عنوان وظیفه: آمر بخش نظارت و بررسی از تخطی‌های حقوق بشری

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به يك کارمند به صفت آمر در بخش نظارت و بررسی از تخطی‌های حقوق بشری خویش در دفتر ولايتی غور نیاز دارد.  شایقین احراز این پست می‌توانند که الی 30 ثور1394 سال خورشیدی اسناد و مدارک تحصیلی و تجربی خود را ضمیمه‌ای یک ورق درخواستی به آدرس دفترولايتی غور کمیسیون و یا دفتر مرکزی ارسال بدارند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کننده‌های محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس‌های الکترونیک ([email protected] ( درخواست نمایند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت اهم نظارت از وضعیت حقوق بشر، رسیدگی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حمایت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این نهاد جهت بهبود و حمایت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای برنامه‌های ارتقایی، حمایتی و نظارتی و همچنان طرح و اجرای بودجه کاری بر خوردار بوده که امور مربوط به آن توسط دارالانشای کمیسیون به پیش برده می‌شود.

کمیسیون جهت اجرای هرچه بهتر ماموریت کاری اش و نظارت موثر از نحوه اجراآت و فعالیت‌هایش دارای برنامه ستراتژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست‌آورد و نتایج می‌باشد. کمیسیون بخاطرانسجام هرچه بیشتر امور تدابیر لازم منجمله تعریف و بازخوانی وشناسایی پست‌ها و مناصب اجرایی و پروگرامی را، با در نظرداشت شرایط و توقعات کاری فعلی، روی دست دارد.

به این اساس موقف آمریت نظارت و بررسی از تخطی‌های حقوق بشر از اهمیت اساسی برخوردار است. آمر بخش نظارت و بررسی از تخطی‌ها  مستقیما به کوردیناتور بخش نظارت و بررسی  جواب‌گو بوده و از آن طریق به ریاست اجرائیوی، از پیش رفت امور و مسایل مربوط به آن گزارش می‌دهد.

 

موقعیت: دفترولايتی غور کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.

گزار ش‌دهی به: امر بخش مربوطه.

هدف وظیفه: بررسی تخلفات حقوق بشر بر اساس شکایات افراد و رسانه‌های جمعی نظارت بر حقوق بشر در نظارت خانه‌ها، توقیفگاه‌ها و محبس‌ها.

 

مسؤلیت‌های کلیدی: 

 • نظارت ماهوار بر وضعیت زندان‌ها و توقیفخانه‌ها و شرایط زندانیان.
 • نظارت از پروسه تحقیق و محاکمه متهمین و شرایط زندگی آنها در زندان، تما س با منصوبین پولیس، محاکم، حارنوالی در ارتباط با زندانی‌ها و پروسه بازداشت.
 • نظارت بر وضعیت اطفال زندانی، پروسه تحقیق و دسترسی آنها به امکانات آموزشی و باز دید والدین.
 • نظارت بر امور آموزش مساویانه دختران و پسران و همچنان مردان و زنا ن.
 • نظارت عمومی بر دسترسی مساوی به خدمات اجتماعی ( بهداشتی، آموزشی، محیط زیست، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و غیره) بدون هر گونه تبعیض و تعصب.
 • راهنمایی کارمندان، رسیدگی به شکایات در مورد پروسس شکایات.
 • نظارت عمومی در مورد محافظت اطفال و بهبودی در عرصه رعایت و انکشاف حقوق اطفال.
 • نظارت بر وضعیت دسترسی زنان به کلیه حقوق انسانی، محافظت، سطح استخدام و موقف کاری شان خصوصاً حق شان در امر مشارکت و تصمیم‌گیری در امور اجتماعی و دفاتر.
 • تهیه راپورهای منظم ماهانه و غیر مترقبه در مورد وضعیت حقوق بشر در منطقه و تهیه ارقام و معلومات در مورد وقوع  تخطی‌ها به تفکیک نوع تخطی، محل وقوع تخطی و تعداد تخطی.
 • تماس منظم با دفاتر ملل متحد و نهادهای جامعه مدنی در مورد محافظت و بهبود حقوق بشر و ارایه گزارش به دفتر مرکزی کمیسیون.
 •  تماس‌های منظم با مقامات دولتی روی موضوعات محافظت و بهبود حقوق بشر و جلوگیری از وقوع تخلفات و رسیدگی به شکایات مردم.
 • ایجاد هماهنگی پلان وظایف با آمرین سایر بخش‌ها و آمر نمایندگی.
 • اخذ مشوره در مورد تحقیق موارد جدی نقض حقوق بشر از کمیشنرهای مربوطه، انسجام کننده پروگرام‌ها و مدیر اجرائیوی.
 • اجرای امورکاری متفرقه که در اين لايحه وظايف پيش بينی نگرديده و از وی تقاضا شده باشد.
 • تأمین محرمیت در داخل و خارج کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
 • ارتقای خوب کار گروپی و حمایت از عادت و فرهنگ کار گروهی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.

 

داشتن شرایط لازم برای موقف

مهارت‌ها و تجارب لازم:

 • لسانس ويابالاترازآن دربخش حقوق.
 • تشکیل یک فضاء با همی (Team work).
 • تجربه کاری پنچ سال دربخش مربوطه باارايه اسناددست داشته.
 • به زبان هاي ملي كشوروزبان انگليسي بلديت عام وتام داشته باشد.
 • در صورت ضرورت سفر به ولایات.

 

د انستن پروگرام‌های کمپیوتردراستخدام کمک می‌کند.

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک مؤسسه استخدام کننده‌ای است که فرصت‌های مساویانه را در نظر می‌گیرد و متعهد بر اصول عدم تبعیض و تساوی جنسیت می‌باشد. برای زنان و افراد مستعد از گروه‌های منزوی و یا اقلیت، حق اولویت داده می‌شود.

ملاحظه شد

صرف آنهایی به مصاحبه فرا خوانده می‌شوند که شارت لیست شده باشند. وقت مصاحبه بعداً تعیین می‌گردد.

با احترام

آمریت منابع بشری


بازنشر این مطلب