اعلان وظیفه: آمر بخش نظارت و بررسی از تخطی‏‌های حقوق بشری(هلمند)

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به يك تن کارمند به صفت آمر در بخش نظارت و بررسی از تخطی‌های حقوق بشری خویش در دفتر ولایتی هلمند  نیاز دارد.  شایقین احراز این پست می‌توانند که الی  5 حمل 1393سال خورشیدی اسناد و مدارک تحصیلی و تجربی خود را ضمیمه‌ای یک ورق درخواستی به آدرس دفترولايتي هلمند کمیسیون و یا دفتر مرکزی ارسال بدارند.در صورت دسترسی به انترنت درخواست کننده‌های محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس‌های الکترونیک ([email protected] ( درخواست نمایند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت اهم نظارت از وضعیت حقوق بشر، رسیدگی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حمایت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این نهاد جهت بهبود و حمایت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای برنامه‌های ارتقایی، حمایتی و نظارتی و همچنان طرح و اجرای بودجه کاری بر خوردار بوده که امور مربوط به آن توسط دارالانشای کمیسیون به پیش برده می‌شود.

کمیسیون جهت اجرای هرچه بهتر ماموریت کاری اش و نظارت موثرازنحوه اجراآت و فعالیت‌هایش دارای برنامه استراتژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست‌آورد و نتایج می‌باشد. کمیسیون بخاطرانسجام هرچه بیشترامور تدابیر لازم منجمله تعریف و باز خوانی وشناسایی پست‌ها و مناصب اجرایی و پروگرامی را، با در نظرداشت شرایط و توقعات کاری فعلی، روی دست دارد.

به این اساس موقف آمریت نظارت و بررسی از تخطی‌های حقوق بشر از اهمیت اساسی برخوردار است. آمر بخش نظارت و بررسی از تخطی‌ها مستقیما به کوردیناتور بخش نظارت و بررسی  جواب‌گو بوده و از آن طریق به ریاست اجرائیوی، از پیش رفت امور و مسایل مربوط به آن گزارش می‌دهد.

 

موقعیت: دفتر ولایتی هلمند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.

گزارش‌دهی: به اَمر بخش مربوطه

هدف وظیفه: بررسی تخلفات حقوق بشر براساس شکایات افراد و رسانه‌های جمعی نظارت بر حقوق بشر در نظارت خانه‌ها، توقیف‌گاه‌ها و محبس‌ها

 

مسؤلیت‌های کلیدی:

 • نظارت ماهوار بر وضعیت زندان‌ها و توقیف‌خانه‌ها و شرایط زندانیان.
 • نظارت از پروسه تحقیق و محاکمه متهمین و شرایط زندگی آنها در زندان، تما س با منصوبین پولیس، محاکم، څارنوالی در ارتباط با زندانی‌ها و پروسه بازداشت.
 • نظارت بر وضعیت اطفال زندانی، پروسه تحقیق و دسترسی آنها به امکانات آموزشی و بازدید والدین.
 • نظارت بر امور آموزش مساویانه دختران و پسران و همچنان مردان و زنا ن.
 • نظارت عمومی بر دسترسی مساوی به خدمات اجتماعی ( بهداشتی، آموزشی، محیط زیست، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و غیره) بدون هر گونه تبعیض و تعصب.
 • رهنمایی کارمندان رسیدگی به شکایات در مورد پروسس شکایات.
 • نظارت عمومی در مورد محافظت اطفال و بهبودی در عرصه رعایت و انکشاف حقوق اطفال.
 • نظارت بر وضعیت دسترسی زنان به کلیه حقوق انسانی، محافظت، سطح استخدام وموقف کاری شان خصوصاً حق شان در امرمشارکت و تصمیم‌گیری در امور اجتماعی و دفاتر.
 • تهیه راپورهای منظم ماهانه و غیرمترقبه در مورد وضعیت حقوق بشر در منطقه و تهیه ارقام ومعلومات در مورد وقوع  تخطی‌ها به تفکیک نوع تخطی، محل وقوع تخطی و تعداد تخطی.
 • تماس منظم با دفاتر ملل متحد و نهادهای جامعه مدنی در مورد محافظت و بهبود حقوق بشر و ارایه گزارش به دفتر مرکزی کمیسیون.
 •  تماس‌های منظم با مقامات دولتی روی موضوعات محافظت و بهبود حقوق بشر و جلوگیری از وقوع تخلفات و رسیدگی به شکایات مردم.
 • ایجاد هماهنگی پلان وظایف با آمرین سایر بخش‌ها و آمر نمایندگی.
 •  اخذ مشوره در مورد تحقیق موارد جدی نقض حقوق بشر از کمیشنرهای مربوطه، انسجام کننده پروگرام‌ها و مدیر اجرائیوی.
 • اجرای امورکاری متفرقه که در اين لايحه وظايف پيش‌بينی نگرديده و از وی تقاضا شده باشد.
 • تأمین محرمیت در داخل و خارج کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
 • ارتقای خوب کار گروپی و حمایت از عادت و کلتور کار گروهی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

داشتن شرایط لازم برای موقف:

مهارت‌ها و تجارب لازم:

 • لیسانس حقوق.
 • شناخت قضایایی حقوقی.
 • تجربه کاری در مورد قضایا و حل آن.
 • تشکیل یک فضای باهمی ( Team work ).
 • مهارت در لسان‌های ملی و انگلیسی.
 • در صورت ضرورت سفر به ولایات.

دانستن برنامه‌های کمپیوتر و انگلیسی در استخد ام کمک می‌کند.

داشتن تجربه کاری در بخش حقوقی 4 ساله.

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک مؤسسه استخدام کننده‌ای است که فرصت‌های مساویانه را در نظر می‌گیرد و متعهد بر اصول عدم تبعیض و تساوی جنسیت می‌باشد.

برای زنان حق اولويت داده مي‌شود.

صرف آن‌هایی به مصاحبه فرا خوانده می‌شوند که شارت لیست شده باشند. وقت مصاحبه بعداً تعیین می‌گردد.

با احترام

آمریت منابع بشری


بازنشر این مطلب