اعلان وظیفه: معاونيت بخش تعليمات (فاریاب)

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک کارمند در بخش تعلیمات دفتر ولایتی فاریاب نیاز دارد. شایقین محترم احراز این موقف می‌توانند الی تاریخ 5 حمل سال 1393 به شعبه پذیرش این کمیسیون در دفتر ولایتی فاریاب ويا دفتر مرکزی مراجعه نموده و سوانح خویش را تسلیم نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کننده‌های محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک ([email protected]) درخواست نمایند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت اهم نظارت از وضعیت حقوق بشر، رسیدگی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حمایت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این نهاد جهت بهبود وحمایت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای برنامه‌های ارتقایی، حمایتی و نظارتی و همچنان طرح و اجرای بودجه کاری بر خوردار بوده که امور مربوط به آن توسط دارالانشای کمیسیون به پیش برده می‌شود.

کمیسیون جهت اجرای هرچه بهتر ماموریت کاری‌اش و نظارت موثر از نحوه اجراآت و فعالیت‌هایش دارای برنامه ستراتژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست‌آورد و نتایج می‌باشد. کمیسیون بخاطرانسجام هرچه بیشتر امور تدابیر لازم منجمله تعریف و باز خوانی و شناسایی پست‌ها و مناصب اجرایی و پروگرامی را، با در نظرداشت شرایط و توقعات کاری فعلی، روی دست دارد.

به این اساس موقف معاونیت نظارت و بررسی از تخطی‌های حقوق بشر از اهمیت اساسی برخوردار است. معاون نظارت و بررسی  مستقیما به آمر بخش نظارت و بررسی  جواب‌گو بوده و از آن طریق به ریاست اجرائیوی، از پیش رفت امور و مسایل مربوط به آن گزارش می‌دهد.

موقعیت: دفتر ولایتی فاریاب، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.

گزارش‌دهی: به آمر بخش مربوطه

هدف وظیفه: انکشاف دادن تعلیمات حقوق بشر جهت بلند بردن آگاهی مردم در رابطه به حقوق شان در جامعه و حمایت از آن.

مسئولیت‌های کلیدی:

 • ایجاد فضای سالم کاری و تیمی در بخش مربوطه
 • تطبیق و عملی ساختن پلان برنامه عمل مربوطه
 • تهیه و ترتیب گزارشات ماهوار و هفته‌وار از کارکردهای خویش
 • دو روز قبل از دایر نمودن ورکشاپ و جلسات ترتیب و تقدیم پیشنهاد جهت تایید آمر بخش و تهیه امکانات
 • تهیه و ترتیب راپور ورکشاپ و جلسات مطابق فورمه ترتیب شده
 • داشتن سیستم دوسیه نمودن اسناد
 • نظر و پیشنهاد در مورد پلان پروگرام‌های آموزشی به ولایات تحت پوشش
 • تشریک و سهمگیری در تشخیص ساحات، محلات و افرادیکه باید تحت پروگرام آموزشی قرار داده شوند
 • ترتیب مواد آموزشی به نهادهای مختلف
 • تهیه و توزیع تصدیق‌نامه یک دوره مکمل ورکشاپ/ جلسات برای اشتراک‌کنندگان آن
 • تشخیص اشخاص توانمند از جمله اشتراک کنندگان در ختم ورکشاپ تا در آینده به صفت فعالین حقوق بشر همکاری نمایند.
 • همکاری همه جانبه در دایر نمودن ورکشاپ‌های آموزشی برای فعالین تشخیص شده تا چگونگی میتودهای آموزش‌دهی را بیآموزند.
 • مساعد نمودن زمینه برای فعالین آموزش دیده تا به صفت همکاران بخش تعلیمات حقوق بشر کمیسیون در قسمت آموزش‌دهی همکاری نمایند.
 • سهم فعال در دایر نمودن ورکشاپ‌های آموزشی مطابق ضرورت بخش‌های دیگر پروگرام.
 • مشوره نمودن در زمینه پیشبرد فعالیت‌ها با اعضای بخش.
 • کنترول و پیگیری از چگونگی فعالیت‌های انجام شده و فعالیت‌های در حال انجام.
 • اشتراک در جلسات کاری بخش مربوطه.
 • استفاده از میتودهای پیشرفته منجمنت و اداره بر مبنای اصل دیموکراسی.
 • اجرای امور کاری متفرقه که در این لایحه وظایف پیش‌بینی نگردیده و از وی تقاضا شده باشد.
 • تامین محرمیت در داخل و خارج کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
 • ارتقای خوب کار گروپی و حمایت از عادت و کلتور کار گروهی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
 • ایجاد فضای سالم و احترام متقابل

 

داشتن شرایط لازم برای موقف:

 • لسانس از پوهنحی  حقوق، تعلیم و تربیه و علوم اجتماعی
 • تجارب در کارهای تعلیم و تربیه
 • تجارب در آموزش آموزگاران
 • هماهنگ کردن و دایر کردن تریننگ
 • تجربه کافی در اصول تدریس
 • مهارت در لسان‌های ملی (دری و پشتو)
 • مهارت در لسان انگلیسی و کمپیوتر
 • فصاحت و افهام و تفهیم خوب در پروسه تدریس

کسانیکه از پوهنځی های دیگر فارغ شده باشند لطفاً بیوگرافی شان را تسلیم ندهند چون شارت لیست نمیگردند .

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک مؤسسه استخدام کننده‌ای است که فرصت‌های مساویانه را در نظر می‌گیرد و متعهد بر اصول عدم تبعیض و تساوی جنسیت می‌باشد.

 

برای زنان حق اولويت داده مي‌شود.

 

نوت:صرف آنهائی به مصاحبه فراخوانده می‌شوند که شارت لیست شده باشند.

 

بااحترام

آمريت منابع بشری

 


بازنشر این مطلب