اعلان تدارک کمپیوتر لبتاپ و ماشین فوتوکاپی

دعوت به داوطلبی

عنوان پروژه :  تدارک کمپیوتر لپتاپ و ماشین فوتوکاپی برای کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان .

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروژه داوطلبی ( تهیه 75 پایه کمپیوتر لپتاپ و4 پایه ماشین فوتوکاپی) که به روش باز صورت میگیرد اشتراک نموده ؛ شرطنامه و مشخصات را به لسان دری ازویب سایت کمیسیون ،ویب سایت اداره تدارکات ملی و ذریعه فلش میموری از آدرس ذیل بعد از نشر اعلان الی  21 روز تقویمی که آخرین معیاد ضرب الاجل تسلیمی آفر ها میباشد مطابق شرایط شرطنامه ، قانون و طرزالعمل تدارکات عامه اجراء میگردد به طور رایگان بدست آرند.

آفر های دیر رسیده و انتر نتی پذیرفته  نمیشود . تاریخ مشخص آفر گشایی بتاریخ 19عقرب 1395 ساعت 10 قبل از ظهر در صالون دفتر مرکزی کمیسیون در حضورداشت داوطلبان دایر میگردد .

تضمین آفر مبلغ  221900 افغانی نقدآ اخذ میگردد.

از ذیل فایل های اعلان و شرطنامه را دانلود نمایید.


دانلود فایل شرطنامه

دانلود فایل اعلان

دانلود فایل مشخصات

 

آدرس : پل سرخ  کارته سه سرک سه خانه نمبر 285  - دفتر مرکزی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.

شماره تماس دفتر 0202500676  - 0202500677

aihrc.org.af  ویب سایت کمیسیون حقوق بشر

www.npa.gov.af  ویب سایت اداره تدارکات ملی

 


بازنشر این مطلب