عنوان وظیفه: ریس دفتر ولایتی غور

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک  کارمند بعنوان ریس در دفتر ولایتی غور، نیاز دارد. شایقین احراز این پست می‌توانند که الی ۱۰ ثور سال 1394 سال جاری خورشیدی اسناد و مدارک تحصیلی و تجربی خود را ضمیمه‌ای یک ورق درخواستی به آدرس دفتر ولايتي کمیسیون و یا دفتر مرکزی ارسال بدارند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کننده‌های محترم می‌توانند مستقیماًبه آدرس‌های الکترونیک ([email protected] ( درخواست نمایند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت اهم نظارت از وضعیت حقوق بشر،  رسیدگی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حمایت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این نهاد جهت بهبود و حمایت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای برنامه‌های ارتقایی، حمایتی و نظارتی و همچنان طرح و اجرای بودجه کاری بر خوردار بوده که امور مربوط به آن توسط دارالانشای کمیسیون به پیش برده می‌شود.

کمیسیون جهت اجرای هرچه بهتر ماموریت کاری اش و نظارت موثر از نحوه اجراآت و فعالیت‌هایش دارای برنامه ستراتژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست آورد و نتایج می‌باشد. کمیسیون بخاطرانسجام هرچه بیشتر امور تدابیر لازم منجمله تعریف و باز خوانی و شناسایی پست‌ها و مناصب اجرایی و پروگرامی را، با در نظر داشت شرایط و توقعات کاری فعلی، روی دست دارد.

به این اساس موقف ریاست‌ها در دفاتر ساحوی و ولایتی از اهمیت اساسی برخوردار است. ریاست دفاتر  مستقیما به  ریاست اجرائیوی، از پیش رفت امور و مسایل مربوط به آن گزارش می‌دهد.

موقعیت: دفتر ولایتی غور، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.

گزار شدهی: به ریاست اجرائیه

 

مسؤلیت‌های کلیدی: 

 • ایجاد محیط کاری سالم و هماهنگی میان تمام بخش‌ها.
 • تسهیل فرصت‌های کاری برای تمام برنامه‌ها و بخش‌های اصلی دفتر.
 • نظارت دقیق بر اجرای برنامه عمل.
 • تدویر جلسات هفته‌ای، ماهانه و جلسه فوق العاده با پرسنل.
 • برنامه ریزی جهت ارتقای ظرفیت حرفه‌ای کارمندان.
 • نهایی سازی و تصویب گزارش هفته‌ای، ماهانه و (فوق العاده)، و اطمینان از ارسال به موقع آن به نظارت ارزیابی و گزارش دهی.
 •  جلوگیری از سوء استفاده و یا استفاده نادرست از امکانات اداره.
 • هماهنگی فعالیت‌ها با سازمان‌های که در عرصه‌های مشابه فعالیت دارند.
 • ایجاد  روحیه کار گروهی در میان  اعضای کمیسیون.

 

داشتن شرایط لازم برای موقف:

 • ماستر و یا لیسانس از پوهنحی حقوق.
 • تجربه کاری مرتبط به وظیفه 5 سال با ارايه اسناد دست داشته.
 • سلاست  در صحبت کردن، خواندن و نوشتن به زبان‌های ملی.
 • سلاست  در صحبت کردن، خواندن و نوشتن به زبان انگلیسی.
 • در صورت ضرورت سفر به ولایات.

د انستن پروگرام‌های کمپیوتر در استخد ام کمک می‌کند.

 

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک مؤسسه استخدام کننده‌ای است که فرصت‌های مساویانه را در نظر می‌گیرد و متعهد بر اصول عدم تبعیض و تساوی جنسیت می‌باشد. برای زنان و افراد مستعد از گروه‌های منزوی ویا اقلیت، حق اولویت داده می‌شود.

نوت: كسانيكه ازپوهنځی های دیګرفارغ شده باشند، لطفا درخواستی های خویش را ارسال نه نمایند.

صرف آنهای به مصاحبه فرا خوانده می شوند که شارت لیست شده باشند. وقت مصاحبه بعداً تعیین می‌گردد.

 

با احترام

آمریت منابع بشری


بازنشر این مطلب