اعلان وظیفه: معاون بخش نظارت و بررسی

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به دو تن کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه مطابقت داشته باشد در بخش نظارت و بررسی از تخطی‌های حقوق بشر در دفتر ساحوی گردیز و دفتر ولایتی غور به حیث معاون بخش استخدام می‌نماید. شایقین محترم احراز این موقف می‌توانند الی تاریخ 2 جوزا  1395 سوانح خویش را به بخش پذیرش دفتر  مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کننده‌های محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک ([email protected]) سوانح خود را ارسال نمایند.

موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی گردیز و دفتر ولایتی غور

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت اهم نظارت از وضعیت حقوق بشر، رسیدگی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حمایت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این نهاد جهت بهبود وحمایت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای برنامه‌های ارتقایی، حمایتی و نظارتی و همچنان طرح و اجرای بودجه کاری بر خوردار بوده که امور مربوط به آن توسط دارالانشای کمیسیون به پیش برده میشود.

کمیسیون جهت اجرای هرچه بهتر ماموریت کاری اش و نظارت موثر از نحوه اجراآت و فعالیت‌هایش دارای برنامه استراتژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست‌آورد و نتایج می‌باشد. کمیسیون بخاطرانسجام هرچه بیشترامور تدابیر لازم منجمله تعریف و بازخوانی و شناسایی پست‌ها و مناصب اجرایی و پروگرامی را، با در نظر داشت شرایط و توقعات کاری فعلی، روی دست دارد.

به این اساس موقف معاون بخش نظارت و بررسی از تخطی‌های حقوق بشر  از اهمیت اساسی برخوردار است. معاون نظارت و بررسی  مستقیما به آمر نظارت و بررسی  دفتر جوابگو بوده و از آن طریق به ریس دفتر، هماهنگ کننده بخش و ریاست اجرائیوی، از پیش رفت امور و مسایل مربوط به آن گزارش میدهد.

 

مسولیت‌های کلیدی:

 • نظارت مداوم، منظم و ستاندرد بر وضعیت حقوق بشری مراکز سلب آزادی به شمول محابس، توقیف‌ خانه‌ها و نظارتخانه‌های امنیت ملی و پولیس (دفاتریکه بخش امبودزمن ندارند) و شرایط افراد که آزادی شان سلب گردیده است.
 • نظارت از پروسه تحقیق و محاکمه متهمین،  شرایط و وضعیت حقوقی آنها در توقیف خانه‌ها و نظارتخانه‌ها ، تما س با منسوبین پولیس، محاکم ، څارنوالی در ارتباط با توقیف شدگان و تحت نظارت و پروسه باز داشت.
 • نظارت از رعایت اصول محاکمه عادلانه در محاکم و نظارت از اجراآت وعملکرد ارگان‌های عدلی و قضایی به شمول پولیس و امنیت ملی
 • نظارت از وضعیت افراد که در محل منازعات مسلحانه قرار دارند و جمع‌آوری اطلاعات در مورد تعداد تلفات افراد ملکی، خسارات مادی و معنوی به میان آمده از حملات مسلحانه و سایر شیوه‌های جنگی طرفین مخاصمه
 • نظارت از اجراآت مراجع و مقامات دولتی در رابطه به توزیع عادلانه و قابل دسترسی خدمات و تأمینات
 • نظارت از وضعیت و چگونگی دسترسی افراد به حقوق وآزادی‌های اساسی به شمول نظارت از حقوق سیاسی و تظاهرات، تحصن و تجمعات اعتراض‌آمیز
 • نظارت از تطبیق احکام قانون اساسی، سایر قوانین، لوایح و تعهدات ملی و بین‌المللی در رابطه به حقوق بشر
 • بررسی، تحقیق و تعقیب قضایا و شکایات واصله که از جانب آمر بخش، نقض حقوق بشر تشخیص شده است، به شیوه  مدیریت منظم گزارش‌دهی 
 • داخل نمودن اطلاعات به دیتابیس‌های بخش و ارسال آن به بانک اطلاعات
 • اشتراک در جلسات تطبیق فرامین ریاست‌جمهوری وتهیه گزارش اماری وتحلیلی از ان  
 • تهیه پلان کاری ماهانه و سالانه برای سفرهای ساحوی و عملی نمودن آن و متقین بودن  از انجام حد اقل 10 مصاحبه توسط هر تیم در هر هفته توسط معاون ارشد.

پیگیری و دادخواهی: 

 • تماس‌های منظم با مقامات دولتی روی موضوعات محافظت و بهبود حقوق بشر و جلوگیری از وقوع تخلفات و رسیدگی به شکایات مردم.
 • پیگیری قضیه نقض حقوق بشری بطور متفرقه در نهادهای مربوطه الی بدست آوردن نتیجه 
 • بحث و بررسی یافته‌های  ساحه (قضایای حقوق بشر) تصمیم گرفتن روی قضایا که نیاز به رسیدگی دارد.

 

گزارش‌دهی:

 • تهیه گزارش مبتنی برنتایج از انجام فعالیت‌ها بطور متفرقه و هفته‌وار
 • تهیه گزارش از انجام مأموریت‌های نظارتی و مأموریت‌های ساحوی به شیوه معیارهای گزارش نویسی
 • تهیه گزارش‌های خاص معیاری در مورد قضایای حاد حقوق بشر
 • سهم‌گیری در تهیه و ارسال گزارش‌های که همآهنگ کننده مطالبه می‌نماید

امورات متفرقه:

 • اخذ مشوره در مورد تحقیق و بررسی موارد جدی نقض حقوق بشر از آمر.
 • ارتقا دادن ظرفیت‌ها و مهارت‌ها توسط آموزش متداوم در باره نحوه نظارت حقوق بشر و نحوه استفاده از منابع حقوقی دیتابس از طریق آمر بخش  
 • اجرای امورکاری متفرقه موجه که در اين لايحه وظايف پيش بينی نگرديده و از وی تقاضا شده باشد.
 • تأمین محرمیت در داخل و خارج کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
 • ارتقای خوب کار گروپی و حمایت از عادت وکلتور کار گروهی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

داشتن شرایط لازم برای موقف:

 • لیسانس حقوق .
 • تجربه کاری در مورد قضایا و حل آن.
 • مهارت در تحریر و تکلم به دو لسان رسمی.
 •  سفر به ولایات و ولسوالی‌های تحت پوشش ساحه کاری
 • مهارت با کمپیوتر و پروگرام‌های آن.

د انستن لسان ا نگلیسی اهمیت دارد.

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک مؤسسه استخدام کننده‌ای است که فرصت‌های مساویانه را در نظر می‌گیرد و متعهد بر اصول عدم تبعیض و تساوی جنسیت می‌باشد. برای زنان و افراد مستعد از گروه‌های منزوی ویا اقلیت، حق اولویت داده می‌شود.

 

بااحترام

آمریت کادر و پرسونل


بازنشر این مطلب