عنوان وظیفه: معاون بخش نظارت و بررسی از تخطی‌های حقوق بشری

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به دو تن  کارمند در بخش نظارت و بررسی از تخطی‌های حقوق بشری در دفتر ساحوي كندهار نیاز دارد. شایقین محترم احراز این موقف میتوانند الی  تاریخ ۲۰ دلو سال 1393 به شعبه پذیرش  این کمیسیون در دفتر ساحوی کندهار و يا دفتر مرکزی  مراجعه نموده  و سوانح خویش را تسلیم نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کننده‌های محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک ([email protected]) درخواست نمایند.

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت اهم نظارت از وضعیت حقوق بشر، رسیدگی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حمایت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این نهاد جهت بهبود و حمایت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای برنامه‌های ارتقایی، حمایتی و نظارتی و همچنان طرح و اجرای بودجه کاری بر خوردار بوده که امور مربوط به آن توسط دارالانشای کمیسیون به پیش برده می‌شود.

کمیسیون جهت اجرای هرچه بهتر ماموریت کاری اش و نظارت موثر از نحوه اجراآت و فعالیت‌هایش دارای برنامه ستراتژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست آورد و نتایج می‌باشد. کمیسیون بخاطرانسجام هرچه بیشتر امور تدابیر لازم منجمله تعریف و بازخوانی و شناسایی پست‌ها و مناصب اجرایی و پروگرامی را، با در نظرداشت شرایط وتوقعات کاری فعلی، روی دست دارد.

به این اساس موقف معاونیت نظارت و بررسی از تخطی‌های حقوق بشر از اهمیت اساسی برخوردار است. معاون نظارت و بررسی  مستقیما به آمر بخش نظارت و بررسی  جواب گو بوده و از آن طریق به ریاست اجرائیوی، از پیش رفت امور و مسایل مربوط به آن گزارش می‌دهد.

 

موقعیت: دفتر ساحوی كندهار، کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان.

گزار ش‌دهی به: آمر بخش مربوطه 

هدف وظیفه: بررسی تخلفات حقوق بشر بر اساس شکایات افراد و رسانه‌های جمعی نظارت بر حقوق بشر در نظارت خانه‌ها، توقیفگاه‌ها و محبس‌ها

 

مسؤلیت‌های کلیدی: 

 • نظارت ماهوار بر وضعیت زندان‌ها، توقیفخانه‌ها و شرایط زندانیان
 • نظارت از پروسه تحقیق و محاکمه متهمین.
 • نظارت بر وضعیت اطفال زندانی، پروسه تحقیق و دسترسی آنها به امکانات آموزشی  باز دید والدین با همکاری متقابل بخش حقوق اطفال.
 • نظارت بر امور حق آموزش مساویانه دختران و پسران و همچنان زنان و مردان.
 • نظارت عمومی بر دسترسی مساوی مردم به خدمات اجتماعی (صحی، آموزشی، محیط زیستی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و غیره ) بدون هر گونه تبعیض و تعصب از طریق جمع‌آوری معلومات.
 • نظارت عمومی در مورد محافظت اطفال و بهبودی در عرصه رعایت و انکشاف حقوق اطفال از طریق جمع‌آوری معلومات به همکاری بخش حقوق اطفال.
 • نظارت بر وضعیت دسترسی زنان به کلیه حقوق انسانی، محافظت، سطح استخدام و موقف کاری شان خصوصاً حق شان در امر مشارکت و تصمیم‌گیری در امور اجتماعی و دفاتر به همکاری بخش انکشا ف حقوق زنان.
 • اجرای امورکاری متفرقه موجه که در اين لايحه وظايف پيش بينی نگرديده و از وی تقاضا شده باشد.
 • تأمین محرمیت در داخل و خارج کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
 • ارتقای خوب کار گروپی و حمایت از عادت وکلتور کار گروهی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.

 

داشتن شرایط لازم برای موقف:

 • لیسانس حقوق.
 • تجربه کاری ۳ ساله در مورد قضایا و حل آن.
 • مهارت در تحریر و تکلم به دو زبان رسمی.
 • در صورت ضرورت سفر به ولایات.

د انستن پروگرام‌های کمپیوتر و ا نگلیسی در استخدام کمک می‌کند.

 

ملاحظه شد

صرف آنهایی به مصاحبه فرا خوانده می‌شوند که شارت لیست شده باشند. وقت مصاحبه بعداً تعیین می‌گردد.

 

با احترام

آمریت منابع بشری


بازنشر این مطلب