اعلان وظیفه، معاون بخش آمبودزمن

نمبر مسلسل (19)

عنوان وظیفه: معاون بخش آمبودزمن

موقعیت وظیفه: دفاتر ساحوی و ولایتی مزارشریف، گردیز، هرات، جلال آباد، کابل

تعداد موقف: "17" بست

تاریخ آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی 26 عقرب  1395

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به 17 تن کارمند خانم و آقا که به شرایطی ذکر شده در این اعلان، مطابقت داشته باشد در بخش آمبودزمن به حیث معاون بخش استخدام می‌نماید. علاقمندان این موقف کاری می‌توانند الی تاریخ 26  عقرب  1395 خورشیدی  خلص سوانح (CV) خویش را به بخش پذیرش دفتر  مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک [email protected] سوانح خود را ارسال نمایند.

 

معرفی

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت مهم نظارت از وضعیت حقوق بشر، حمایت و انکشاف حقوق بشر و پیگیری شکایات و قضایای نقض حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیتهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این نهاد جهت بهبود و حمایت از حقوق بشر برنامههای کاری خود را با استقلالیت کامل طرح و اجرا مینماید.

کمیسیون جهت اجرای هرچه بهتر برنامههای نظارتی خود، بخش خاصی را تحت عنوان "بخش آمبودزمن" ایجاد نموده است که از عملکردها و رفتارهای منسوبین ارگانهای دفاعی و امنیتی کشور نظارت میکند. این بخش از تمامی رفتارهای منسوبین ارگانهای دفاعی و امنیتی که حقوق بشری افراد و گروهها را متاثر بسازد نظارت نموده و شکایت علیه آنها را ثبت، بررسی و مورد رسیدگی قرار میدهد.  

بخش آمبودزمن جزئی از ساختار تشکیلاتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بوده و از تمامی صلاحیتهای قاونی کمیسیون برخوردار میباشد. هرچند این بخش در بعضی از دفاتر ساحوی کمیسیون قبلا ایجاد گردیده است، اما براساس لزوم دید رهبری کمیسیون، تصمیم گرفته شده است که این بخشها در تمامی دفاتر کمیسیون ایجاد گردد تا تمامی مردم کشور از خدمات آن مستفید گردد.

بنابر این، بخش آمبودزمن به طور کل، موقف معاونت بخش آمبودزمن از اهمیت ویژۀ برخوردار است. معاون بخش آمبودزمن مستقیما به آمر بخش و از آن طریق به رییس دفتر جوابگو بوده و  از پیشرفت امور و مسایل مربوط به آن گزارش میدهد.

 

مسولیت‌های کلیدی

 • دریافت و ثبت شکایات، بررسی و پیگیری قضایا مطابق صلاحیتهای قانونی کمیسیون.
 • نظارت از تمامی رفتارها، عمکردها و پالیسیهای ارگانهای دفاعی و امنیتی که حقوق بشری افراد و گروهها را متأثر میسازد.
 • نظارت از تمامی محلات سلب آزادی و نظارت خانههای مربوط به وزارت امور داخله، ریاست امنیت ملی و وزارت دفاعی ملی به منظور ارزیابی حقوق بشری افراد سلب آزادی شده و کاهش موارد شکنجه و بدرفتاری در این محلات.
 • تحلیل و شناسایی شکایات و قضایا از نگاه اسناد بینالمللی حقوق بشر، قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور.
 • انجام تحقیقات و بررسی قضایا و تکمیل اسناد، شواهد و مدارک (مستندسازی).
 • نظارت از وضعیت حقوق بشری زنان که در ارگانهای دفاعی و امنیتی کشور ایفای وطیفه میکنند.
 • نظارت از وضعیت حقوق بشردوستانه بینالمللی در هنگام منازعات مسلحانه.
 • ارجاع قضایا به ارگانهای دفاعی و امنیتی، ثارنوالی و سایر نهادهای عدلی و قضایی وانجام دادخواهیهای لازم جهت حل و فصل قضایا.
 • نظارت و پیگیری قضایا در هنگام طی مراحل و رسیدگی توسط نهادهای عدلی و قضایی.
 • مداخله قانونی در جریان رسیدگی قضایا توسط نهادهای عدلی و قضایا در صورتی که قضیه در مطابقت با معیار محاکمه عادلانه پیش نمیرود.
 • نظارت از چگونگی ارائه خدمات ارگانهای دفاعی و امنیتی کشور به جوامع محلی، برای تأمین دسترسی مساوی و عادلانه شهروندان به خدمات آنها.
 • مطالبه اسناد، شواهد و مدارک از ارگانهای دفاعی و امنیتی در جریان بررسی شکایات علیه منسوبین آنها.
 • ارائه پیشنهادات برای تغییر پالیسیها، پروسیجرها یا طرزالعملها و اجراآت ارگانهای دفاعی و امنیتی، معرفی تجارب خوب و پیگیری دریافتهای گزارشهای کمیسیون از چگونگی اجراآت آنها.
 • همکاری با مراجع مربوط در حل و فصل قضایا و دادخواهی برای تطبیق پیشنهادات صورت گرفته و حل و فصل قضایا به طور عادلانه و موثر، و همچنان، تلاش برای تأمین جبران خسارات و غرامتهای عادلانه و کافی برای قربانیان یا شکایت کنندگان.
 • فراهم ساختن اقدامات اصلاحی از طریق ارائه برنامههای آموزشی، مشورتها و هدایات به ارگانهای دفاعی و امنیتی.
 • معاون بخش، نخست به رییس دفتر و پس از آن به هماهنگ کننده بخش و رییس اجراییه پاسخگو بوده و گزارش میدهد.

 

مدیریت

 • وارد کردن اطلاعات در بانک اطلاعات و ارسال آن به دفتر مرکزی.
 • اخذ مشوره در مورد تحقیق موارد جدی نقض حقوق بشر از آمر بخش و رییس دفتر.  
 • پیگیری قضایا به شیوههای مناسب و مدیریت منظم گزارشگیری و گزارشدهی.

 

پیگیری ودادخواهی

 • تماسهای منظم و دوامدار با مقامات دولتی روی موضوعات محافظت و بهبود حقوق بشر و جلوگیری از وقوع تخلفات و رسیدگی به شکایات مردم.
 • رهبری و ایجاد گروپهای کاری با سایر نهادهای دولتی و غیردولتی در موضوعات خاص حقوق بشری
 • ایجاد هماهنگی و همکاری با سایر بخشهای دفتر 

 

گزارش دهی

 • تهیه گزارش از نتایج بدست آمده از انجام فعالیتها به طور هفتهوار، ماهوار و سالانه
 • تهیه گزارش از انجام مأموریتهای نظارتی به شیوههای پذیرفته شده گزارشنویسی
 • تهیه گزارشهای خاص از نتایج تحقیقات و بررسی در مورد قضایای حاد حقوق بشر به شیوه مسلکی
 • تهیه گزارش ماهانه دیتابیسی
 • تهیه و ترتیب گزارشهای که هماهنگ کننده مطالبه مینماید.

 

متفرقه

 • اجرای سایر وظایف که از سوی آمر بخش و یا رییس دفتر سپرده میشود
 • حفظ محرمیت در داخل و خارج کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
 • سهمگیری در کارهای گروپی در سایر برنامههای دفتر
 • رعایت کامل طرزالعمل مالی و اداری کمیسیون و قانون کار در جریان اجرای وظیفه

 

مهارتها و تجارب لازم

 • داشتن درجه تحصیلی لیسانس از رشته حقوق
 • داشتن دانش حقوقی به ویژه در مورد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بینالمللی
 • داشتن حداقل سه سال تجربه کاری در سازمانهای حقوق بشر یا سازمانهای حقوقی و یا ارگانهای عدلی و قضایی
 • داشتن مهارت در زبانهای دری، پشتو و انگلیسی
 • داشتن مهارت در استفاده از کمپیوتر و انترنت
 • قادر به انجام سفرهای رسمی به ولایات و ولسوالیهای تحت پوشش ساحه کاری

 

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد ملی مستقل است که فرصتهای مساوی کار در این نهاد را در نظر میگیرد و متعهد بر اصول عدم تبعیض و تساوی جنسیت میباشد. به زنان و افراد مستعد از گروههای منزوی وگروههای اقلیت، ترجیح داده میشود.

 

آمریت کادر و پرسونل


بازنشر این مطلب