عنوان وظیفه: آمر تعلیمات حقوق بشر

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه مطابقت داشته باشند در  بخش تعلیمات در دفتر ولايتی بدخشان خویش به حیث آمر بخش تعلیمات استخدام می‌نمایند شایقین محترم احراز این موقف می‌توانند الی تاریخ 10حمل سال 1394 به شعبه پذیرش این کمیسیون در دفتر ولايت بدخشان و يا دفتر مرکزی مراجعه نموده و سوانح خویش را به  شعبه پذیرش تسلیم نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کننده‌های محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس‌های الکترونیک [email protected] درخواست نمایند.

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری در قانون اساسی افغانستان رسالت خطیر نظارت از وضعیت حقوق بشر ، رسیدگی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حفاظت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این نهاد جهت اعتلا و حفاظت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای پرورام‌هایی ارتقایی، حفاظتی و نظارتی آگاهی دهی و همچنان طرح و اجرای بودیجه اش بر خوردار بوده و امورات آن توسط  دارالانشا آن به پیش برده می‌شود.

در زمینه و به خاطر اجرای هرچه بهتر رسالت و وظایف کمیسیون این نهاد دارای برنامه ستراتیژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست اورد و نتایج بوده و جهت تطبیق آن تدابیر لازم منجمله تعریف و باز خوانی پست‌ها و مناسب اجرایی و پروگرامی را روی دست دارد.

به این اساس بست آمریت تعلیمات حقوق بشر  در دفاترساحوی و ولایتی  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای اجرای هر چه بهتر برنامه‌ها و اهداف تعیین شده بخش تعلیمات حقوق بشر از اهمیت اساسی برخوردار است آمریت تعلیمات حقوق بشر  مستقیما به هماهنگ کننده بخش تعلیمات حقوق بشر و همچنان رئیس دفتر  جواب گو بوده با آنان مشوره و گزارش ارایه می‌نمایند.

موقعیت وظیفه: دفتر ولايتی بدخشان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

مسولیت‌های کلیدی:

 

 1. اطمینان از اجراات و فعالیت‌های بخش در مطابقت با مفاد برنامه استراتیژیک و عمل کمیسیون
 2. سهم‌گیری در بالا بردن ظرفیت کارمندان بخش و ایجاد فضای سالم در بخش
 3. اشتراک فعال در جلسات و مناسبت‌های مرتبط به بخش
 4. اجرای امورات که هماهنگ کننده  به امریت بخش می‌سپارد.
 5. ارایه گزارش بودیجوی بخش به آمرین

6.   نشان دادن سطح بالای از حساسیت به رعایت و تطابق با موضوعات چون جندر، ملیت، قومیت، زبان، مذهب و سن

7  .راپور دهنده مسئول نزد هماهنگ کننده بخش  می‌باشد

8.  پلان نمودن پروگرام‌های آموزشی به ولایات تحت پوشش

9 . تشخیص ساحات، محلات و افرادیکه باید تحت پروگرام آموزشی قرارداده شوند

10.  ترتیب مواد آموزشی به سطوح مختلف برای جلسات وکارگاه‌های آموزشی

11. همکاری و هم آهنگی با موسساتی که در قسمت بلند بردن سطح آموزشی در مورد حقوق بشرکار می‌نمایند

12. تهیه و ترتیب  بروشورها ودیگر مواد چاپی برای اگاه هی عامه طبق برنامه بخش

 1. پلان  نمودن ورکشاپ‌ها و جلسات آموزشی مطابق برنامه عمل برای بخش‌های دیگر پروگرام.

13   کنترول و پیگیری از چگونگی فعالیت‌های انجام شده و فعالیت‌های در حال انجام

 1. تهیه گزارش‌ها و راپورهای مربوط بخش 
 2. تأمین محرمیت در داخل و خارج کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
 3. سپردن وظایف مشخص مطابق ساحه کار اعضای بخش
 4. تشخیص اشخاص توانمند از جمله اشتراک کنندگان در ختم تا در اینده به صفت فعالین حقوق بشر همکاری نمایند
 5. تدویر جلسات کاری بخش مربوطه
 6. اجرای امور کارهای متفرقه که در این لایحه وظایف پیش بینی نگردیده و از وی تقاضا شده باشد.

 بر علاوه آمر بخش  تعلیمات حقوق بشر تلاش جهت ارتقای سطح علمی، آموزش و مدیریت اندوخته‌های علمی در کمیسیون از طریق نشان دادن رهبری و مدیریت و مثال‌های عینی شخصی انجام می‌دهد.

آمربخش  تعلیمات حقوق بشر باید:

 

 1. قابلیت پیشبرد برنامه ریزی بر اساس مدیریت مبتنی بر نتیجه، و گزارش دهی؛
 2. قابلیت طرح و مدیریت پروژه‌ها و پروگرام‌ها و نظارت و ارزیابی از پیش رفت آنان؛
 3. آشنایی با اساسات ابتدایی اداره امور مالی و قوای بشری، اجرای امور قراردادها و تکنولوژی معلوماتی، ارتباطات عامه؛
 4. قابلیت کار با سیستم های جدید را داشته باشد.

در عرصه رهبری و مدیریت، آمربخش تعلیمات حقوق بشر به کارهای ذیل می‌پردازد:

ایجاد روابط مستحکم با نهادهای همکار و همکاران داخلی کمیسیون.

روحیه بالا و انرژی کافی در رابطه به کارهای محول شده.

تبارز بالای از قابلیت‌های تحریری و شفاهی در ارتباطات.

تبارز و علاقمندی برای تغیر و قابلیت مدیریت  در شرایط و موضوعات مغلق.

 

داشتن شرایط لازم برای موقف:

 • لسانس از پوهنځی حقوق. كسانيكه ماستر در بخش حقوق داشته باشد ارجحيت داده مي‌شود.
 • دارای تجربه کاری مرتبط به اعلان، پنج سال باارئه اسناد دست داشته.
 • به زبان‌های ملي كشور و زبان انگليسی بلديت عام و تام داشته باشد.
 • فصاحت و افهام و تفهیم خوب در پروسه تدریس.

کسانیکه از پوهنځی‌های دیگر فارغ شده باشند لطفاً بیوگرافی شان را تسلیم ندهند چون شارت لیست نمی‌گردند.

 • کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک مؤسسه استخدام کننده‌ای است که فرصت‌های مساویانه را در نظر می‌گیرد و متعهد بر اصول عدم تبعیض و تساوی جنسیت می‌باشد.

 

برای زنان حق اولويت داده مي‌شود.

 

نوت: صرف آنهائی به مصاحبه فراخوانده می‌شوند که شارت لیست شده باشند.

 

بااحترام

آمريت منابع بشری

 

ملاحظه شد

آنهائیکه شارت لیست میشوند برای مصاحبه دعوت خواهند شد. وقت مصاحبه بعداً اعلان میگردد.

                                                      بااحترام

 

                                          آمریت کادر و پرسونل


بازنشر این مطلب