کنوانسیون حقوق اطفال مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد بتاریخ 20 نوامبر 1989

مقدمه :

دول طرف کنوانسیون حاضر، با توجه به این که مطابق اصول اعلام شده در منشور ملل متحد تشخیص منزلت ذاتی و حقوق جدای نا پذیر و برابر تمام اعضای خانواده بشری اساس آزادی ، عدالت و صلح در جهان است ، با یاد آوری اینکه مردمان ملل متحد ایمان شانرا به حقوق بنیادی ایمان شانرا به حقوق بنیادی بشر و ارزش و منزلت شخصیت انسانی در منشور ملل متحد مجدداً تائید کرده اند و تصمیم گرفته اند که پیشرفت اجتماعی و بهسازی معیار های زندگی را چهار چوب آزادی های وسیعتر گسترش دهند با تشخیص اینکه ملل متحد در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی حقوق بشر توافق نموده و اعلام کرده است که هر کسی بدون هیچ نوع تمایز از قبیل نژاد ، رنگ ، جنسیت ،زبان،مذهب ، عقیده سیاسی و غیر آن ، خواستگاه اجتماعی و ملی ، ملکیت ، تولد و دیگر حالات مستحق کلیه حقوق مندرج در آن اسناد است، با یاد آوری اینکه در اعلامیه جهانی حقوق بشر ، ملل متحد اعلام کرده است که طفولیت مستلزم مراقبت و کمک های مخصوص است با اذعان به این که خانواده به حیث عنصر بنیادی جامعه و محیط طبیعی رشد و آسایش همه اعضای جامعه و به  خصوص اطفال میباید حمایت و کمک لازم را دریافت نمایند تا بتوانند مسؤلیت هایشان را به صورت کامل در داخل جامعه بدوش بگیرند .... ادامه مطلب


بازنشر این مطلب