششم شهر میمنه از طرف بخش حمایت از اطفال دفتر ولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشر فاریاب تدویر گردید.

در این جلسه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به معرفی گرفته شد. بعدآ در رابطه به حقوق اطفال در فامیل، مکتب و جامعه به اطفال معلومات داده شد. درحالیکه رعایت ادب و اخلاق در جامعه و رسوم پسندیده محیط برای شان توضیح داده شد جهت فراگرفتن دروس برای موثر بودن در آینده جامعه نیز به ایشان آگاهی داده شد. متعاقبا در رابطه به مزایای حقوق بشر، تعریف و جامعیت حقوق بشر و مستحق بودن انسان به همه حقوق خداداد نیز توضیحات ارایه گردید.

همچنان رعایت قوانین برای استفاده موثر از حقوق بشر و برخی ماده‌های کنوانسون حقوق بشر و محتوای قانون تخلفات اطفال نیر برای شان توضیح داده شد. با درنظرداشت توضیح ماده‌های قانون این نکته روشن ساخته شد که هم جامعه جهانی و هم دولت‌ها به رعایت حقوق اطفال خود را مکلف می‌دانند. همینکه شرایط مساعد ساخته شده تا شما در زیر سقف از طرف یک آموزگار به آموزش علم و دانش توجه تان معطوف گردد و کدام هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنید خود نشان دهنده این امر است که دولت یکی از مکلفیت‌هایش در مقابل شما را اداه می‌کند.

اشتراک کننده‌ها نیز از سیمای‌شان هویدا بود که نهایت از جلسه آموزشی خرسند بودند و در ختم نیز ماه نامه‌های حقوق بشر برای شان توزیع گردید.


بازنشر این مطلب