گزارش‌های روزانه بازدید:435 تاریخ نشر:2017-09-26

جلسه آموزشی در مورد حقوق افراد دارای معلولیت

مخدوم برهان

بخش افراد دارای معلولیت دفتر ساحوی کندز، جلسه‌ای آموزشی نیم روزه‌ای را با 42 تن از اقشار مختلف جامعه و شاگردان بخش حرفه‌ای و فنی بوت‌دوزی افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا در شهر داری ولسوالی علی‌آباد ولایت کندز، بتاریخ دوم میزان سال‌جاری دایر نمود.

در این جلسه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، دورنما، اهداف کاری بخش‌ها، و فعالیت و گزارش سالانه بخش افراد دارای معلولیت در سال 1395، حقوق مندرج در کنوانسیون اشخاص دارای معلولیت، مواد قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت، حقوق ا.د.م از دید گاه اسلام، قانون اساسی در حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و مشکلات و چالش‌های فرا راه ا.د.م بحث صورت گرفت و هر یک از موضوعات و مسایل حقوق بشری توضیح و تشریح گردید.

مسول بخش افراد دارای معلولیت رعایت و تطبیق حقوق هفده‌گانه مندرج در کنوانسیون و ماده‌های قانون اساسی در حمایت از اشخاص دارای معلولیت را وظیفه دولت‌ها و نهادها دانسته و از اعضای اتحادیه‌ها، شوراها و انجمن‌های معلولین خواست بخاطر اعاده حقوق‌شان از مواد قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت و کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت استفاده اعظمی نمایند و با ارائه مواد قوانین خواستار حقوق‌شان از ادارات گردند.

همچنان در این جلسه روی وضعیت عمومی اشخاص دارای معلولیت، فعالیت‌ها، هماهنگی، دادخواهی و حمایت از اشخاص دارای معلولیت، چالش‌ها و فرصت‌ها و پیشنهادات مندرج در گزارش از اجراآت سالانه بخش افراد دارای معلولیت توضیحات ارائه و تمامی داشته‌های این گزارش با اشتراک کننده‌ها شریک ساخته شد.

حاجی ظریف مسئول اتحادیه ولسوالی علی‌آباد و مسئول دستگاه بوت‌دوزی ضمن قدردانی از دفتر ساحوی کندز در راستای آموزش حقوق بشر و مواد قوانین تعدادی ا.د.م را در ولسوالی علی‌آباد در حدود 300 تن دانسته، می‌گوید: که این افراد در وضعیت بدی اقتصادی قرار دارند و مطابق ماده پنجاه‌وسوم  قانون اساسی از هیچ نوع کمک برخور دار نگردیده اند. وی از دولت و نهادهای همکار خواست تا:

  1. کورس‌های سوادآموزی در بدل مواد اعاشوی برای زنان بی‌بضاعت و بدون سرپرست در منطقه شان ایجاد شود.
  2. زمینه آموزش حقوق بشر در دورترین نقاط ولسوالی مهیا و تدویر گردد، تا مردان و زنان از حقوق اسلامی و قانونی‌شان آگاهی حاصل نمایند
  3. زمینه ایجاد و فروش تولیدات آنها در شهر و بازار مهیا گردد.
  4. شهرداری در زمینه گذاشتن غرفه‌ها در شهر همکاری نماید.
  5. ریاست کار و امور اجتماعی آموزش‌های فنی و حرفوی را بشکل طویل‌المدت و کوتاه مدت برای اد.دم زمینه سازی نماید.
  6. توزیع نمرات زمین برای ا.د.م  یکی از خواست‌های مهم و اساسی ا.د.م می‌باشد.
  7. توجه دولت به بازتوانی و خود کفایی ا.د.م
  8. توجه و همکاری دولت و نهادها در مواقع خاص برای ا.د.م.
  9. برای کهن سالان، زنان بی‌سرپرست، اشخاص دارای معلولیت، وایتام بی‌بضاعت کمک‌های لازم اتخاذ نماید.
  10. افراد دارای معلولیت طبیعی هم شامل حقوق وامتیازات شوند.

همچنان اشتراک کنننده‌ها از دولت و نهادها خواستند که تطبیق قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت را طی مکاتب جبری و الزامی در ادارت دولتی و غیردولتی بسازند تا ا.د.م به حقوق حقه خویش برسند واز مزایای این قانون بشکل درست مستفید شوند.

    قابل یادآوریست که ده تن از افراد دارای معلولیت این ولسوالی با همکاری دفتر AKF یا آغاخان آموزش ساخت‌وساز بوت‌دوزی را بشکل حرفوی و مسلکی فرا گرفته اند و روزانه 3 جوره بوت را مطابق استندردهای کشورهای خارجی تهیه و به قیمت نازل در دسترس همشهر یان خویش قرار میدهند. این کارگران حرفوی و مسلکی از دولت خواهان تهیه مواد خام بشکل ارزان و حمایت آنها می‌باشند. آنها می‌گویند که: در صورتیکه دولت ما را حمایت و از تولیدات ما پشتیبانی نماید ما آماده هستیم تولیدات خویش را به ولایات دیگر ارسال نمایم و مصدر خدمت به هموطنان خویش شویم.


بازنشر این مطلب