اعلان وظیفه: معاون بخش نظارت و بررسی از تخطی‏‌های حقوق بشری (هلمند)

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک تن کارمند در بخش نظارت و بررسی از تخطی‌های حقوق بشری در دفتر ولایتی هلمند دارد. شایقین محترم احراز این موقف می‌توانند الی تاریخ 5 حمل سال 1393 به شعبه پذیرش این کمیسیون در دفتر ولایتی هلمند ويا دفتر مرکزی مراجعه نموده و سوانح خویش را تسلیم نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کننده‌های محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک ([email protected]) درخواست نمایند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت اهم نظارت از وضعیت حقوق بشر، رسیدگی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حمایت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این نهاد جهت بهبود وحمایت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای برنامه‌های ارتقایی، حمایتی و نظارتی و همچنان طرح و اجرای بودجه کاری بر خوردار بوده که امور مربوط به آن توسط دارالانشای کمیسیون به پیش برده می‌شود.

کمیسیون جهت اجرای هرچه بهتر ماموریت کاری‌اش و نظارت موثر از نحوه اجراآت و فعالیت‌هایش دارای برنامه ستراتژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست‌آورد و نتایج می‌باشد. کمیسیون بخاطرانسجام هرچه بیشتر امور تدابیر لازم منجمله تعریف و باز خوانی و شناسایی پست‌ها و مناصب اجرایی و پروگرامی را، با در نظرداشت شرایط و توقعات کاری فعلی، روی دست دارد.

به این اساس موقف معاونیت نظارت و بررسی از تخطی‌های حقوق بشر از اهمیت اساسی برخوردار است. معاون نظارت و بررسی  مستقیما به آمر بخش نظارت و بررسی  جواب‌گو بوده و از آن طریق به ریاست اجرائیوی، از پیش رفت امور و مسایل مربوط به آن گزارش می‌دهد.

موقعیت: دفتر ولایتی هلمند، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.

گزارش‌دهی: به آمر بخش مربوطه

هدف وظیفه: بررسی تخلفات حقوق بشر بر اساس شکایات افراد و رسانه‌های جمعی نظارت بر حقوق بشر در نظارت خانه‌ها، توقیف گاه‌ها و محبس‌ها

مسؤلیت‌های کلیدی:

 • نظارت ماهوار بر وضعیت زندان‌ها، توقیف خانه‌ها و شرایط زندانیان
 • نظارت از پروسه تحقیق و محاکمه متهمین.
 • نظارت بر وضعیت اطفال زندانی، پروسه تحقیق و دسترسی آنها به امکانات آموزشی  باز دید والدین به همکاری متقا بل بخش حقو ق اطفال.
 • نظارت بر امور حق آموزش مساویانه دختران و پسران و همچنان زنان و مردان.
 • نظارت عمومی بر دسترسی مساوی مردم به خدمات اجتماعی (صحی، آموزشی، محیط زیستی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و غیره ) بدون هرگونه تبعیض و تعصب از طریق جمع‌آوری معلومات.
 • نظارت عمومی در مورد محافظت اطفال و بهبودی در عرصه رعایت و انکشاف حقوق اطفال از طریق جمع‌آوری معلومات به همکاری بخش حقو ق اطفال.
 • نظارت بر وضعیت دسترسی زنان به کلیه حقوق انسانی، محافظت، سطح استخدام و موقف کاری‌شان خصوصاً حق‌شان در امر مشارکت و تصمیم‌گیری در امور اجتماعی و دفاتر به همکاری بخش انکشاف حقوق زنا ن.
 • اجرای امورکاری متفرقه موجه که در اين لايحه وظايف پيش‌بينی نگرديده و از وی تقاضا شده باشد.
 • تأمین محرمیت در داخل و خارج کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
 • ارتقای خوب کارگروپی و حمایت از عادت وکلتور کارگروهی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.

داشتن شرایط لازم برای موقف:

 • لیسانس حقوق.
 • تجربه کاری در مورد قضایا و حل آن.
 • مهارت در تحریر و تکلم به زبان‌های رسمی.
 • در صورت ضرورت سفر به ولایات.
 • د انستن پروگرام‌های کمپیوتر و ا نگلیسی در استخد ام کمک می‌کند .
 • برای زنان حق اولويت داده مي‌شود.

ملاحظه شد

صرف آنهای به مصاحبه فرا خوانده می‌شوند که شارت لیست شده باشند. وقت مصاحبه بعداً تعیین می‌گردد.

با احترام

آمریت منابع بشری


بازنشر این مطلب