اعلان وظیفه: آمربخش حمایت و انکشاف از حقوق اشخاص دارای معلولیت

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک تن کارمند به صفت آمر در بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت  خویش در دفتر  ساحوی مزارشريف نیاز دارد.  شایقین احراز این پست می‌توانند که الی  25 حمل 1393 سال جاری خورشیدی اسناد و مدارک تحصیلی و تجربی خود را ضمیمه‌ای یک ورق درخواستی به آدرس دفاتر ساحوی کمیسیون و یا دفتر مرکزی ارسال بدارند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کننده‌های محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس‌  الکترونیک ([email protected] ( درخواست نمایند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت خطیر نظارت از وضعیت حقوق بشر، رسیدگی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حفاظت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این نهاد جهت اعتلا و حفاظت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای پروگرام‌های ارتقایی، حفاظتی و نظارتی و همچنان طرح و اجرای بودجه اش بر خوردار بوده و امورات آن توسط  دارالانشا آن به پیش برده می‌شود.

در زمینه و به خاطر اجرای هرچه بهتر رسالت و وظایف کمیسیون این نهاد دارای برنامه ستراتیژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست آورد و نتایج بوده و جهت تطبیق آن تدابیر لازم منجمله تعریف و بازخوانی پست‌ها و مناصب اجرایی و پروگرامی را روی دست دارد.

به این اساس پست آمریت بخش حمایت و انکشاف از حقوق  اشخاص دارای معلولیت در دفاتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای اجرای هر چه بهتر برنامه‌ها و اهداف تعین شده بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت از اهمیت اساسی برخوردار است. آمربخش حمایت و انکشاف از حقوق اشخاص دارای معلولیت مستقیما به هماهنگ کننده بخش و همچنان رئیس دفتر ساحوی جواب گو بوده با آنان مشوره  وگذارش ارایه می‌نمایند.

موقعیت: دفتر  ساحوی مزارشريف کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.

گزار ش‌دهی: به هماهنگ کننده بخش

مسؤلیت‌های کلیدی

1- اطمینان از اجراات و فعالیت‌های بخش در مطابقت با مفاد برنامه استراتیژیک و عمل کمیسیون.

2- اطمینان از رسیدگی کامل به شکایات و عرایض رسیده به بخش و تعقیب آن از طریق بخش نظارت و بررسی در پیشگاه مراجع قضایی و عدلی

3- تهیه بانک اطلاعاتی در مورد وضعیت حقوق بشری اشخاص دارای معلولیت از جمله "شغل، مراقبت‌های صحی،آموزش و پرورش، تعداد اشخاص دارا ی معلولیت و..." در حوزه کاری دفتر

4- اطمینان از بهبود و حفاظت موثر از وضعیت حقوق بشری اشخاص دارای معلولیت و تطبیق مفاد مندرج در ماده 21 قانون تشکیل، صلاحیت‌ها و وظایف کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در حوزه کاری

5-  اطمینان از رهبری و هم آهنگی لازم بین کارمندان بخش و امورات نظارتی، دادخواهی و توانمند‌سازی و آموزشی مربوط با بخش‌های دیگر کمیسیون.

6- اطمینان از برنامه ریزی، اجرا و گذارش‌دهی بخش اشخاص دارای معلولیت در مطابقت با برنامه ‌های استراتیژیک و عمل کمیسیون.

7- اطمینان از رعایت موازین، مقررات و لایحه سلوک کمیسیون توسط کارمندان بخش.

8- تصمیم‌گیری در رابطه به موضوعات کاری بخش ا.د.م. دفتر مربوطه و پیشنها د آن به مقامات بالایی

9- سهم گیری در بالا بردن ظرفیت کارمندان بخش.

10- اشتراک فعال در جلسات کمیته‌های کاری و مناسبت‌ها و روزهای ملی و بین‌المللی  مرتبط به بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت.

11- اطمینان از اجرای برنامه‌های دادخواهی و توانمند‌سازی و رهبری روابط موثر و معتبر با نهادهایی حکومتی و غیرحکومتی ملی و بین‌المللی در رابطه به موضوعات مربوط نظارت در سطح حوزوی.

12- اجرای امور کاری متفرقه که در این لایحه وظایف پیش بینی نگردیده و از وی تقاضا شده باشد.

به خاطر تضمین شفافیت و پاسخ‌گویی، آمر بخش اشخاص دارای معلولیت از امور مصارف و تطبیق بودجه به صورت موثر تمرکز بر مسایل ذیل مسئولیت دارد.

1.            برنامه‌های بخش ا.د.م.  به صورت موثر آن ارزیابی شده و مصارف آن سنجش و جهت اجرا نظارت می‌گردد.

2.            گزارش بودجوی بخش و مصارفات آن تهیه و به بخش‌های مربوطه فرستاده وطی مراحل می‌شود.

آمر بخش اشخاص دارای معلولیت باید قابلیت‌هایی  ذیل را دارا باشد:

1.            تبارز بالای صداقت، تعهد در مطابقت با ارزش‌های کمیسیون و اصول رفتار کمیسیون منجمله حفظ محرمیت در داخل و خارج از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.

2.            ارتقا و اعتلای چشم انداز، رسالت، اهداف استراتیژیک و ارزش‌های کمیسیون.

3.            نشان دادن سطح بالای از حساسیت به رعایت و تطابق با موضوعات چون جندر، ملیت، قومیت، زبان، مذهب و سن.

4.            رفتار محترمانه با همه همکاران و مراجعین و همه مردم بدون تبعیض و امتیاز

بر علاوه آمر بخش اشخاص دارای معلولیت بخش تلاش جهت ارتقای سطح علمی، آموزش و مدیریت اندوخته‌های علمی در کمیسیون از طریق نشان دادن رهبری و مدیریت و مثال‌های عینی شخصی انجام می‌دهد.

آمر بخش اشخاص دارای معلولیت باید:

•             قابلیت پیشبرد برنامه ریزی بر اساس مدیریت مبتنی بر نتیجه، و گزارش‌دهی؛

•             قابلیت طرح و مدیریت پروژه‌ها و پروگرام‌ها و نظارت و ارزیابی از پیش رفت آنان؛

•             آشنایی با اساسات ابتدایی اداره امور مالی و قوای بشری، اجرای امور قراردادها و تکنولوژی معلوماتی، ارتباطات عامه؛

•             قابلیت کار با سیستم‌های جدید، ورفع منازعه درمورد روابط کارکنان تا بع را داشته باشد.

در عرصه رهبری و مدیریت، آمر بخش اشخاص دارای معلولیت به کارهای ذیل می‌پردازد:

•             ایجاد یک روابط مستحکم با نهادهایی همکار در عرصه معلولیت، همکاران داخلی کمیسیون و مراجعین

•             توجه به نتیجه و پیامدها و پاسخ مثبت به اظهار نظرات ارایه شده.

•             روحیه بالا و انرژی کافی در رابطه به کارهای محول شده.

•             تبارز بالای از قابلیت‌های تحریری و شفاهی در ارتباطات.

•             تبارز وعلاقمندی برای تغیرو قابلیت مدیریت در شرایط و موضوعات مغلق.

•             رهبری موثر گروه‌های کاری و رهنمایی کارمندان در عرصه وظایف و مهارت‌های رفع منازعه

تحصیلات، مهارت‌ها و تجارب

•             داشتن ماستری ویا لیسانس حقوق و یا یکی از رشته‌های علوم انسانی و یا علوم مرتبط به معلولیت

•             5 سال تجربه کاری در زمینه معلولیت

•             زبان: پشتو ، دری و انگلیسی

•             نوت: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای کاندیدای دارای معلولیت ارجحیت قایل است.

•             د انستن پروگرام‌های کپیوتر و ا نگلیسی در استخدام کمک می‌کند.

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک مؤسسه استخدام کننده‌ای است که فرصت‌های مساویانه را در نظر می‌گیرد و متعهد بر اصول عدم تبعیض و تساوی جنسیت می‌باشد. برای زنان و افراد مستعد از گروه‌های منزوی و یا اقلیت، حق اولویت داده می‌شود.

صرف آنهایی به مصاحبه فرا خوانده می‌شوند که شارت لیست شده باشند. وقت مصاحبه بعداً تعیین می‌گردد.

 

با احترام

آمریت منابع بشری


بازنشر این مطلب