عنوان وظیفه: معاونیت نظارت و بررسی

نمبرمسلسل: (04)

عنوان وظیفه: معاونیت نظارت و بررسی   

موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی کابل

تعداد موقف: "2" بست

آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 8 ثور 1396

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به دو کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان مطابقت داشته باشد در دفتر ساحوی کابل به  حیث معاون بخش نظارت و بررسی استخدام می‌نماید. علاقمندان این موقف کاری می‌توانند الی تاریخ 08 ثور1396 خورشیدی  خلص سوانح (CV) خویش را به بخش پذیرش دفتر  مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک [email protected] سوانح خود را ارسال نمایند.

 

معرفی:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت اهم نظارت از وضعیت حقوق بشر، رسیدگی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حمایت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این نهاد جهت بهبود و حمایت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای برنامه‌های ارتقایی، حمایتی و نظارتی و همچنان طرح و اجرای بودجه کاری بر خوردار بوده که امور مربوط به آن توسط دارالانشای کمیسیون به پیش برده می‌شود.

کمیسیون جهت اجرای هرچه بهتر مأموریت کاری اش و نظارت موثر از نحوه اجراأت و فعالیت‌هایش دارای برنامه استراتژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست آورد و نتایج می‌باشد. کمیسیون بهخاطر انسجام هرچه بیشتر امور تدابیر لازم، منجمله تعریف و بازخوانی و شناسایی پست‌ها و مناصب اجرایی و پروگرامی را، با درنظرداشت شرایط و توقعات کاری فعلی، روی دست دارد.

به این اساس موقف معاون بخش نظارت و بررسی از تخطی‌های حقوق بشر از اهمیت اساسی برخوردار است. معاون نظارت و بررسی  مستقیما به آمر نظارت و بررسی دفتر جوابگو بوده و از آن طریق به ریس دفتر، هماهنگ کننده بخش و ریاست اجرائیوی، از پیش رفت امور و مسایل مربوط به آن گزارش میدهد.

 

مسولیت‌های کلیدی:

 • نظارت مداوم ، منظم و ستاندرد بر وضعیت حقوق بشری مراکز سلب آزادی به شمول محابس ،توقیف خانه ها و نظارتخانه های امنیت ملی و پولیس (دفاتریکه بخش امبودزمن ندارند) و شرایط افراد که آزادی شان سلب گردیده است .
 • نظارت ازپروسه تحقیق و محاکمه متهمین،  شرایط و وضعیت حقوقی آنها در توقیف خانه ها ونظارتخانه ها ، تما س با منسوبین پولیس ، محاکم ، څارنوالی در ارتباط با توقیف شده ګان وتحت نظارت و پروسه باز داشت.
 • نظارت از رعایت اصول محاکمه عادلانه در محاکم و نظارت از اجراآت وعملکرد ارګانهای عدلی وقضایی به شمول پولیس و امنیت ملی
 • نظارت از وضعیت افراد که در محل منازعات مسلحانه قرار دارند و جمع آوری اطلاعات در مورد تعداد تلفات افراد ملکی ،خسارات مادی و معنوی به میان آمده از حملات مسلحانه و سایر شیوه های جنګی طرفین مخاصمه
 • نظارت از اجراآت مراجع و مقامات دولتی در رابطه به توزیع عادلانه و قابل دسترسی خدمات و تامینات
 • نظارت از وضعیت وچگونگی دسترسی افراد به حقوق وآزادی های اساسی به شمول نظارت از حقوق سیاسی و تظاهرات، تحصن و تجمعات اعتراض آمیز
 • نظارت از تطبیق احکام قانون اساسی ،سایر قوانین، لوایح وتعهدات ملی وبین المللی در رابطه به حقوق بشر
 • بررسی ،تحقیق وتعقیب قضایا وشکایات واصله که از جانب آمر بخش ، نقض حقوق بشر تشخیص شده است ، به شیوه  مدیریت منظم گزارش دهی 
 • داخل نمودن اطلاعات به  دیتابیس های بخش وارسال آن به بانک اطلاعات
 • اشتراک در جلسات تطبیق فرامین ریاست جمهوری وتهیه گزارش اماری وتحلیلی از ان  
 • تهیه پلان کاری ماهانه وسالانه برای سفر ها ی ساحوی وعملی نمودن آن ومتقین بودن  از انجام حد اقل 10 مصاحبه توسط هر تیم در هر هفته توسط معاون ارشد .

پیگیری و دادخواهی   : 

 • تماس ها ی منظم با مقامات دولتی روی موضوعات محافظت و بهبود حقوق بشر و جلوگیری از وقوع تخلفات و رسیدگی به شکایات مردم .
 • پیگیری قضیه نقض حقوق بشری بطور متفرقه در نهاد های مربوطه الی بدست آوردن نتیجه 
 • بحث وبررسی یافته های  ساحه (قضایای حقوق بشر) تصمیم گرفتن روی قضایا که  نیاز به رسیدگی دارد.

 

گزارش دهی :

 • تهیه گزارش مبتنی برنتایج از انجام فعالیت ها بطور متفرقه و هفته وار
 • تهیه گزارش از انجام ماموریت های نظارتی و ماموریت های ساحوی به شیوه معیار های گزارش نویسی
 • تهیه گزارش های خاص معیاری در مورد قضایای حاد حقوق بشر
 • سهم در تهیه و ارسال گزارش های که همآهنگ کننده مطالبه مینماید

 

امورات متفرقه:

 • اخذ مشوره در مورد تحقیق و بررسی موارد جدی نقض حقوق بشر ازآمر.
 • ارتقا دادن ظرفیت ها ومهارت ها توسط آموزش متداوم در باره نحوه نظارت حقوق بشرونحوه استفاده از منابع حقوقی دیتابس  از طریق آمر بخش  
 • اجرای امورکاری متفرقه موجه که در اين لايحه وظايف پيش بينی نگرديده و از وی تقاضا شده باشد.
 • تأمین محرمیت در داخل و خارج کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
 • ارتقای خوب کار گروپی و حمایت از عادت وکلتور کار گروهی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

 

داشتن شرایط لازم برای موقف:

 • لیسانس حقوق
 • تجربه کاری در مورد قضایا و حل آن
 • مهارت درتحریر و تکلم به دو لسان رسمی
 •  سفر به ولایات وولسوالی های تحت پوشش ساحه کاری
 • مهارت با کمپیوتر وپروگرامهای آن
 • دانستن لسان انگلیسی اهمیت دارد

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک مؤسسه استخدام کننده ای است که فرصت های مساویانه را در نظر میگیرد و متعهد بر اصول عدم تبعیض و تساوی جنسیت میباشد. برای زنان و افراد مستعد از گروه های منزوی ویا اقلیت، حق اولویت داده می شود.

 

منابع بشری


بازنشر این مطلب