اعلان وظیفه: ناظرساحوي حقوق بشر

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به يك نفر کارمند در بخش نظارت و بررسی از تخطی‌های حقوق بشری در دفتر ساحوي كندز نیاز دارد. شایقین محترم احراز این موقف می‌توانند الی  تاریخ 15عقرب سال 1393 به شعبه پذیرش  این کمیسیون در دفتر ساحوی كندز و يا دفتر مرکزی  مراجعه نموده  و سوانح خویش را تسلیم نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کننده‌های محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک ([email protected] ) درخواست نمایند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت اهم نظارت از وضعیت حقوق بشر، رسیدگی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حمایت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این نهاد جهت بهبود وحمایت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای برنامه‌های ارتقایی، حمایتی و نظارتی و همچنان طرح و اجرای بودجه کاری بر خوردار بوده که امورمربوط به آن توسط دارالانشای کمیسیون به پیش برده می‌شود.

کمیسیون جهت اجرای هرچه بهتر ماموریت کاری اش و نظارت موثر از نحوه اجراآت و فعالیت‌هایش دارای برنامه ستراتژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست‌آورد و نتایج می‌باشد. کمیسیون بخاطرانسجام هرچه بیشتر امور تدابیر لازم منجمله تعریف و بازخوانی و شناسایی پست‌ها و مناصب اجرایی و پروگرامی را، با در نظر داشت شرایط و توقعات کاری فعلی، روی دست دارد.

به این اساس موقف ناظرساحوي در بخش نظارت و بررسی از تخطی‌های حقوق بشر از اهمیت اساسی برخوردار است. ناظر ساحوي در بخش نظارت و بررسی  مستقیما به آمر بخش نظارت و بررسی  جواب‌گو بوده و از آن طریق به ریاست اجرائیوی، از پیش رفت امور و مسایل مربوط به آن گزارش می‌دهد.

موقعیت: دفتر ساحوی کندز، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.

گزار شدهی: به امر بخش مربوطه 

هدف وظیفه : بررسی تخلفات حقوق بشر براساس شکایات افراد و رسانه‌های جمعی نظارت بر حقوق بشر در نظارت خانه‌ها، توقیفگاه‌ها و محبس‌ها

 

مسؤلیت‌های کلیدی: 

 1. ناظر ساحوی /ولایتی توسط معاون ارشد کنترول واداره  می‌گردد و باید در همه اوقات با او مشوره نماید.
 2. سفر ها و مصاحبه‌ها را به منظور نظارت حقوق بشر مطابق تفاهمنامه بین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و دفتر UNHCR صورت می‌گیرد، ناظر ساحوی باید پلان در نظر گرفته شده دفتر  را در نظر داشته باشد.
 3. ارتقا دادن ظرفیت‌ها و مهارت‌ها توسط آموزش متداوم در باره نحوه نظارت حقوق بشر و نحوه استفاده از دیتابس  از طریق معاون ارشد در جریان وظیفه (مراجعه به رهنمودهای نظارت حقوق بشر و منول دیتابس.
 4. همکاری با معاون ارشد در تهیه پلان کاری ماهانه و سالانه برای سفرهای ساحوی و عملی نمودن آن و متقین بودن  از انجام حد اقل 10 مصاحبه توسط هر تیم در هر هفته.

نوت  تمام دفاتر بجز بامیان، میمنه و دایکندی دارای دو تیم می‌باشند.( مجموعاً در هر هفته 20 مصاحبه )

 1. متیقین بودن از موجودیت تمام وسائل لازم جهت اجرای سفرهای کاری (مطابق پلان کاری) مانند وسایط نقلیه و ارتباطی، مشوره در باره وضع امنیتی.گزارش دادن پرابلم‌ها به معاون ارشد به طور عاجل.
 2. همکاری نمودن با معاون ارشد در ثبت تمام معلومات ساحه در دیتابس  به شمول استفاده از فورم رسیدگی.
 3. اشتراک منظم در جلسات با دفتر UNHCR (در صورت ضرورت با دفتر UNAMA )در مورد بحث وبررسی یافته‌های ساحه (قضایای حقوق بشر) تصمیم گرفتن روی قضایا که  نیاز به رسیدگی دارد.
 4. همکاری در تهیه راپور ماهوار برای امر بخش با استفاده از فارمت راپور و همکاری در تهیه راپورهای که تقاضا می‌گردد.
 5. اشتراک در ورکشاب‌های که برای مانیتورها دایر می‌گردد.
 6. رازداری و محرمیت و احترام به اصل ضرر نرساندن در نظارت حقوق بشر در تمام اوقات توسط پرسونل نظارت ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
 7. کار در جهت تقویت روحیه کار گروپی.

داشتن شرایط لازم برای موقف:

 • لیسانس حقوق .
 • تجربه کاری در مورد قضایا و حل آن .
 • مهارت در تحریر و تکلم به دو زبان رسمی کشور.
 • در صورت ضرورت سفر به ولایات.

د انستن پروگرام‌های کمپیوتر و ا نگلیسی در استخد ام کمک می‌کند .

برای زنان حق اولويت داده مي‌شود.

 

ملاحظه شد

صرف آنهای به مصاحبه فرا خوانده می‌شوند که شارت لیست شده باشند. وقت مصاحبه بعداً تعیین می‌گردد.

با احترام

آمریت منابع بشری


بازنشر این مطلب