عنوان وظیفه: معاون بخش حقوق افراد دارای معلولیت

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به يك تن  کارمند در بخش حقوق افراد دارای معلوليت در دفتر ساحوی كابل کمیسیون نیاز دارد. شایقین محترم احراز این موقف میتوانند الی  تاریخ ۲۷ حمل سال ۱۳۹۴ به شعبه پذیرش این کمیسیون در دفتر مرکزی ويادفترساحوی كابل مراجعه نموده  و سوانح خویش راتسلیم نمایند.

در صورت دسترسی به انترنت درخواست کننده‌های محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک ( HYPERLINK "mailto:[email protected]" [email protected]) درخواست نمایند.

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی و حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت اهم نظار ت از وضعیت حقوق بشر، رسیدگی و تحقق قضایای نقض حقوق بشر در کشور وکار جهت اعتلا و حمایت حقوق بشردر افغانستان رابه عهده دارد. همچنان درمطابقت باقانون تشکیل، وظایف وصلاحیت های کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این نهاد جهت بهبود وحمایت حقوق بشر افغانستان از استقلا لیت درامور طرح واجرای برنامه های ارتقایی، حمایتی ونظارتی وهمچنان طرح واجرای بودجه کاری برخوردار بوده که امور مربوطه به آن توسط دارالانشای کمسیون به پیش برده می شود.                                                                                                                    
کمسیون جهت اجرای هر چه بهتر ماموریت کاری اش ونظارت موثر از نحوه اجراات وفعالیت هایش دارای برنامه ستراتیریک وپلان عمل مشخص ومبتنی بر دست اورد ونتایج می باشد . کمیسیون بخاطر انسجام هرچه بیشتر امورتدابیر لازم منجمله تعریف وبازخوانی وشناسایی پست ها ومناسب اجرایی وپروگرامی را، بادرنظر داشت شرایط وتوقعات کاری فعلی روی دست دارد.                                                                                                                   
به این اساس موقف معاونیت بخش حقوق افراددارای معلولیت از اهمیت اساسی برخورداراست. معاون بخش حقوق افراددارای معلولیت مستقیماًبه آمریت بخش حقوق افراددارای معلولیت جواب گوبوده، از پیش رفت امورومسایل مربوطه به آن گذارش می دهد.

موقعیت: دفترساحوی كابل، کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان.
گزار ش‌دهی به: به آمر بخش مربوطه.

 مسئولیت های کلیدی:                                                               
1 – همکاری با آمر بخش در قسمت تدویر برنامه های اموزشی، مجالس آگاهی دهی و نوشتن مسوده گزارش های آن و تکثیر مواد تبلیغی بخش حقوق افراد دارای معلولیت.
2- گردانندگی بخش های از ورکشاپ ها و جلسات آموزشی بخش حقوق افراد دارای معلولیت.
3- همکاری با آمر بخش در تهیه محتوای مواد آموزشی برای برنامه های آموزشی و آگاهی دهی.
4- همکاری با آمر بخش حین ملاقات با مقامات دولتی، نماینده گی های سازمان های ملل متحد، ان  جی او های داخلی و بین المللی، وکلای پارلمان و شورای ولایتی و سایر اشخاص متنفذ در ساحه کاری دفترمرکزی کمیسیون و تهیه گزارش های آن .
5- کمک با آمر بخش در قسمت طرح پلان های هفته وار، ماهوار و سالانه و نوشتن گزارش های ازاجراات هفته ئی ماهوار بخش حقوق افراد دارای معلولیت دفاتر ساحوی.
6- ترتیب و تنظیم دوسیه ها و اسناد مربوطه به شکل هارد و سافت آن .
7- انجام سفر های نظارتی و همچنان به مصقد انجام سروی های تحقیقاتی و کسب احصایه ها و هدایت آمر بخش و آمر دفترمرکزی.
8- در صورت غیابت آمربخش اجرای برنامه های ماهوار و سایر وظایف محوله بخش حقوق افراد دارای معلولیت در دفاتر ساحوی.
9- در تفاهم با آمر بخش همکاری و تشریک تجارب با همکاران سایر بخش های دفاتر ساحوی و سهم گیری در سایر برنامه های پیشنهادی دفترمرکزی و آمریت دفاترساحوی.


داشتن شرایط لازم برای احراز موقف:
لسانس از پوهنځی  حقوق ويابالاترازآن.
داشتن پنج سال تجربه کاری در ساحه مربوطه ترجیحاً کارباادارات ملل متحد و یا ارگانهای غیر دولتی باارايه اسناددست داشته.
به زبان های ملی (دری، پشتو) وانگليسي بلديت عام وتام داشته باشد.
مهارت در کمپیوتر.
در صورت ضرورت سفر به ولایات.

کسانیکه از پوهنځی های دیگر فارغ شده باشند لطفاً بیوگرافی شان را تسلیم ندهند چون شارت لیست نمیگردند.

نوت: اين پست مختص به خانمهابوده وتنهاخانمهادرخواستي خودراارسال كرده ميتواند.

ملاحظه شد
صرف آنهایی به مصاحبه فرا خوانده می‌شوند که شارت لیست شده باشند. وقت مصاحبه بعداً تعیین می‌گردد.

با احترام
آمریت منابع بشری


بازنشر این مطلب