اعلان وظیفه: معاون بخش نظارت و بررسی از تخطی‏‌های حقوق بشری(دایکندی)

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک تن کارمند در بخش نظارت و بررسی از تخطی‏های حقوق بشری در دفتر ولايتي دایکندی نیاز دارد. شایقین محترم احراز این موقف می‏توانند الی تاریخ 5 حمل سال 1393 به شعبه پذیرش این کمیسیون در دفتر ولايتي دایکندی ويا دفتر مرکزی مراجعه نموده و سوانح خویش را تسلیم نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کننده‏های محترم می‏توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک ([email protected] ) درخواست نمایند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت اهم نظارت از وضعیت حقوق بشر، رسیدگی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حمایت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‏های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این نهاد جهت بهبود وحمایت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای برنامه‏های ارتقایی، حمایتی و نظارتی و همچنان طرح و اجرای بودجه کاری بر خوردار بوده که امور مربوط به آن توسط دارالانشای کمیسیون به پیش برده می‏شود.

کمیسیون جهت اجرای هرچه بهتر ماموریت‏کاری‏اش و نظارت موثر از نحوه اجراآت و فعالیت‏هایش دارای برنامه استراتژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست‏آورد و نتایج می‏باشد. کمیسیون بخاطرانسجام هرچه بیشتر امور تدابیر لازم منجمله تعریف و بازخوانی و شناسایی پست‏ها و مناصب اجرایی و پروگرامی را، بادرنظرداشت شرایط وتوقعات کاری فعلی، روی دست دارد.

به این اساس موقف معاونیت نظارت و بررسی از تخطی‏های حقوق بشراز اهمیت اساسی برخوردار است.معاون نظارت و بررسی مستقیما به آمر بخش نظارت و بررسی جواب‏گو بوده و از آن طریق به ریاست اجرائیوی، از پیش رفت امور و مسایل مربوط به آن گزارش می‏دهد.

موقعیت: دفتر ولايتي دايكندی، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.

گزارش‏دهی: به امر بخش مربوطه

هدف وظیفه: بررسی تخلفات حقوق بشر بر اساس شکایات افراد و رسانه‏های جمعی نظارت بر حقوق بشر در نظارت خانه‏ها، توقیف‏گاه‏ها و محبس‏ها

 

مسؤلیت‏های کلیدی:

 • نظارت ماهوار بر وضعیت زندان‏ها، توقیف‏خانه‏ها و شرایط زندانیان
 • نظارت از پروسه تحقیق و محاکمه متهمین.
 • نظارت بر وضعیت اطفال زندانی، پروسه تحقیق و دسترسی آنها به امکانات آموزشی بازدید والد ین به همکاری متقابل بخش حقوق اطفال.
 • نظارت بر امور حق آموزش مساویانه دختران و پسران و همچنان زنان و مردان.
 • نظارت عمومی بر دسترسی مساوی مردم به خدمات اجتماعی (صحی، آموزشی، محیط زیستی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و غیره) بدون هرگونه تبعیض و تعصب از طریق جمع‏آوری معلومات.
 • نظارت عمومی در مورد محافظت اطفال و بهبودی در عرصه رعایت و انکشاف حقوق اطفال از طریق جمع‏آوری معلومات به همکاری بخش حقوق اطفال.
 • نظارت بر وضعیت دسترسی زنان به کلیه حقوق انسانی، محافظت، سطح استخدام و موقف‏کاری شان خصوصاً حق شان در امرمشارکت و تصمیم‏گیری در امور اجتماعی و دفاتر به همکاری بخش انکشا ف حقوق زنان.
 • اجرای امورکاری متفرقه موجه که در اين لايحه وظايف پيش‏بينی نگرديده و از وی تقاضا شده باشد.
 • تأمین محرمیت در داخل و خارج کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
 • ارتقای خوب کار گروپی و حمایت از عادت و کلتور کار گروهی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.

 

داشتن شرایط لازم برای موقف:

 • لیسانس حقوق.
 • تجربه کاری در مورد قضایا و حل آن.
 • مهارت در تحریر و تکلم به دو زبان رسمی کشور
 • در صورت ضرورت سفر به ولایات .

دانستن پروگرام‏های کمپیوتر و انگلیسی در استخدام کمک می‏کند .

 

برای زنان حق اولويت داده مي‏شود.

 

ملاحظه شد

صرف آنهایی به مصاحبه فرا خوانده می‏شوند که شارت لیست شده باشند. وقت مصاحبه بعداً تعیین می‏گردد.

 

با احترام

آمریت منابع بشری


بازنشر این مطلب