اعلاميه كنفرانس بين‌المللي حقوق بشر تهران - 1968

از 22 اپريل تا 13 مي 1968 در تهران اجلاسيه‌اي به منظور بررسي پيشرفتهاي حاصله طي بيست سال گذشته از تاريخ تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر و تنظيم برنامه‌اي براي آينده برگزار شد. اين گردهمايي به بررسي مسايل مربوط به فعاليت‌هاي سازمان ملل متحد در زمينه بسط و تشويق احترام به حقوق و آزادي‌هاي اساسي بشر، اختصاص داشت و در پايان اعلام داشت که با درنظر داشتن قطعنامه‌هاي مصوب کنفرانس و باتوجه به اين که برگزاري سال بين‌المللي حقوق بشر درزماني انجام ميگيرد که جهان دست‌خوش يک رشته تحولات بي‌سابقه است.

با توجه به امکانات جديدي که دراثر پيشرفت سريع علوم وتکنولوژي به وجود آمده است...

با اعتقاد به اين که در دوراني که مناقشه وتوسل به خشونت در بسياري ازنقاط جهان برقرار است وحقيقت همبسته گي متقابل نوع بشر وضرورت يکپارچه‌گي آن بيش از پيش مشهود است.

با اذعان به اين که صلح جهاني آرمان بشر است و اين که صلح و عدالت لازمه حتمي تحقق کامل حقوق و آزادي‌هاي اساسي انسان است رسماً، اعلام مي‌دارد که:

 

 1. لازم است اعضاي جامعه بين‌المللي تعهدات خطير خود را در زمينة بسط و تشويق احترام به حقوق و آزاديهاي اساسي عموم افراد بشر بدون توجه به وجوه امتياز از هر نوع از جمله، رنگ، جنس، نژاد، زبان، مذهب، عقايد سياسي وغيره ايفا کنند.
 2. اعلا ميه جهاني حقوق بشر مبين تفاهم مشترک ملل جهان در زمينة حقوق غير قابل سلب عموم اعضاي خانواده بشر بوده متضمن تعهدي براي اعضاي جامعة بين‌المللي است.
 3. ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، اعلاميه راجع به اعطاي استقلال به سر زمين‌ها و ملل مستعمره، عهد نامه بين‌الملل را جع به محو کليه اشکال تبعيض نژادي ونيز عهدنامه‌ها واعلاميه‌های ديگر که در زمينة حقوق بشر به ابتکار سازمان ملل متحد، سازمان‌هاي تخصصي و سازمان‌هاي منطقه‌اي بين الدولي به تصويب رسيده است، معيارها وتعهدات جديدي به وجود آورده که براي کشورها لازم الاجرا است.
 4. از بدو تصويب اعلامية جهاني حقوق بشر سازمان ملل متحد، پيشرفتهاي چشمگيري به منظور تعيين معيارهايي براي تمتع از حقوق وآزاديهاي اساسي بشر و حمايت آن کرده است. دراين مدت اسناد بين‌المللي مهم متعددي به تصويب رسيده ليکن درزمينة تحقق حقوق وآزاديهاي مذکور هنوز کارهاي زيادي بايد انجام شود.
 5. هدف نخستين سازمان ملل متحد در زمينه حقوق بشر، برخورداري يك يك افراد از حداكثر آزادي و حيثيت است. براي تحقق اين مقصود، قوانين هر كشوري بايد آزادي بيان، آزادي كسب اطلاعات، آزادي ايمان و مذهب و نيز حق شركت در حيات سياسي، اقتصادي، فرهنگي واجتماعي را براي افراد، صرف نظر از نژاد، زبان، مذهب يا اعتقاد سياسي تامين كند.
 6. كشور ها بايد عزم خود را مبني بر اعمال موثر ا صول راجع به حقوق و آزادي‌هاي اساسي بشر كه در منشور ملل متحد و ساير اسناد بين‌المللي به وديعه سپرده شده موكداَ اعلام دارند.
 7. موارد نقض فاحش حقوق بشر در چارچوب سياست تنفرآور نژاد پرستي امري است كه عميق ترين نگراني‌ها را در جامعه بين‌المللي پديد آورده است. نژاد پرستي كه به منزله جنايتي عليه انسان محكوم شده همچنان به نحو جدي صلح و امنيت بين‌المللي را مختل ميكند از اين رو براي جامعه بين‌المللي فرض شده است كه از هر وسيلة ممكن براي از بين بردن اين پليدي استفاده كند. مبارزه عليه نژادي پرستي مشروع شناخته مي‌شود.
 8. عموم ملل جهان را بايد از پديده‌هاي تبعيض نژادي كاملاَ آگاه كرد. اين ملل بايد در پيكار با آن شركت جويند اعمال اصل عدم تبعيض، گنجانيده شده در منشور ملل متحد اعلاميه جهاني حقوق بشر و ديگر اسناد بين‌المللي در زمينه حقوق بشر، تكليف بسيار عاجل را براي بشريت، چه درسطح بين‌المللي و چه در سطح ملي، متضمن است. كليه ايديولوژي‌هاي مبتني بر برتري نژادي و نا برابري، بايد محكوم شوند. و در مقابل آنان ايستاده‌گي بعمل آيد.
 9. هشت سال تمام پس از صدور اعلامية مجمع عمومي راجع به اعطاي استقلال به سرزمين‌ها و ملل مستعره مسايل ناشي از استعمار همچنان جامعه بين‌المللي را به خود مشغول داشته است. ضرورت عاجل دارد كه كليه كشورهاي عضو با اركان ذي‌ربط سازمان‌هاي ملل متحد همكاري كنند تا اقدامات موثري براي تضمين اجراي كامل اعلاميه معمول شود.
 10. موارد نقض دامنه دار حقوق بشر، ناشي از تجاوز يا هرنوع مناقشه با پيامدهاي اسفناكي كه در بر دارد، به مصايب بزرگي براي بشر منتهي مي‌شود و واكنش‌هايي را به وجود ميآورد كه امكان دارد جهان را گرفتار مخاصمات روز افزون كند. وظيفه جامعه بين‌المللي است كه درزمينه محو اين قيبل بلايا همكاري كنند.
 11. مواد نقض فاحش حقوق بشر ناشي از تبعيض بر مبنای نژاد، مذهب و اعتقاد به افکاريكه موارد بيان آن وجدان بشريت را جريحه دار ميكند ومباني آزادي، عدالت و صلح را درجهان به مخاطره ميافكند.
 12. شكاف روز افزون موجود بين كشورهاي رشد يافته و درحال رشد از نظر اقتصادي مانع تحقق حقوق بشر درجامعه بين‌المللي مي‌شود. ناكامي دهه رشد از نظر اقتصادي هدف‌هاي محدودي كه داشته به مراتب بر ضرورت اين امر كه هركشوري به تناسب امكانات خود حد اعلاي كوشش ممكن را براي از ميان برداشتن اين فاصله مبذول دارد. مي‌افزايد.
 13. چون حقوق و آزاديهاي اساسي بشر غيرقابل تفكيك اند، تحقق كامل حقوق مدني و سياسي بدون بهره مندي از حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي امكان پذير نيست تأمين پيشرفت پايدار درزمينة اعمال حقوق بشر بسته‌گي تام به اتخاذ سياستهاي ملي و بين‌المللي صايب وموثر در زمينة توسعة اقتصادي و اجتماعي دارد.
 14. وجود متجاوز از هفتصد ميليون نفر بيسواد درسراسر جهان سد عظيمي است در راه كليه كوشش‌هايي كه به منظور تحقق هدفها در مقاصد منشور ملل متحد وموازين اعلاميه جهاني حقوق بشر به عمل مي‌آيد. اقدام بين‌المللي به‌منظور محو بيسوادي از صحنة گيتي وبسط تعليم وتربيت دركليه سطوح شايسته توجه عاجل است.
 15. تبعيضي كه زنان همچنان درمناطق مختلف جهان قرباني آنند بايد از بين برود. منزلت مادون براي زنان قايل شدن، مغاير منشور ملل متحد و موازين اعلاميه جهاني حقوق بشر است و اعمال كامل مفاد اعلاميه راجع به محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان از الزامات حتمي پيشرفت انسان است.
 16. امر حمايت خانواده و كودك همچنان توجه جامعه بين‌المللي را به خود معطوف داشته است والدين داراي حق اساسي بشري درزمينه تصميم گيري آزادانه و همراه با درك مسووليت درمورد تعداد وفاصله سني فرزندان خويش اند.
 17. آرمانهاي نسل جوان درزمينة پايه گذاري دنياي بهتر كه درآن حقوق و آزاديهاي اساسي بشر به نحو كامل اعمال شود، بايد از نهايت تشويق برخوردار باشد. ضرورت دارد كه جوانان درشكل بخشيدن به آيندة بشر سهيم باشند.
 18. درحالي كه كشفيات علمي و پيشرفتهاي تكنولوژيكي اخير افق‌هاي وسيعي را از نظر پيشرفت اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي گشوده است، چنين تحولاتي ممكن است به رغم اين امر حقوق و آزادي‌هاي افراد رابه مخاطره افگند وازاين رو مستلزم مراقبت پي گيراست.
 19. خلع سلاح ميتواند منابع انساني و مادي عظيمي را كه در حال حاضر به مقاصد نظامي اختصاص داده شده آزاد كند. اين منابع بايد در راه بسط حقوق و آزاديهاي اساسي بشر به كار گرفته شود. خلع سلاح عمومي و كامل يكي از والاترين آرمانهاي كليه ملل است.

 

 

 

 


بازنشر این مطلب