عنوان وظیفه: آی تی/ سکرتر ریاست دفتر

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به دو تن کارمند در بخش آی تی/ سکرتریت ریاست دفاتر گردیز و مزارشریف خویش نیاز دارد. شایقین احراز این پست می‌توانند که الی 14 حوت 1393 سال جاری خورشیدی اسناد و مدارک تحصیلی و تجربی خود را ضمیمه‌ای یک ورق درخواستی به آدرس دفاتر گردیز و یا مزار شریف کمیسیون و یا دفتر مرکزی ارسال بدارند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کننده‌های محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس‌های الکترونیک ([email protected]) درخواست ارسال نمایند. در خواست‌ هایکه به ایمل آدرس‌های شخصی کارمندان کمیسیون ارسال می‌گردد شامل پروسه نخواهد شد.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت اهم نظارت از وضعیت حقوق بشر، رسیدگی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حمایت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این نهاد جهت بهبود و حمایت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای برنامه‌های ارتقایی، حمایتی و نظارتی و همچنان طرح و اجرای بودجه کاری بر خوردار بوده که امور مربوط به آن توسط دارالانشای کمیسیون به پیش برده می‌شود.

کمیسیون جهت اجرای هرچه بهتر ماموریت کاری اش و نظارت موثر از نحوه اجراآت و فعالیت‌هایش دارای برنامه ستراتژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست‌آورد و نتایج می‌باشد. کمیسیون بخاطر انسجام هرچه بیشتر امور تدابیر لازم منجمله تعریف و باز خوانی و شناسایی پست‌ها و مناصب اجرایی و پروگرامی را، با در نظرداشت شرایط و توقعات کاری فعلی، روی دست دارد.

به این اساس موقف آی تی/ سکرتریت روسای دفاتر از اهمیت اساسی برخوردار است. سکرتر مستقیما به ریس دفتر جوابگو بوده و از آن طریق از پیش رفت امور و مسایل مربوط به آن گزارش می‌دهد.

 

موقعیت: دفاتر ساحوی گردیز و مزارشریف کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.

گزار شدهی: به رئیس دفتر.

هدف وظیفه: هماهنگی امور کاری و تخنیکی دفتر ساحوی.

 

مسؤلیت‌های کلیدی: 

 • تنظیم و ترتیب ملاقات‌های رسمی و دیگر امور مربوطه.
 • مسوده مراسلات رئیس دفتر، جواب دادن به تماس‌های تلیفونی، گرفتن پیام‌ها و پذیرایی ازمهمان‌ها.
 • استعمال و اداره فاکس میل، پست الکترونیکی، اسناد محرم و دیگراسناد مقتضی.
 • تهیه و تایپ عمومی  با استفاده از پروگرام‌های مقتضی کمپیوتری.
 • توحید گزارشات هفته‌وار و ماهوار و وظایف دیگری که از طرف آمر برایشان سپرده می‌شود.
 • تهیه و تنظیم دوسیه‌های محرم و به دوسیه گذاشتن تمام اسناد به دوسیه‌های مربوطه.
 • ترتیب و تنظیم سیستم منظم شبکه داخلی کمپیوترهای دفتر و اتصال دوامدار به اینترنت.
 • تامین ارتباط منظم با شرکت ارائه کننده خدمات انترنتی و جستجوی بهترین ارائه کننده خدمات.
 • رفع نواقص و مشکلات کمپیوترها و سایر لوازم تخنیکی اداری دفتر به اسرع وقت.
 • ارائه معلومات و آموزش‌های فنی راجع به نحوه استفاده وسایل تخنیکی اداری به کارمندان.
 • اجرای امورکاری متفرقه  که در اين لايحه وظايف پيش بينی نگرديده و از وی تقاضا شده باشد.
 • تأمین محرمیت در داخل و خارج کمیسیون و اجرای تمام اصول و ارزش‌های قبول شده کمیسیون.
 • ارتقای خوب کار گروپی و حمایت از عادت وکلتور کار گروهی در کمیسیون مستقل حقوق بشر.

 

داشتن شرایط لازم برای موقف:

 • داشتن درجه تحصیل لیسانس و یا بالاتر از آن مطابق به اعلان.
 •  داشتن پنج سال تجربه کاری در ساحه مربوطه ترجیحاً کار با ادارات ملل متحد و یا ارگان‌های غیر دولتی با ارايه اسناد دست داشته.
 • به زبان‌هاي ملي كشور و زبان انگليسي بلديت عام و تام داشته باشد.
 • استفاده از برنامه‌های اداری کمپیوتر(به کاندیدانی که در زمینه تکنالوژی معلوماتی بلدیت کامل دارند ارجحیت داده می‌شود).
 • قدرت تایپ 50 کلمه در هر دقیقه به فارسی و انگلیسی.

 

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک مؤسسه استخدام کننده‌ای است که فرصت‌های مساویانه را در نظر می‌گیرد و متعهد بر اصول عدم تبعیض و تساوی جنسیت می‌باشد. برای زنان و افراد مستعد از گروه‌های منزوی و یا اقلیت، حق اولویت داده می‌شود.

صرف آنهایی به مصاحبه فرا خوانده می‌شوند که شارت لیست شده باشند. وقت مصاحبه بعداً تعیین می‌گردد.

 

با احترام

آمریت منابع بشری

نوت: توقع داریم متقاضیان محترم توسط تلفون مزاحم همکاران کمیسیون نشوند در صورت نیاز به معلومات اضافی لطف نموده ذریعه ایمل ادرس که در اعلان است بابخش منابع بشری درتماس شده حل مطلب فرمایند.


بازنشر این مطلب