اعلان وظیفه: مسئول بخش حمایت از حقوق اطفال

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک نفر کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه مطابقت داشته باشند در  بخش حمایت از حقوق اطفال دفتر ولایتی هلمند خویش به حیث  مسئول بخش اطفال استخدام می‌نمایند .شایقین محترم احراز این موقف می‌توانند الی  تاریخ 17عقرب سال 1393 به شعبه پذیرش این کمیسیون در دفتر مرکزی، و يا دفتر ولايتي  مراجعه نموده و سوانح خویش را به شعبه پذیرش تسلیم نمایند. کسانیکه به انترنت دسترسی دارند می‌توانند مستقیماً به آدرس پست الکترونیک ([email protected]) درخواستی خویش را بفرستند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت اهم نظارت از وضعیت حقوق بشر، رسیدگی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حمایت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این نهاد جهت بهبود وحمایت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای برنامه‌های ارتقایی، حمایتی و نظارتی و همچنان طرح و اجرای بودجه کاری بر خوردار بوده که امور مربوط به آن توسط دارالانشای کمیسیون به پیش برده می‌شود.

کمیسیون جهت اجرای هرچه بهتر ماموریت کاری اش و نظارت موثر از نحوه اجراآت و فعالیت‌هایش دارای برنامه ستراتژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست‌آورد و نتایج می‌باشد. کمیسیون بخاطر انسجام هرچه بیشتر امور تدابیر لازم منجمله تعریف و بازخوانی و شناسایی پست‌ها و مناصب اجرایی و پروگرامی را، با در نظرداشت شرایط و توقعات کاری فعلی، روی دست دارد.

به این اساس موقف معاون تعلیمات حقوق بشر از اهمیت اساسی برخوردار است. معاون تعلیمات  مستقیما به آمر بخش تعلیمات جواب گو بوده و از پیش رفت امور و مسایل مربوط به آن گزارش می‌دهد.

معاون تعلیمات مسئولیت انکشاف دادن تعلیمات حقوق بشرجهت بلند بردن آگاهی مردم در رابطه به حقوق شان در جامعه و حمایت ازآن را دارد.

موقعیت وظیفه: دفتر ولایتی هلمند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

هدف وظیفه: حمايه و انکشاف حقوق اطفا ل 

مسئولیت‌های کلیدی و حسا ب‌دهی: 

 • تهیه و ترتیب پلان کاری هفته‌وار و گزارش‌دهی ا زاجرات هفته گذشته
 • توظیف و رهنمایی همکاران بخش مربوطه به وظایف پلان شده مطابق لایحه و ظایف شان.
 • کنترول از اجرآات همکاران بخش مربوطه.
 • نظارت از محلاتی که اطفال د ر آن جا نگهداری می‌گردند، به همکاری بخش نظا رت و بررسی.
 • تنظیم پلان‌های عملی د یدار از مکاتب، پرورشگاه، مرستون، کودکستان‌ها، مراکز  اصلاحی و محاکم اطفال.
 • تربیه ترینرهای رضا کار به همکاری بخش تعلیم و تر بیه.
 • بلند بردن سطح آگاهی کسانیکه باحقو ق اطفال سروکار دارند.
 • داشتن پروگرام‌های تنویری در مورد حقوق اطفال از طریق رادیو تلویزیون به همکاری بخش سمعی و بصری.
 • تهیه پوستر و بروشور و مواد آموزشی.
 • تهیه پروگرام‌های آموزنده در مورد حقوق اطفال.
 • تلاش درقسمت نجات اطفالیکه حقوق شان سلب و یا مورد تهدید و جنایت قرار می‌گیرند.
 • تماس نزدیک با حوزه‌های پولیس در رابطه به جلوگیری از قاچاق اطفال.
 • اشتراک در مجالس جنبش جهانی اطفال ( GMC ) بعد از تصمیم کمیسیون.
 • اجرای امورکاری متفرقه  که در اين لايحه وظايف پيش بينی نگرديده و از وی تقاضا شده باشد.
 • تأمین محرمیت در داخل و خارج کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
 • ارتقای خوب کار گروپی و حمایت از عاد ت و فرهنگ کار گروهی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
 • تماس نزدیک با ارگان‌های عدلی و قضائی در رابطه به قضایای ا ختطاف و قاچاق اطفال.
 • بررسی وضعیت  اطفال ولایات مربوط و تقدیم پیشنهادهای لازمی در رابطه به بهبود زندگی اطفال در عرصه‌های مختلف.
 • تهیه و ترتیب پلان‌های کاری برا ی ولایات مربوط و کنترول از آن.

داشتن شرایط لازم:

 •  داشتن تحصیلات لیسانس و یا بالاتر از آن در رشته حقوق.
 • تجربه کاری سه سال در این بخش مرتبط به وظیفه.
 • بر قرار کردن روابط خوب با کارمندان.
 • برقرار کردن روابط خوب با کارمندان دولت و NGOs .
 • تکلم و تحریر اقلا به دو لسان رسمی کشور.
 • دانستن ا نگلیسی و کمپیوتر در استخدام کمک می‌نماید.
 • توانائی سفر به ولایات.

 

برای زنان حق اولويت داده مي‌شود.

 

ملاحظه شد

آنهائیکه شارت لیست می‌شوند برای مصاحبه دعوت خواهند شد. وقت مصاحبه بعداً اعلان می‌گردد.

 

بااحترام

آمریت منابع بشری


بازنشر این مطلب