عنوان وظیفه: آمر بخش منابع بشری

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک تن کارمند به صفت آمر در بخش منابع بشری خویش در دفتر  مرکزی  نیاز دارد.  شایقین احراز این پست می‌توانند که الی  15 ثور  1394سال جاری خورشیدی اسناد و مدارک تحصیلی و تجربی خود را ضمیمه‌ای یک ورق درخواستی به آدرس دفاتر ساحوی کمیسیون ویا دفتر مرکزی ارسال بدارند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کننده‌های محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس‌های الکترونیک ([email protected] ( درخواست نمایند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت اهم نظارت از وضعیت حقوق بشر، رسیدگی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حمایت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ، این نهاد جهت بهبود وحمایت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای برنامه‌های ارتقایی، حمایتی و نظارتی و همچنان طرح و اجرای بودجه کاری بر خوردار بوده که امور مربوط به آن توسط دارالانشای کمیسیون به پیش برده می‌شود.

کمیسیون جهت اجرای هرچه بهتر ماموریت کاری اش و نظارت موثر از نحوه اجراآت و فعالیت‌هایش دارای برنامه ستراتژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست آورد و نتایج می‌باشد. کمیسیون بخاطر انسجام هرچه بیشتر امور تدابیر لازم منجمله تعریف و باز خوانی و شناسایی پست‌ها و مناصب اجرایی و پروگرامی را، با در نظر داشت شرایط و توقعات کاری فعلی، روی دست دارد.

به این اساس موقف آمرمنابع بشری از اهمیت اساسی برخوردار است.آمریت منابع بشری مستقیما به منیجر عملیاتی کمیسیون  جوابگو بوده و از آن طریق به ریاست اجرائیوی، از پیش رفت امور و مسایل مربوط به آن گزارش می‌دهد.

این موقف به منظور ایجاد و تأمین اداره کلی‌یی استراتیژیک و عملیاتی منابع بشری در کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تشکیل شده است.

 

موقعیت: دفتر مرکزی  

گزار شدهی: به ریاست اجرائیه و منیجر عملیاتی

مسؤلیت‌های کلیدی: 

- استخدام و مقرری‌ها در بخش‌های مختلف کمیسیون به اساس نیازمندی و ضرورت با در نظر داشت استعدادها و توانمندی کاری داوطلبانه با رعایت طرزالعمل مالی و اداری کمیسیون.

2- امضا و ارسال مکاتیب استخدام، ارتقا و تنزیل، تبدیلی، توصیه نامه‌ها و برکناری کارکنان به مراجع مربوط

3- نظارت برترتیب و تنظیم فایل‌های کارکنان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.

4- تهیه رهنمودها برای ایجاد سیستم دوسیه‌گذاری یکسان برای تمام بخش‌ها و دفاتر کمیسیون و معاصر سازی آنها.

5- نظارت دوامدار بر تمام نامه‌های که از دفتر مرکزی و یا شعبات دفتر ساحوی کابل صادر می‌گردد و یا به این ادارات وارد می‌گردد.

6- تهیه رهنمود برای ایجاد بانک اطلاعات کارکنان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سطح ملی و نظارت از تطبیق آن که توسط معاونین بخش صورت می‌گیرد.

7- سرپرستی از امور معاونیت مالی و اداری کمیسیون در صورت عدم حضور معاون مالی و اداری.

8- کنترول و چک گزارش حاضری تمام کارکنان کمیسیون که توسط آمرین اداری دفاتر ساحوی و ولایتی و معاونین بخش کادر و پرسونل دفتر مرکزی تهیه می‌گردند.

9- کنترول حاضری کارکنان دفتر مرکزی، دفتر ساحوی کابل و دفترهای مطبعه و نشرات.

10 – تهیه لوایح و طرزالعمل‌های کارکنان و ارائه آن غرض منظوری به هیات بورد کمیشنرها از طریق ریاست اجرائیه کمیسیون.

11- تحلیل نیازهای سالیانه تشکلاتی کمیسیون، تهیه پیشنویس تشکلات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای سال آتی کاری در ربع سوم سال جاری و ارائه آن به هیات بورد کمیشنرها از طریق ریاست اجرائیه غرض کسب منظوری نهائی.

12- ارائه رهنمود در برنامه ریزی‌های کاری معاونین بخش کادر و پرسونل کمیسیون.

13 – مطالبه لایحه وظایف کارکنان شامل تمام بخش‌های دفاتر ساحوی، ولایتی و مرکزی کمیسیون، تحلیل و اصلاح آنها از بعد مدیریتی با مشارکت معاونیت پروگرامی و مالی / اداری ریاست اجرائیه و توحید لوایح وظایف کارکنان در فورمت‌های معیاری که از جانب آمریت کادر و پرسونل ساخته می‌شود.

14 – ارائه بیلانس رخصتی‌های کارکنان (در صورت غیبت و حتی در موجودیت آمرکادر و پرسونل هرکدام از معاونین بخش می‌توانند با استناد به منابع در دسترس بخش در فورم رخصتی کارکنان امضا نمایند.

15 – منظوری پلان‌های رخصتی سالیانه کارکنان کمیسیون به سطح ملی.

16- بازنگری و تجدید تمام فورم‌ها و فارمت‌های اداری کاربردی کمیسیون در هر شش ماه.

17 – برگزاری کار گاه‌های آموزشی ارتقای ظرفیت کارکنان در عرصه مدیریت به سطوح ملی و ساحوی به منظور بهبود در تطبیق طرزالعمل‌های اداری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.

18 – برگزاری پروسه ارزیابی سالیانه از اجراات کارکنان در سطوح ملی و ساحوی.

19 – مراقبت از اجراات مسئولین پذیرش دفتر مرکزی و کارکنان خدماتی دفاتر مرکزی، کابل و مطبعه.

20 – عضویت در کمیته‌های مصاحبه کننده (هیات استخدام) مطابق به طرزالعمل مالی و اداری کمیسیون.

21 – برگزاری مجالس ربع‌وار با کارکنان خدماتی جهت استماع مشکلات آنها و آوردن ارتقا در کیفیت کارهای شان.

22- تهیه و ارسال گزارش مجالس اداری ساختار حمایتی کمیسیون حقوق بشر افغانستان به مراجع ذیربط.

23 اجرای امور متفرقه که به طبعیت کاری بخش ارتباط منطقی داشته و بنا به نیاز از همکار مطالبه گردد.

24 – رعایت راز داری و محرمیت در داخل و خارج از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.

25 – ارتقای حس کارگروهی در میان همکاران بخش و حمایت از نوع فرهنگ در چارچوب قواعد و لوایح نافذ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.

 

داشتن شرایط لازم برای موقف:

مهارت‌ها و تجارب لازم:

 

- داشتن تحصیلات عالی در رشته مدیریت و برنامه ریزی.

2- تجربه کاری حداقل پنج سال در مواقف مشابه این موقف.

3- توانائی صحبت نمودن و نگارش روان به زبان‌های رسمی کشور.

4- توانائی صحبت نمودن و نگارش روان به زبان انگلیسی.

5-  توانایی استفاده از برنامه‌های شامل پوشه‌ای آفیس، پوشه‌های گرافیک، نرم افزارهای مدیریت کارکنان و نرم افزارهای کارت هویت، دست رسی کامل به انترنت و دیگر نرم افزارهای مورد نیاز بخش.

6- سرعت کافی در تایپ نمودن به زبان‌های رسمی و زبان انگلیسی.

 

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک مؤسسه استخدام کننده‌ای است که فرصت‌های مساویانه را در نظر می‌گیرد و متعهد بر اصول عدم تبعیض و تساوی جنسیت می‌باشد. برای زنان و افراد مستعد از گروه‌های منزوی و یا اقلیت، حق اولویت داده می‌شود.

صرف آنهای به مصاحبه فرا خوانده می‌شوند که شارت لیست شده باشند. وقت مصاحبه بعداً تعیین می‌گردد.

 

با احترام

منابع بشری


بازنشر این مطلب