اعلان وظیفه: معاون بخش حمایت از حقوق اطفال

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک تن کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه مطابقت داشته باشد در بخش حمایت از حقوق اطفال در دفتر ساحوی کابل به حیث معاون بخش استخدام می‌نماید. شایقین محترم احراز این موقف می‌توانند الی تاریخ 30 ثور 1395 سوانح خویش را به بخش پذیرش دفتر  مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کننده‌های محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک ([email protected]) سوانح خود را ارسال نمایند.

موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی کابل

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت اهم نظارت از وضعیت حقوق بشر، رسیدگی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حمایت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این نهاد جهت بهبود و حمایت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای برنامه‌های ارتقایی، حمایتی و نظارتی و همچنان طرح و اجرای بودجه کاری بر خوردار بوده که امور مربوط به آن توسط دارالانشای کمیسیون به پیش برده میشود.

کمیسیون جهت اجرای هرچه بهتر ماموریت کاری اش و نظارت موثر از نحوه اجراآت و فعالیت‌هایش دارای برنامه استراتژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست‌آورد و نتایج می‌باشد. کمیسیون بخاطر انسجام هرچه بیشتر امور تدابیر لازم منجمله تعریف و بازخوانی و شناسایی پست‌ها و مناصب اجرایی و پروگرامی را با در نظر داشت شرایط و توقعات کاری فعلی، روی دست دارد.

به این اساس موقف معاون  بخش حمایت از حقوق اطفال از اهمیت اساسی برخوردار است. آمریت حمایت از حقوق اطفال مستقیما به رییس دفتر جوابگو بوده و از آن طریق به ریاست اجرائیوی، از پیشرفت امور و مسایل مربوط به آن گزارش میدهد.

مسولیت‌های کلیدی:

 1. انجام اجراات و فعالیت‌های بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در مطابقت با مفاد برنامه استراتیژیک و عمل کمیسیون
 2. رسیدگی کامل به شکایات و عرایض رسیده به بخش و تعقیب آن در مراجع قضایی و عدلی با هماهنگی بخش نظارت و بررسی دفتر مربوطه
 3. رسیدگی موثر به وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق اطفال و تطبیق مفاد مندرج در ماده 21 قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌ها و وظایف کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در حوزه/ ولایت کاری
 4. برنامه‌ریزی، اجرا و گذارش‌دهی بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در مطابقت با برنامه‌های استراتیژیک و عمل کمیسیون بدون تأخیر
 5. رعایت موازین، مقررات و لایحه سلوک کمیسیون توسط کارمندان بخش
 6. سهم‌گیری و اشتراک در برنامه‌های ارتقای ظرفیت که از جانب کمیسیون و دیگر نهادهای ملی و بین‌المللی دایر میگردد
 7. اشتراک فعال در جلسات، کار گاه‌ها و مناسبت‌های مرتبط به حقوق بشر
 8. برقرار نمودن روابط موثر و معتبر با نهادهای حکومتی و غیر حکومتی ملی و بین‌المللی در رابطه به موضوعات مربوط به حمایت و انکشاف حقوق اطفال در حوزه/ ولایت کاری
 9.  اشتراک و سهم‌گیری فعال و موثر در شبکه عملیاتی محافظت اطفال (CPAN) در حوزه/ ولایت مربوطه
 10. اجرای سایر امور مربوط به بخش اطفال که از طرف رئیس دفتر، هماهنک کننده بخش و آمر بخش تقاضا میگردد
 11. سهم‌گیری و همکاری در ارزیابی موثر برنامه‌های بخش حمایت از حقوق اطفال و سنجش مصارف آن جهت بهبود اجراات بخش
 12. همکاری در تهیه گذارش بودجوی بخش با امر و سایر همکاران
 13. اطمینان از اینکه اصول محرمیت یا رازداری ، رویکرد "عدم آسیب رساندن" و منافع علیای طفل همیشه توسط کارمندان در همه اوقات و همه جا مورد احترام می‌باشد.
 14.  تدویر برنامه طفل به طفل در دفاتر ساحوی و ولایتی  تحت پوشش کمیسیون
 15. نظارت از چگونگی وضعیت اطفال در پروشگاه‌ها (اعم از دولتی و خصوصی)، کودکستان‌ها، مکاتب، مراکز اصلاح و تربیت اطفال، شفاخانه‌ها، کلینک‌ها، خانه‌های امن، شلترهای اطفال، فابریکات و کارخانه‌جات که اطفال مشغول کار هستند، هوتل‌ها و رستورانت‌ها و همچنان نظارت عمومی اطفال توسط ناظر ساحوی. انجام مصاحبه‌های تلویزیونی، رادیویی و... با رسانه‌ها پیرامون وضعیت اطفال در افغانستان.
 16. انجام مصاحبه‌های تلویزیونی، رادیویی و... با رسانه‌ها پیرامون وضعیت اطفال در افغانستان و ساحات مربوطه و ولایات تحت پوشش. 
 17. و سایر امورات مربوط به ارتقا حقوق اطفال که از طرف آمر بخش سپرده می‌شود.

رعایت مقررات، رهنمودها و لوایح به خصوص طرز سلوک کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.

مهارت‌ها و تجارب لازم:

 • لیسانس حقوق.
 • شناخت قضایایی حقوقی.
 • تجربه کاری مرتبط به وظیفه سه سال.
 • تشکیل یک فضاء با همی (Team work).
 • مهارت در لسان‌های ملی و انگلیسی.
 • در صورت ضرورت سفر به ولایات.

 

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک مؤسسه استخدام کننده‌ای است که فرصت‌های مساویانه را در نظر می‌گیرد و متعهد بر اصول عدم تبعیض و تساوی جنسیت می‌باشد. برای زنان و افراد مستعد از گروه‌های منزوی و یا اقلیت، حق اولویت داده می‌شود.

 

بااحترام

آمریت کادر و پرسونل


بازنشر این مطلب