عنوان وظیفه: ميخانيک جنراتور

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به يك کارمند در بخش میخانیک جنراتور در دفتر مرکزی کمیسیون نیاز دارد. شایقین محترم احراز این موقف می‌توانند الی  تاریخ ۱۰ حمل سال 1394 به شعبه پذیرش این کمیسیون در دفتر مرکزی مراجعه نموده  و سوانح خویش راتسلیم نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کننده‌های محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک ([email protected]) درخواست نمایند.

 

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی و حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت اهم نظار ت از وضعیت حقوق بشر، رسیدگی و تحقق قضایای نقض حقوق بشر در کشور وکار جهت اعتلا و حمایت حقوق بشردر افغانستان رابه عهده دارد. همچنان درمطابقت باقانون تشکیل، وظایف وصلاحیت‌های کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این نهاد جهت بهبود وحمایت حقوق بشر افغانستان از استقلا لیت درامور طرح واجرای برنامه‌های ارتقایی، حمایتی ونظارتی وهمچنان طرح واجرای بودجه کاری برخوردار بوده که امور مربوطه به آن توسط دارالانشای کمسیون به پیش برده می‌شود                                                                                                                    

کمسیون جهت اجرای هر چه بهتر ماموریت کاری اش ونظارت موثر از نحوه اجراات و فعالیت‌هایش دارای برنامه ستراتیریک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست اورد ونتایج می‌باشد. کمیسیون بخاطر انسجام هرچه بیشتر امورتدابیر لازم منجمله تعریف وبازخوانی وشناسایی پست‌ها و مناسب اجرایی و پروگرامی را، با درنظر داشت شرایط و توقعات کاری فعلی روی دست دارد                                                                                                                   

به این اساس موقف میخانیک جنراتور از اهمیت اساسی برخورداراست. میخانیک مستقیماًبه آمریت انجنیری حفظ و مراقبت  جواب گوبوده، از پیش رفت امور و مسایل مربوطه به آن گذارش می‌دهد.

 

موقعیت: دفترمرکزی، کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان.

گزار ش‌دهی به: آمرانجنیری حفظ و مراقبت.   

هدف وظیفه: پیش بردتمام امورات برق کمیسون، جنراتورهای کمیسیون و مراقبت از آنها.

 

 مسئولیت‌های کلیدی:                                                              

1- تجربه کاری و مهارت مسلکی درتمام جنراتورهای خورد و کلان از یک کیلوولت امپیر الی 500 کیلو ولت امپیرجنراتورهای جبیلی، کومینس، انگلیسی و ترکی.                                                              

2- تجربه کاری و بلدیت در نصب جنراتورهای جدید و مستعمل از قبیل جنراتورهای جبیلی، کاترپیلر، کومینس و ترکی.                                                                                                           

3-حفظ و مراقبت و نگهداری از تمام جنراتورهای سه گانه دفاتر کمسیون.

4- تبدیلی و عوارض گیری از تمام پرزه‌جات از قبیل فلتر ایل برقی و ساده، تبدیل فلتردیزل، فلتر تصفیه شیشه‌ئی و فلترهوا و تبدیلی روغنیات و مبلایل.                                                                                  

5- تجربه کاری در تبدیلی روغنیات و مبلایل جنراتور.                                                                    

6- تجربه کاری در سیستم برق تعمیرات سه گانه کمسیون و خود جنراتور.                                          

7- تجربه کاری و مهارت مسلکی در تمام سیستم‌های برق از قبیل  ویرنگ کاری، عوارض گیری در سیستم برق رسانی  به قسم فنی به تمام ساحات دفاتر سه گانه کمسیون.                                                             

8- مراقبت و عوارض‌گیری از تجهیزات برقی دفاترو نصب تجهیزات مورد ضرورت سیستم برق جنراتور و دفاترسه گانه کمسیون.                                                                                                        

9- نصب و مراقبت از تجهیزات برقی ار قبیل واتر پمپ، ایر کنديشن‌ها و تمام تجهیزات برق دفاتر سه گانه.    

10- راپور دهی یومیه از فعالیت چالانی و پرچاوی جنراتور به موقع به امریت بخش انجنیری.                       

 11نظارت همه روزه از فعالیت جنراتورهای دفاتر سه گانه کمسیون.                                              

 11انجام امورمتفرقه که درلایحه گنجانیده نشده باشد اما بنا برضرورت از همکارانجام ان مطالبه گردد.      

12 توزیع موادسوخت وسایل تسخین به مستخدمین مربوط در فصل سرما وترمیم سرد کن در فصل سرما.          

 

 

مهارت وتجارب لازم:

داشتن تحصیل تخنیکی از مکاتب مسلکی و یا  فارغ صنف دوازدهم.

داشتن تجربه کاری حداقل سه سال در بخش جنراتورها.

داشتن مهارت خوب در تحریر و تکلم به زبان  دری و پشتو.

 

ملاحظه شد

صرف آنهایی به مصاحبه فرا خوانده می‌شوند که شارت لیست شده باشند. وقت مصاحبه بعداً تعیین می‌گردد.

 

با احترام

آمریت منابع بشری

 


بازنشر این مطلب