قرارداد بين المللي رفع هرنوع تبعيض نژادي

 

دول عاقد اين قرار داد:

نظر به اينكه منشور ملل متحد مبتني است بر اصول حيثيت ذاتي وتساوي كليه افراد انساني وكليه دول عضوملل متحد متعهد شده اند كه منفرداً ومشتركاَ با همكاري سازمان براي نيل به يكي از هدف هاي ملل متحد  يعني توسعه وتشويق احترام جهاني و واقعي به حقوق بشر وآزادي هاي اساسي براي همه گان بدون تمايز نژاد يا جنس يا زبان و يا مذهب اقدام نمايند.

 نظربه اينكه اعلامية جهاني حقوق بشر اعلام ميدارد كه كليه افراد انساني بطور آزاد ويك سان از لحاظ حيثيت وحقوق متولد ميشوند ، بايد بتوانند از كليه وحقوق وآزادي هاي مندرج درآن اعلاميه بدون تمايز به خصوص از حيثيت نژاد ورنگ ويا مليت برخوردار شوند.

 نظربه اينكه كليه افراد بشر در پيشگاه قانون برابر بوده و حق دارند عليه هرنوع تبعيض وهرنوع تحريك به تعيض از حمايت يك سان قانون برخوردارشوند.

نظر به اينكه ملل متحد استعماروكليه روشهاي تفكيك وتبعيضي را كه به همرا ه دارد به هرشكل ودرهرمحلي كه موجود باشد محكوم نموده واعلامية مؤرخ 14 دسامبر 1960 راجع به اعطاي استقلال به كشور ها وملل مستعمره  (قطعه نامه 1514 دورة 15 مجمع عمومي ) لزوم ختم سريع وبي قيد وشرط استعمار را تأئيد ورسماَ اعلام نموده.

نظر به اين كه اعلامية مؤرخ 20 نوامبر 1963 ملل متحد (قطعنامه 1904 دورة هژدهم مجمع عمومي) راجع به رفع هرنوع تبعيض نژادي رسماًَ لزوم رفع سريع كليه اشكال و همه مظاهر تبعيضات نژادي را درسراسر گيتي وهمچنان لزوم تأمين تفاهم واحترام به حيثيت شخص انساني  را مورد تأييد قرار داده .

با اطمينان به ا ينكه فرضيه سيادت وتفوق مبتني بر اختلاف بين نژاد ها عملاً مردود واخلاقاً محكوم واز نظر اجتماعي غير عادلانه وخطرناك بوده وتبعيض نژادي نه ازلحاظ نظري و نه از لحاظ عملي قابل  توجيه نمي باشد، با تأييد مجدد اين كه تبعض بين افراد بشر به جهات مبتني بر نژاد ورنگ ويا ريشة قومي سدي دربرابر وجود روابط دوستانه ومسالمت آميز در ميان ملل بوده  وامكان دارد صلح  وامنيت بين ملل وهمچنين هم زيستي وهمآهنگ اشخاص را در داخل يك دولت مختل سازد.

با اطمينان به اين كه وجود موانع نژادي با آرمانهاي جامعه بشري قابل جمع نيست.

با احساس خطر ازمظاهر تبعيض نژادي كه هنوز در برخي از نواحي جهان مشهود است ونيز ازسياستهاي حكومتي مبتني بر برتري يا تنفر نژادي از قبيل  آپارتايد- وتفكيك  وجداني مصمم به اتخاذ كليه تدابير لازم براي امحاي سريع  كليه اشكال وتمامي مظاهر تبعيض نژادي ومصمم به پيش گيري ومبارزه  با فرضيه  ها و رويه  هاي نژادي به منظور تسهيل حسن تفاهم بين نژادهاو مبناي يك جامعة بين المللي  كه ازقيد كليه اشكال تبعيض وتفكيك نژادي آزاد باشد.

با تذكار مفاد قرار داد مربوط به رفع تبعيض درمورد شغل  وحرفه مصوب سازمان بين المللي  كار درسال 1958  وباتوجه به قرار داد مربوط به مبارزه  با تبعيض نژادي درزمينه  تعليم كه از طرف سازمان فرهنگي وعلمي وتربيتي ملل متحد (يونسكو) درسال 1960  به تصويب رسيده، با تمايل به اجراي اصول مقرر دراعلامية  ملل متحد راجع به رفع كليه انواع تبعيضات نژادي وحصول اطمينان از اتخاذ سريع تدابير عملي دراين راه به شرح ذيل موافقت نمودند.

 

در یافت فایل به صورت : و


بازنشر این مطلب