اعلان وظیفه: آمر بخش حمایت از حقوق اطفال

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به دوتن کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه مطابقت داشته باشد در بخش حمایت از حقوق اطفال در دفتر ساحوی گردیز و دفتر ولایتی غور به حیث آمر بخش استخدام می‌نماید. شایقین محترم احراز این موقف می‌توانند الی تاریخ 30 ثور 1395 سوانح خویش را به بخش پذیرش دفتر  مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کننده‌های محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک ([email protected]) سوانح خود را ارسال نمایند.

موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی گردیز و دفتر ولایتی غور

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت اهم نظارت از وضعیت حقوق بشر، رسیدگی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حمایت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این نهاد جهت بهبود و حمایت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای برنامه‌های ارتقایی، حمایتی و نظارتی و همچنان طرح و اجرای بودجه کاری بر خوردار بوده که امور مربوط به آن توسط دارالانشای کمیسیون به پیش برده میشود.

کمیسیون جهت اجرای هرچه بهتر مأموریت کاری اش و نظارت موثر از نحوه اجراآت و فعالیت‌هایش دارای برنامه ستراتژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست‌آورد و نتایج می‌باشد. کمیسیون بخاطرانسجام هرچه بیشتر امور تدابیر لازم منجمله تعریف و بازخوانی و شناسایی پست‌ها و مناصب اجرایی و پروگرامی را با در نظرداشت شرایط و توقعات کاری فعلی، روی دست دارد.

به این اساس موقف آمریت بخش حمایت از حقوق اطفال از اهمیت اساسی برخوردار است. آمریت حمایت از حقوق اطفال مستقیما به رییس دفتر جوابگو بوده و از آن طریق به ریاست اجرائیوی، از پیش رفت امور و مسایل مربوط به آن گزارش میدهد.

مسولیت‌های کلیدی:

 1. اطمینان از اجراات و فعالیت‌های بخش حمایت و انکشاف حقوق طفل در مطابقت با مفاد برنامه استراتیژیک و عمل کمیسیون
 2. اطمینان از رسیدگی کامل به شکایات و عرایض رسیده به بخش و تعقیب آن در مراجع قضایی و عدلی با هماهنگی بخش نظارت و بررسی دفتر مربوطه
 3. اطمینان از رسیدگی موثر به وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق اطفال و تطبیق مفاد مندرج در ماده 21 قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌ها و وظایف کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در حوزه/ ولایت کاری
 4. اطمینان از رهبری و هماهنگی لازم بین کارمندان بخش، امور و فعالیت‌های بخش اطفال
 5. اطمینان از برنامه‌ریزی، اجرا و گزارش‌دهی بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در مطابقت با برنامه‌های استراتیژیک و عمل کمیسیون بدون تأخیر
 6. اطمینان از رعایت موازین، مقررات ولایحه سلوک کمیسیون توسط کارمندان بخش
 7. تصمیم‌گیری در رابطه به موضوعات کاری بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال دفتر مربوطه و پیشنهاد آن به ریاست اجراییه و کمشنر بخش از طریق هماهنگ کننده
 8. سهم‌گیری در بالا بردن ظرفیت کارمندان بخش
 9. اشتراک فعال در جلسات، کارگاه‌ها مناسبات‌های مرتبط بخش
 10. اطمینان از سهم‌گیری فعال و موثر کارمندان بخش در شبکه عملیاتی محافظتی اطفال (CPAN) در حوزه/ ولایت مربوطه
 11. اجرای امور که توسط هماهنگ کننده  به آمریت بخش سپرده میشود.
 12. اطمینان از روابط موثر و معتبر با نهادهای حکومتی و غیر حکومتی ملی و بین‌المللی در رابطه به موضوعات مربوط به حمایت و انکشاف حقوق اطفال در حوزه/ ولایت کاری
 13. تهیه راپور مالی ماهانه برنامه‌های بخش حمایت از حقوق اطفال و مصارف سنجش شده به بخش نظارت و ارزیابی
 14.  نظارت از تدویر برنامه طفل به طفل در دفاتر ساحوی و ولایتی تحت پوشش کمیسیون و بهتر شدن آن
 15. اشتراک در مجالس نهادهای دولتی و غیر دولتی در رابطه با اطفال
 16. انجام مصاحبه‌های تلویزیونی، رادیویی و... با رسانه‌ها پیرامون وضعیت اطفال در افغانستان و ساحات مربوطه در ولایات تحت پوشش
 17. تهیه راپورهای روزانه هفته‌وار و ماهانه در مورد فعالیت‌های بخش
 18. تهیه راپور ربع‌وار در مورد وضعیت اطفال در ولایات تحت پوشش

رعایت مقررات، رهنمودها و لوایح به خصوص طرز سلوک کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.

مهارت‌ها و تجارب لازم:

 • لیسانس حقوق.
 • شناخت قضایایی حقوقی.
 • تجربه کاری در مورد قضایا و حل آن.
 • تشکیل یک فضاء با همی (Team work).
 • مهارت در لسان‌های ملی و انگلیسی.
 • در صورت ضرورت سفر به ولایات.

 

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک مؤسسه استخدام کننده‌ای است که فرصت‌های مساویانه را در نظر می‌گیرد و متعهد بر اصول عدم تبعیض و تساوی جنسیت می‌باشد. برای زنان و افراد مستعد از گروه‌های منزوی و یا اقلیت، حق اولویت داده می‌شود.

 

بااحترام

آمریت کادر و پرسونل

 


بازنشر این مطلب