اعلان وظیفه: آمربخش حمایت و انکشاف حقوق زنان

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک تن  خانم  که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه مطابقت داشته باشند در  بخش  حمایت و انکشاف حقوق  زنان   در دفتر ولایتی فاریاب خویش به حیث  آمر بخش استخدام می نمایند شایقین محترم احراز این موقف میتوانند الی  تاریخ   10سرطان سال 1393 به شعبه پذیرش  این کمیسیون در دفتر مرکزی مراجعه نموده  و سوانح خویش را به  شعبه پذیرش تسلیم نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کننده های محترم میتوانند مستقیماً به آدرس های الکترونیک  [email protected] درخواست نمایند.

موقعیت  وظیفه :  دفتر ولایتی فاریاب          

هدف وظیفه :    حمايه وانکشاف حقوق زنان  

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان مسؤلیت نظارت از وضعیت حقوق بشر ، رسیده گی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حمایت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل ، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ، این نهاد جهت بهبود وحمایت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای برنامه های ارتقایی ، حمایتی ونظارتی و همچنان طرح و اجرای بودجه کاری بر خوردار بوده که امورمربوط به آن توسط دارالانشای کمیسیون به پیش برده میشود..

کمیسیون جهت اجرای هرچه بهتر ماموریت کاری اش و نظارت موثرازنحوه اجراآت وفعالیت هایش دارای برنامه ا ستراتژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست آورد ها و نتایج می باشد. کمیسیون بخاطرانسجام هرچه بیشترامور تدابیر لازم منجمله تعریف و باز خوانی وشناسایی پست ها و مناصب اجرایی و پروگرامی را، بادرنظرداشت شرایط وتوقعات کاری فعلی، روی دست دارد.

به این اساس موقف آمر بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان از اهمیت اساسی برخوردار است. کارمند مذکورهدف از انجام وظیفه اش، حمایه کامل از حقوق زنان وارتقأ سطح دانش جامعه د ررابطه به حقو قی که زنان منحیث نصف از پیکرجامعه   دارند . کارمند مذکور مستقیما به رئیس دفتر ساحوی / ولایتی جوابگو بوده و از پیش رفت امور و تطبیق برنامه و مسایل مربوط به  بخش،  گزارش میدهد. 

مسولیت های کلیدی:

 • اشتراک در جلسات هماهنگی  وهفته وار آمرین بخشها.
 • تهیه و ترتیب پلان کاری هفته وار، ماهانه، سالانه و تهیه گزارش از اجراأت آنها.
 • توظیف نمودن همکاران بخش مربوط به وظایف مطابق لایحه کاری شان، ارزیابی و کنترل از اجراات همکاران بخش مربوطه.
 • ایجاد فضای سالم کاری وهماهنگی  بین همکاران بخش مربوطه و کارمندان دفتر.
 • تشخیص افراد، مؤسسات و ارگان های همکار و ایجاد رابطه نیک  کاری جهت هم آهنگی در تطبیق اهداف پلان شده.
 • تهیه پلان سفر های کاری به ولایات تحت پوشش دفتر ساحوی و تطبیق آن بعد از ملاحظه رئیس دفتر ساحوی.
 • همکاری با بخش نشرات در تهیه برنامه های رادیویی در مورد حقوق بشری زنان  و نشر آن از طریق رادیو هاو تلویزیون های محلی.
 • ارائه مشوره حقوقی به زنانیکه به نسبت مشکلات به کمیسیون مراجعه می نمایند و هم معرفی زنانیکه قضایای شان به بررسی همه جانبه ضرورت داشته باشند، به بخش نظارت و بررسی.
 • بررسی مشترک قضایای مربوط به زنان با بخش نظارت و بررسی در وقت ضرورت.
 • همکاری با بخش مطبوعلت در طرح بروشور، پوستر در مورد حقوق زنان و ارسال آن به دفتر مرکزی به منظور چاپ و استفاده .
 • اشتراک در ورکشاب ها ومجالس آموزشی که از طرف دفتر مرکزی در نظر گرفته میشود.
 • اشتراک در جلسات شبکه و کمیته های دادخواهی جهت حمایت بهتر از زنان آسیب پذبر.
 • اشتراک در جلسات هماهنگی به اساس هدایت کمیشنر یا رئیس دفتر مربوطه.
 • انجام وظایف نظارتی (محبس اناثیه و خانه امن).
 • کار در جهت بهبود وضعیت زنان در ولسوالی ها و قریه ها ( تدویر ورکشاپ ها و جلسات  آگاهی دهی) به روشهای مختلف که قابلیت پذیرش را داشته باشد.
 • سعی و تلاش جهت ارتقأ سطح آگاهی خود و کارمندان بخش مربوطه.
 • تامین محرمیت در داخل و خارج کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
 • رعایت مقررات، رهنمود ها و لوایح به خصوص طرز سلوک کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.

داشتن شرایط لازم برای احراز موقف:

 • درجه تحصیل لسانس حقوق برای کسانیکه ماستری داشته باشند اولویت داده میشود .
 • داشتن تجربه کافی در اداره و یا NGOs   مربوط خانم ها .
 • تامین ارتباطات کاری .
 • تامین فضای همکاری ( Team work  ) .
 • مهارت در لسانهای دری و پشتو.

اشنائی با انگلیسی و کمپیوتر تر جیح داده می شود .   

آنهائیکه شارت لیست میشوند برای مصاحبه دعوت خواهند شد. وقت مصاحبه بعداً اعلان میگردد.

بااحترام

آمریت کادر و پرسونل

 


بازنشر این مطلب