اعلان تدارکاتی ضرورت به انجن جنراتور

محترما :

دفاتر ساحوی گردیز و ولایتی بدخشان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک پایه  انجن  جدید جنراتور با نصب ورسانیدن آن به دفتر ساحوی گردیز باورنتی یک سال ودفتر ولایتی بدخشان به یک پایه جنراتور مادل جدید با نصب ورسانیدن آن به دفتر متذکره با یک سال ورنتی که دارای مشخصات ذیل است ضرورت دارد.

 

 1: Engine Make  Perkins  English

2 ; Power  Generator -3 –Phase  -80 KVA

3 : Power  Generator  - 64 KW

4 :Sound Proof

 

جنراتور مورد ضرورت

1 : Engine  Make  - Perkins  English

2 : Power  Generator – 3 -  Phase  - 45  KVA

3 : Power  Generator – 36 Kw

4: Sound  Proof

 

موسسات، شرکت های داخلی وخارجی که خواهش رسانیدن آنرا داشته باشند آفر های خودرا سر بسته بعد از نشر اعلان الی 21  یوم تقویمی به دفتر منیجر عملیاتی کمیسیون واقع جاده فیض محمد کاتب بین اداره عالی تفتیش و وزارت محترم انکشاف دهات ناحیه ششم دارالامان سپرده شرط نامه ومشخصات را ملاحظه کرده میتوانند.

افر گشائی ومجلس مناقصه به تاریخ 19 / 04 / 1396  ساعت 9 قبل از ظهر در صالون جلسات دفتر مرکزی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دایر میگردد.

 

با احتــــــــــرام

 

 


بازنشر این مطلب