اعلان وظیفه: مسئول بخش حمایت از حقوق اطفال (هلمند)

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک تن که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه مطابقت داشته باشد در  بخش حمایت از حقوق اطفال دفتر ولایتی هلمند خویش به حیث  مسئول بخش اطفال استخدام می‌نماید. شایقین محترم احراز این موقف می‌توانند الی تاریخ 5 حمل سال 1393 به شعبه پذیرش این کمیسیون در دفتر مرکزی، دفترساحوي و يا دفتر ولايتي  مراجعه نموده و سوانح خویش را به شعبه پذیرش تسلیم نمایند. کسانیکه به انترنت دسترسی دارند می‌توانند مستقیماً به آدرس پست الکترونیک ([email protected]) درخواستی خویش را بفرستند.

موقعیت وظیفه: دفتر ولایتی هلمند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

هدف وظیفه: حمايه و انکشاف حقوق اطفال 

مسئولیت‌های کلیدی و حسا ب‌دهی: 

 • تهیه و ترتیب پلان کاری هفته‌وار و گزارش‌دهی از اجرات هفته گذشته.
 • توظیف و رهنمایی همکاران بخش مربوطه به وظایف پلان شده مطابق لایحه و ظایف شان.
 • کنترول از اجرآات همکاران بخش مربوطه.
 • نظارت از محلاتی که اطفال در آن‌جا نگهداری می‌گردند، به همکاری بخش نظا رت و بررسی.
 • تنظیم پلان‌های عملی دیدا را ز مکاتب، پر ور شگاه، مر ستون، کودکستان‌ها، مراکز  اصلا حی و محاکم اطفال.
 • تر بیه ترینرهای رضا کار به همکا ری بخش تعلیم و تر بیه.
 • بلند بردن سطح آگاهی کسانیکه باحقو ق اطفال سر وکا ردارند.
 • داشتن پروگرام‌های تنویری در مورد حقوق اطفا ل از طریق رادیو تلویزیون به همکا ری بخش سمعی و بصری.
 • تهیه پوستر و بروشور و مواد آموزشی.
 • تهیه پروگرام‌های آموزنده در مورد حقوق اطفال.
 • تلاش در قسمت نجات اطفالیکه حقوق شان سلب و یا مورد تهدید و جنایت قرار می‌گیرند.
 • تماس نزدیک با حوزه‌های پولیس در رابطه به جلوگیری از قاچاق اطفال.
 • اشتراک در مجالس جنبش جهانی اطفال (GMC) بعد از تصمیم کمیسیو ن.
 • اجرای امورکاری متفرقه که در اين لايحه وظايف پيش بينی نگرديده و از وی تقاضا شده باشد.
 • تأمین محرمیت در داخل و خارج کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
 • ارتقای خوب کار گروپی و حمایت از عاد ت و کلتور کار گروهی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
 • تما س نزد یک با ارگان‌های عدلی و قضائی در رابطه به قضایای اختطاف و قاچاق اطفال.
 • بر رسی و ضعیت اطفال ولایات مر بوط و تقدیم پیشنهادهای لازمی در رابطه به بهبود زندگی اطفال در عرصه‌های مختلف.
 • تهیه و ترتیب پلان‌های کاری برای ولایات مر بوط  و کنترول از آن.

داشتن شرایط لازم:

 •  داشتن تحصیلات لیسانس و بالاتر از آن در رشته حقوق.
 • تجربه کاری سه سال در این بخش مرتبط به وظیفه.
 • بر قرار کردن روابط خوب با کارمندان.
 • برقرار کردن روابط خوب با کارمندان دولت و NGOs .
 • تکلم و تحریر ا قلا به دو لسان رسمی کشور.
 • دانستن انگلیسی و کمپیوتر در استخدام کمک می‌نماید.
 • توانائی سفر  به ولایات.

برای زنان حق اولويت داده مي‌شود.

ملاحظه شد

آنهایی‌که شارت لیست می‌شوند برای مصاحبه دعوت خواهند شد. وقت مصاحبه بعداً اعلان می‌گردد.

بااحترام

آمریت منابع بشری


بازنشر این مطلب