اعلان وظیفه: آمربخش نظارت و بررسی

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه مطابقت داشته باشد در بخش نظارت و بررسی از تخطی‌های حقوق بشر به حیث آمر بخش استخدام می‌نماید. شایقین محترم احراز این موقف می‌توانند الی تاریخ 17سرطان 1395 سوانح خویش را به بخش پذیرش دفتر  مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کننده‌های محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک ([email protected]) سوانح خود را ارسال نمایند.

 

موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی جلال آباد

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت اهم نظارت از وضعیت حقوق بشر، رسیدگی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حمایت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این نهاد جهت بهبود وحمایت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای برنامه‌های ارتقایی، حمایتی و نظارتی و همچنان طرح و اجرای بودجه کاری بر خوردار بوده که امور مربوط به آن توسط دارالانشای کمیسیون به پیش برده میشود.

کمیسیون جهت اجرای هرچه بهتر ماموریت کاری اش و نظارت موثر از نحوه اجراآت و فعالیت‌هایش دارای برنامه استراتژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست‌آورد و نتایج می‌باشد. کمیسیون بخاطرانسجام هرچه بیشتر امور تدابیر لازم منجمله تعریف و بازخوانی و شناسایی پست‌ها و مناصب اجرایی و پروگرامی را، با در نظرداشت شرایط و توقعات کاری فعلی، روی دست دارد.

به این اساس موقف آمریت بخش نظارت و بررسی از تخطی‌های حقوق بشر  از اهمیت اساسی برخوردار است. آمریت نظارت و بررسی  مستقیما به ریس دفتر جوابگو بوده و از آن طریق به هماهنگ کننده بخش و ریاست اجرائیوی، از پیش رفت امور و مسایل مربوط به آن گزارش میدهد.

 

مسولیت‌های کلیدی:

 • بررسی و تحلیل شکایات واصله و رهبری بخش در زمینه نظارت از تطبیق احکام قانون اساسی، سایر قوانین، لوایح و تعهدات در رابطه به حقوق بشر.
 • نظارت مداوم و منظم  بر وضعیت حقوق بشری مراکز سلب آزادی به شمول محابس، توقیف خانه‌ها و نظارتخانه‌های امنیت ملی و پولیس (دفاتریکه بخش امبودزمن ندارند) و شرایط افراد که آزادی شان سلب گردیده است.
 • نظارت از پروسه تحقیق، محاکمه متهمین و شرایط و وضعیت حقوقی آنها، تماس با منسوبین نهادهای پولیس، امنیت ملی، محاکم، څارنوالی در ارتباط با توقیف شدگان و تحت نظارت و پروسه باز داشت.
 • نظارت از رعایت اصول محاکمه عادلانه در محاکم و نظارت از اجراآت وعملکرد ارگان‌های عدلی و قضایی به شمول پولیس و امنیت ملی.
 • نظارت از وضعیت افراد که در محل منازعات مسلحانه قرار دارند و جمع‌آوری اطلاعات در مورد تعداد تلفات افراد ملکی، خسارات مادی و معنوی به میان آمده از حملات مسلحانه و سایر شیوه‌های جنگی طرفین مخاصمه
 • نظارت از اجراآت مراجع و مقامات دولتی در رابطه به توزیع عادلانه و قابل دسترسی خدمات و تأمینات
 • رهبری بخش در مینه نظارت از حقوق اجتماعی واقتصادی با ماموریت‌های نظارتی ساحوی و انجام مصاحبه‌ها با اقشار مختلف 
 • نظارت از وضعیت وچگونگی دسترسی افراد به حقوق وآزادی‌های اساسی به شمول حقوق سیاسی

 

مدیریت:

 • تقسیم وظایف بین معاونین بخش و انفاض صلاحیت و مسئولیت به معاون ارشد
 • مدیریت دیتابیس‌های بخش و ارسال معلومات به بانک اطلاعات
 • اخذ مشوره در مورد تحقیق موارد جدی نقض حقوق بشر از رییس دفتر و در دفتر مرکزی از همآهنگ کننده  
 • پیگیری قضایا به شیوه مدیریت منظم گزارش‌گیری و گزارش‌دهی

 

پیگیری ودادخواهی:

 • تماس‌های منظم و دوامدار با مقامات دولتی روی موضوعات محافظت و بهبود حقوق بشر و جلوگیری از وقوع تخلفات و رسیدگی به شکایات مردم.
 • رهبری و ایجاد گروپ‌های کاری با سایر نهادهای دولتی و غیردولتی در موضوعات خاص حقوق بشری
 • ایجاد هماهنگی وظایف با آمرین سایر بخش‌ها 

 

گزارش‌دهی:

 • تهیه گزارش از نتایج بدست آمده از انجام فعالیت‌ها بطور هفته‌وار، ماهوار وسالانه
 • تهیه گزارش از انجام ماموریت‌های نظارتی به شیوه ستاندردهای پذیرفته شده گزارش نویسی
 • تهیه گزارش‌های خاص از نتایج تحقیقات و بررسی در مورد قضایای حاد حقوق بشربه شیوه مسلکی
 • تهیه گزارش ماهانه دیتابیس
 • تهیه و ترتیب گزارش‌های که همآهنگ کننده مطالبه می‌نماید

 

متفرقه:

 • اجرای امور کاری متفرقه که در اين لايحه وظايف پيش بينی نگرديده و از وی تقاضا شده باشد.
 • تأمین محرمیت در داخل و خارج کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
 • ارتقای خوب کار گروپی و حمایت از عادت وکلتور کار گروهی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

 

مهارت‌ها و تجارب لازم:

 • حد اقل لیسانس حقوق
 • شناخت با قضایایی حقوقی
 • تجربه کاری در مورد قضایا و حل آن
 • پنج سال تجربه کاری در ارگان‌های عدلی- قضایی و حقوق بشری
 • تشکیل یک فضاء با همی (Team work  کار تیمی)
 • مهارت در لسان‌های ملی و انگلیسی
 • مهارت در کمپیوتر و پروگرام‌های آن
 •  سفر به ولایات و ولسوالی‌های تحت پوشش ساحه کاری

 

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک مؤسسه استخدام کننده‌ای است که فرصت‌های مساویانه را در نظر می‌گیرد و متعهد بر اصول عدم تبعیض و تساوی جنسیت می‌باشد. برای زنان و افراد مستعد از گروه‌های منزوی و یا اقلیت، حق اولویت داده می‌شود.

 

آمریت کادر و پرسونل


بازنشر این مطلب