اعلان وظیفه: محقق تحقیقات و مطالعات حقوق بشر (عضو بخش)

عنوان وظیفه: محقق تحقیقات و مطالعات حقوق بشر (عضو بخش)

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک تن کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه مطابقت داشته باشد در بخش تحقیقات و مطالعات حقوق بشر به حیث عضو بخش، استخدام می‌نماید. شایقین محترم احراز این موقف می‌توانند الی تاریخ 25 ثور 1395 سوانح خویش را به بخش پذیرش دفتر مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کننده‌های محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک  ([email protected]) سوانح خود را ارسال نمایند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت خطیر نظارت از وضعیت حقوق بشر، رسیدگی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حفاظت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این نهاد جهت اعتلا و حفاظت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای پروگرام‌های ارتقایی، حفاظتی و نظارتی و همچنان طرح و اجرای بودیجه اش بر خوردار بوده و امورات آن توسط  دارالانشا آن به پیش برده می‌شود.

در زمینه و به خاطر اجرای هرچه بهتر رسالت و وظایف کمیسیون این نهاد دارای برنامه استراتیژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست‌آورد و نتایج بوده و جهت تطبیق آن تدابیرلازم منجمله تعریف وبازخوانی پست‌ها و مناصب اجرایی و پروگرامی را روی دست دارد.

به این اساس پست محقق تحقیقات و مطالعات حقوق بشر (عضوبخش) از اهمیت اساسی برخوردار است. محقق  مستقیما به آمربخش و از آن طریق به هماهنگ کننده بخش و رییس دارالانشا کمیسیون از پیشرفت و اجراأت بخش تحقیق پاسخ گو بوده و گزارش ارائه می‌نماید.

 

موقعیت: دفتر مرکزی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

گزار ش‌دهی: به هماهنگ کننده بخش

مسؤلیت‌های کلیدی: 

 1. نوشتن گزارش‌های موضوعی و تحقیقی مطابق برنامه عمل کمیسیون و طبق هدایت آمر و هماهنگ کننده بخش و حصول اطمینان از اینکه گزارش‌ها به طور دقیق، درست و مطابق اصول و روش‌های علم تحقیق در مدت زمان تعیین شده، تهیه و نشر می‌شود.
 2. سهم‌گیری در راه اندازی تحقیقات میدانی و کتابخانه‌ای مطابق روش‌های علم تحقیق و انجام سفرهای کاری در ولایات در صورتی که ضرورت باشد.
 3. سهم‌گیری در تهیه پرسشنامه‌ها و چک لیست‌ها برای انجام تحقیقات میدانی.
 4. تهیه دستنامه‌های آموزشی حقوق بشر مطابق برنامه عمل کمیسیون.
 5. برنامه‌ریزی برای اجرای بهتر کار به شمول تهیه پلان ماهانه و هفتگی و تهیه گزارش‌های کاری از اجراأت خویش.
 6. ارائه معلومات در مورد وضعیت حقوق بشر به هیأت رهبری و سایر همکاران کمیسیون.
 7. اشتراک در کنفرانس‌ها و سیمنارهای حقوق بشری که توسط سایر سازمان‌ها در خارج و داخل کشور برگزار می‌شود.
 8. سایر وظایف مرتبط که توسط هماهنگ کننده و آمر بخش به وی سپرده می‌شود.
 9. همکاری با سایر بخش‌های برنامه‌ای در نوشتن و یا اصلاح گزارش‌های موضوعی و تحقیقی.

 

داشتن شرایط لازم برای موقف:

 • دارای درجه تحصیل حداقل لیسانس در رشته حقوق و یا علوم اجتماعی
 • توانایی در نوشتن گزارش‌های تحقیقی
 • داشتن تجربه کاری  حد اقل سه سال در ادارات دولتی یا نهادهای غیر دولتی معتبر.
 • توانایی در تأمین ارتباطات کاری.
 • تأمین فضای همکاری.
 • مهارت در لسان‌های دری، پشتو و کمپیوتر.
 • آشنایی با زبان انگلیسی امتیاز شمرده می‌شود.
 • توانائی در طرح پرسش نامه‌ها، تحلیل معلومات و نوشتن گزارش‌های تحقیقی.

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک مؤسسه استخدام کننده‌ای است که فرصت‌های مساویانه را در نظر می‌گیرد و متعهد بر اصول عدم تبعیض و تساوی جنسیت می‌باشد. برای زنان و افراد مستعد از گروه‌های منزوی و یا اقلیت، حق اولویت داده می‌شود.

صرف آنهایی به مصاحبه فرا خوانده می‌شوند که شارت لیست شده باشند.

وقت مصاحبه بعداً تعیین می‌گردد.

 

با احترام

آمریت منابع بشری


بازنشر این مطلب