اعلان وظیفه:معاون بخش نظارت و بررسی از تخطی‌های حقوق بشری

نوت: حق اولویت به خانم ها داده میشود.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک تن کارمند در بخش نظارت و بررسی از تخطی‌های حقوق بشری در دفتر ساحوي كابل نیاز دارد. شایقین محترم احراز این موقف می‌توانند الی تاریخ 2 حمل سال 1393 به شعبه پذیرش این کمیسیون در دفتر ساحوی کابل ويا دفتر مرکزی مراجعه نموده و سوانح خویش را تسلیم نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کننده‌های محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک ([email protected] ) درخواست نمایند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت اهم نظارت از وضعیت حقوق بشر، رسیدگی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حمایت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این نهاد جهت بهبود وحمایت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای برنامه‌های ارتقایی، حمایتی و نظارتی و همچنان طرح و اجرای بودجه کاری بر خوردار بوده که امور مربوط به آن توسط دارالانشای کمیسیون به پیش برده می‌شود.

کمیسیون جهت اجرای هرچه بهتر ماموریت کاری اش و نظارت موثر از نحوه اجراآت وفعالیت‌هایش دارای برنامه ستراتژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست‌آورد و نتایج می‌باشد. کمیسیون بخاطرانسجام هرچه بیشترامور تدابیر لازم منجمله تعریف و بازخوانی وشناسایی پست‌ها و مناصب اجرایی و پروگرامی را، با در نظر داشت شرایط و توقعات کاری فعلی، روی دست دارد.

به این اساس موقف معاونیت نظارت و بررسی از تخطی‌های حقوق بشر از اهمیت اساسی برخوردار است.معاون نظارت و بررسی  مستقیما به آمر بخش نظارت و بررسی جواب‌گو بوده و از آن طریق به ریاست اجرائیوی، از پیش‌رفت امور و مسایل مربوط به آن گزارش می‌دهد.

موقعیت: دفتر ساحوی كابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.

گزارش‌دهی : به امر بخش مربوطه

هدف وظیفه: بررسی تخلفات حقوق بشر براساس شکایات افراد و رسانه‌های جمعی نظارت بر حقوق بشر در نظارت خانه‌ها، توقیف‌گاه‌ها و محبس‌ها

 

مسئولیت‌های کلیدی:

- نظارت ماهوار بر وضعیت زندان‌ها، توقیف‌خانه‌ها و شرایط زندانیان

- نظارت از پروسه تحقیق و محاکمه متهمین.

- نظارت بر وضعیت اطفال زندانی، پروسه تحقیق و دسترسی آنها به امکانات آموزشی بازدید والد ین به همکاری متقا بل بخش حقو ق اطفا ل .

- نظارت بر امور حق آموزش مساویانه دختران و پسران و همچنان زنان و مردان .

- نظارت عمومی بر دسترسی مساوی مردم به خدمات اجتماعی (صحی، آموزشی، محیط‌زیستی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و غیره) بدون هر گونه تبعیض و تعصب از طریق جمع‌آوری معلومات .

- نظارت عمومی در مورد محافظت اطفال و بهبودی در عرصه رعایت و انکشاف حقوق اطفال از طریق جمع‌آوری معلومات به همکاری بخش حقوق اطفال.

- نظارت بر وضعیت دسترسی زنان به کلیه حقوق انسانی، محافظت، سطح استخدام و موقف کاری‌شان خصوصاً حق‌شان در امر مشارکت و تصمیم‌گیری در امور اجتماعی و دفاتر به همکاری بخش انکشا ف حقوق زنان .

- اجرای امورکاری متفرقه موجه که در اين لايحه وظايف پيش‌بينی نگرديده و از وی تقاضا شده باشد.

- تأمین محرمیت در داخل و خارج کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.

- ارتقای خوب کار گروپی و حمایت از عادت و کلتور کار گروهی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.

 

داشتن شرایط لازم برای موقف:

- لیسانس حقوق .

- تجربه کاری در مورد قضایا و حل آن .

- مهارت در تحریر و تکلم به زبان‌های رسمی.

- در صورت ضرورت سفر به ولایات .

- دانستن پروگرام‌های کمپیوتر و انگلیسی در استخدام کمک می‌کند .

 

ملاحظه شد

صرف آن‌هایی به مصاحبه فرا خوانده می‌شوند که شارت لیست شده باشند  وقت مصاحبه بعداً تعیین می‌گردد.

 

با احترام

آمریت منابع بشری


بازنشر این مطلب