عنوان وظیفه: معاونیت بخش حمایت از حقوق زنان

نمبر مسلسل: (02)

عنوان وظیفه: معاونیت بخش حمایت از حقوق زنان   

موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی گردیز

تعداد موقف: "1" بست

آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 02 ثور 1396

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک کارمند که به شرایط ذکر شده، مطابقت داشته باشد در دفتر ساحوی گردیز به صفت معاون در بخش حمایت از حقوق زنان استخدام می‌نماید. علاقمندان این موقف کاری می‌توانند الی تاریخ 02 ثور1396 خورشیدی  خلص سوانح (CV) خویش را به بخش پذیرش دفتر  مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک [email protected]

سوانح خود را ارسال نمایند.

 

معرفی:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت اهم نظارت از وضعیت حقوق بشر ، رسیده گی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حمایت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل ، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ، این نهاد جهت بهبود وحمایت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای برنامه های ارتقایی ، حمایتی ونظارتی و همچنان طرح و اجرای بودجه کاری بر خوردار بوده که امورمربوط به آن توسط دارالانشای کمیسیون به پیش برده میشود.

کمیسیون جهت اجرای هرچه بهتر ماموریت کاری اش و نظارت موثرازنحوه اجراآت وفعالیت هایش دارای برنامه ستراتژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست اورد و نتایج می باشد. کمیسیون بخاطرانسجام هرچه بیشترامور تدابیر لازم منجمله تعریف و باز خوانی وشناسایی پست ها و مناصب اجرایی و پروگرامی را، بادرنظرداشت شرایط وتوقعات کاری فعلی، روی دست دارد.

به این اساس موقف معاونیت  بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان از اهمیت اساسی برخوردار است. کارمند مذکورهدف از انجام وظیفه اش، حمایه کامل از حقوق زنان وارتقأ سطح دانش جامعه د ررابطه به حقو قی که زنان منحیث نصف از پیکرجامعه   دارند . کارمند مذکور مستقیما به رئیس دفتر ساحوی / ولایتی جوابگو بوده و از پیش رفت امور و تطبیق برنامه و مسایل مربوط به  بخش،  گزارش میدهد. 

 

مسولیت‌های کلیدی:

 • در صورت نبود آمر بخش اشتراک درجلسات هماهنگی هفته وارآمرین.
 • همکاری با آمر بخش در تهیه گزارش ماهوار وسپردن آن به وقت و زمانش به رئیس دفتر.
 • سهمگیری فعال با آمر بخش مربوطه در تطبیق پلان کاری ترتیب شده.
 • توانائی در تشخیص افراد، مؤسسات و ارگان های همکار و ایجاد رابطه نیک  کاری جهت هم آهنگی در تطبیق اهداف پلان شده.
 • همكاری در تنظیم برنامه مسافرت های کاری به ولایات تحت پوشش دفتر ساحوی.
 • همکاری با آمر بخش در جهت تهیه بروشور، پوستر و مواد آموزشی در مورد حقوق زن.
 • اشتراک در ورکشاپ ها و مجالس آموزشی به اساس معرفی رئیس دفتر ساحوی ولایتی.
 • سعی در جهت بهبود وضعیت زنان در ولسوالی ها و قریه ها (تامین روابط، تدویر ورکشاپ های آگاهی دهنده) به روشهای مختلف که قابلیت پذیرش را داشته باشد.
 • تامین محرمیت در داخل و خارج کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
 • رعایت مقررات، رهنمود ها و لوایح به خصوص طرز سلوک کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
 • همكاری با آمر بخش مربوطه در تطبيق فعاليت های كه در لايحه وظايف بخش حمايت و توسعه حقوق زنان درج گرديده است.

معاون  بخش حمايت از حقوق زنان در موقف كه كار مينمايند بايد توانائيها و شرايط لازم ذيل را نيز دارا باشد:

 • دارای درجه تحصیل حداقل لیسانس در رشته حقوق .
 • داشتن تجربه کاری حد اقل سه  سال در ادارات دولتی یا نهاد های غیر دولتی معتبر .
 • توانائی در تامین ارتباطات کاری.
 • تامین فضای همکاری .
 • انجام سفر های کاری در ولایات و ولسوالی ها
 • مهارت در لسانهای دری و پشتو و کمپیوتر .
 • آشنائی با زبان انگلیسی امتیاز شمرده میشود .

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد ملی مستقل است که فرصت های مساوی کار در این نهاد را در نظر میگیرد و متعهد بر اصول عدم تبعیض و تساوی جنسیت میباشد. به زنان و افراد مستعد از گروه های منزوی وگروههای اقلیت، ترجیح داده می شود.

 

منابع بشری


بازنشر این مطلب