قانون اساسی افغانستان

مقـــدمه:

ما مردم افغانستان:  

 • با ايمان راسخ به ذات پاک خداوند(ج) وتوکل به مشيت حق تعالی واعتقاد به دين مقدس اسلام؛
 • بادرک بی عدالتی ها و نابسامانی های گذشته و مصايب بی شماری که بر کشور ما وارد آمده است؛
 • با تقدير از فداکاری ها, مبارزات تاريخی, جهاد و مقاومت بر حق تمام مردم افغانستان وارج گذاری به مقام و الای شهدای راه آزادی کشور؛
 • بادرک اين که افغانستان واحد و يکپارچه به همه اقوام و مردم اين سرزمين تعلق دارد؛
 • بارعايت منشور ملل متحد و با احترام به اعلامية جهانی حقوق بشر؛
 • به منظور تحکيم وحدت ملی و حراست از استقلال, حاکميت ملی و تماميت ارضی کشور؛
 • به منظور تأسيس نظام متکی بر ارادة مردم و دموکراسی؛
 • به منظور ايجاد جامعه مدنی عاری از ظلم, استبداد,تبعيض, خشونت و مبتنی بر قانونمندی, عدالت اجتماعی, حفظ کرامت  و حقوق انسانی وتأمين آزادی ها وحقوق اساسی مردم؛
 • به منظور تقويت بنياد های سياسی, اجتماعی, اقتصادی و دفاعی کشور؛
 • به منظور تأمين زندگی مرفه و محيط زيست سالم برای همه ساکنان اين سر زمين؛
 • و سر انجام, به منظور تثبيت جايگاه شايسته افغانستان در خانوادۀ بين المللی؛

اين قانون اساسی را مطابق با واقعيت های تاريخی, فرهنگی و اجتماعی کشور و مقتضيات عصر, از طريق نمايندگان منتخب خود در لويه جرگه مؤرخ چهار دهم جدی سال يک هزار و سه صدوهشتادو دو هجری شمسی در شهر کابل تصويب کرديم.

 

دریافت فایل های به صورت .


بازنشر این مطلب