عنوان وظیفه: معاونيت بخش تعليمات

موقعیت: دفتر ولایتی هلمند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

گزار شدهی: به آمر بخش مربوطه

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به يك تن معاون بخش تعليمات که به شرایط آتی مطابقت نماید دربخش تعليمات دفتر ولایتی هلمند خویش نیاز دارد. شایقین احراز این موقف می‌توانند که الی 15عقرب 1393 درخواستی خویش را با اسناد و مدارک تحصیلی و تجربی شان ضمیمه نموده به دفتر ولايتي هلمند و یا دفتر مرکزی کمیسیون بسپارند. کسانیکه به انترنت دسترسی دارند می‌توانند مستقیماً به آدرس پست الکترونیک ([email protected]) درخواستی خویش را بفرستند.

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت اهم نظارت از وضعیت حقوق بشر، رسیدگی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حمایت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این نهاد جهت بهبود و حمایت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای برنامه‌های ارتقایی، حمایتی و نظارتی و همچنان طرح و اجرای بودجه کاری بر خوردار بوده که امور مربوط به آن توسط دارالانشای کمیسیون به پیش برده می‌شود.

کمیسیون جهت اجرای هرچه بهتر ماموریت کاری اش و نظارت موثر از نحوه اجراآت و فعالیت‌هایش دارای برنامه ستراتژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست‌آورد و نتایج می‌باشد. کمیسیون بخاطرانسجام هرچه بیشترامور تدابیر لازم منجمله تعریف و باز خوانی و شناسایی پست‌ها و مناصب اجرایی و پروگرامی را، با در نظر داشت شرایط و توقعات کاری فعلی، روی دست دارد.

به این اساس موقف معاون تعلیمات حقوق بشر از اهمیت اساسی برخوردار است. معاون تعلیمات  مستقیما به آمر بخش تعلیمات جواب گو بوده و از یش رفت امور و مسایل مربوط به آن گزارش می‌دهد.

معاون تعلیمات مسئولیت انکشاف دادن تعلیمات حقوق بشرجهت بلند بردن آگاهی مردم در رابطه به حقوق شان در جامعه و حمایت ازآن را دارد.

 

هدف وظیفه: انکشاف دادن تعلیمات حقوق بشر جهت بلند بردن آگاهی مردم در رابطه به حقوق شان در جامعه و حمایت از آن.

مسؤلیت‌های کلیدی:

 • ایجاد فضای سالم کاری و تیمی در بخش مربوطه
 • تطبیق و عملی ساختن پلان برنامه عمل مربوطه
 • تهیه و ترتیب گزارشات ماهوار و هفته وار کارکردهای خویش
 • دو روز قبل از دایر نمودن ورکشاپ و جلسات ترتیب و تقدیم پیشنهاد جهت تایید امر بخش و تهیه امکانات
 • تهیه و ترتیب راپور ورکشاپ و جلسات مطابق فورمه ترتیب شده
 • داشتن سیستم دوسیه نمودن اسناد
 • نظر و پیشنهاد در مورد پلان پروگرام‌های آموزشی به ولایات تحت پوشش
 • تشریک و سهمگیری در تشخیص ساحات، محلات و افرادیکه باید تحت پروگرام آموزشی قرار داده شوند
 • ترتیب مواد آموزشی به نهادهای مختلف
 • تهیه و توزیع تصدیقنامه  یک دوره مکمل ورکشاپ/جلسات برای اشتراک کنندگان آن
 • تشخیص اشخاص توانمند از جمله اشتراک کنندگان در ختم ورکشاپ تا در آینده به صفت فعالین حقوق بشر همکاری نمایند.
 • همکاری همه جانبه در دایر نمودن ورکشاپ‌های آموزشی برای فعالین تشخیص شده تا چگونگی میتودهای آموزش‌دهی را بیاموزند.
 • مساعد نمودن زمینه برای فعالین آموزش دیده تا به صفت همکاران بخش تعلیمات حقوق بشر کمیسیون در قسمت آموزش‌دهی همکاری نمایند.
 • سهم فعال در دایر نمودن ورکشاپ‌های آموزشی مطابق ضرورت بخش‌های دیگر پروگرام.
 • مشوره نمودن در زمینه پیشبرد فعالیت‌ها با اعضای بخش.
 • کنترول و پیگیری از چگونگی فعالیت‌های انجام شده و فعالیت‌های در حال انجام.
 • اشتراک در جلسات کاری بخش مربوطه.
 • استفاده از میتودهای پیشرفته منجمنت و اداره بر مبنای اصل دیموکراسی.
 • اجرای امور کاری متفرقه که در این لایحه وظایف پیشبینی نگردیده و از وی تقاضا شده باشد.
 • تامین محرمیت در داخل و خارج کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
 • ارتقای خوب کار گروپی و حمایت از عادت و کلتور کار گروهی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
 • ایجاد فضای سالم و احترام متقابل

 

داشتن شرایط لازم برای موقف:

 • لسانس از پوهنحی حقوق، تعلیم و تربیه و علوم اجتماعی.
 • تجارب در کارهای تعلیم و تربیه.
 • تجارب در آموزش آموزگاران.
 • هماهنگ کردن و دایر کردن تریننگ.
 • تجربه کافی در اصول تدریس.
 • مهارت در لسان‌های ملی (دری و پشتو).
 • مهارت در لسان انگلیسی و کمپیوتر.
 • فصاحت و افهام و تفهیم خوب در پروسه تدریس.
  • کسانیکه از پوهنځی‌های دیگر فارغ شده باشند لطفاً بیوگرافی شان را تسلیم ندهند چون شارت لیست نمی‌گردند.

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک مؤسسه استخدام کننده‌ای است که فرصت‌های مساویانه را در نظر می‌گیرد و متعهد بر اصول عدم تبعیض و تساوی جنسیت می‌باشد.

 

برای زنان حق اولويت داده مي‌شود.

 

نوت:صرف آنهائی به مصاحبه فراخوانده میشوند که شارت لیست شده باشند.

 

بااحترام

آمريت منابع بشری


بازنشر این مطلب