عنوان وظیفه: آمریت نظارت و بررسی از تخطی های حقوق بشری

اعلان وظیفه

 

نمبرمسلسل:(09)

عنوان وظیفه: آمریت نظارت و بررسی از تخطی های حقوق بشری  

موقعیت وظیفه: دفتر ولایتی بدخشان

تعداد موقف: "1" بست

آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 01 سرطان 1396

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک تن  کارمند که به شرایطی ذکر شده ، مطابقت داشته باشد دفتر ولایتی بدخشان به  حیث آمربخش نظارت و بررسی از تخطی های حقوق بشری استخدام می‌نماید. علاقمندان این موقف کاری می‌توانند الی تاریخ 01 سرطان 1396 خورشیدی  خلص سوانح (CV) خویش را به بخش پذیرش دفتر  مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک [email protected] سوانح خود را ارسال نمایند.

 

معرفی:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت اهم نظارت از وضعیت حقوق بشر ، رسیده گی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حمایت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل ، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ، این نهاد جهت بهبود وحمایت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای برنامه های ارتقایی ، حمایتی ونظارتی و همچنان طرح و اجرای بودجه کاری بر خوردار بوده که امورمربوط به آن توسط دارالانشای کمیسیون به پیش برده میشود.

کمیسیون جهت اجرای هرچه بهتر ماموریت کاری اش و نظارت موثرازنحوه اجراآت وفعالیت هایش دارای برنامه ستراتژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست اورد و نتایج می باشد. کمیسیون بخاطرانسجام هرچه بیشترامور تدابیر لازم منجمله تعریف و باز خوانی وشناسایی پست ها و مناصب اجرایی و پروگرامی را، بادرنظرداشت شرایط وتوقعات کاری فعلی، روی دست دارد.

به این اساس موقف آمریت بخش نظارت و بررسی از تخطی های حقوق بشر  از اهمیت اساسی برخوردار است. آمریت نظارت و بررسی  مستقیما به ریس دفتر جواب گو بوده و از آن طریق به هماهنگ کننده بخش و ریاست اجرائیوی، از پیش رفت امور و مسایل مربوط به آن گزارش میدهد.

 

مسولیت‌های کلیدی:

 • بررسی وتحلیل شکایات واصله و رهبری بخش در زمینه نظارت از تطبیق احکام قانون اساسی ،سایر قوانین، لوایح وتعهدات در رابطه به حقوق بشر .
 • نظارت مداوم ومنظم  بر وضعیت حقوق بشری مراکز سلب آزادی به شمول محابس ،توقیف خانه ها و نظارتخانه های امنیت ملی و پولیس(دفاتریکه بخش امبودزمن ندارند) و شرایط افراد که آزادی شان سلب گردیده است .
 • نظارت ازپروسه تحقیق  ، محاکمه متهمین و شرایط ووضعیت حقوقی آنها ، تما س با منسوبین نهادهای پولیس، امنیت ملی، محاکم، څارنوالی در ارتباط با توقیف شده ګان وتحت نظارت و پروسه باز داشت.
 • نظارت از رعایت اصول محاکمه عادلانه در محاکم و نظارت از اجراآت وعملکرد ارګانهای عدلی وقضایی به شمول پولیس و امنیت ملی .
 • نظارت از وضعیت افراد که در محل منازعات مسلحانه قرار دارند و جمع آوری اطلاعات در مورد تعداد تلفات افراد ملکی ،خسارات مادی و معنوی به میان آمده از حملات مسلحانه و سایر شیوه های جنګی طرفین مخاصمه
 • نظارت از اجراآت مراجع و مقامات دولتی در رابطه به توزیع عادلانه و قابل دسترسی خدمات و تامینات
 • رهبری بخش در مینه نظارت از حقوق اجتماعی واقتصادی با ماموریت های نظارتی ساحوی و انجام مصاحبه ها با اقشار مختلف 
 • نظارت از وضعیت وچگونگی دسترسی افراد به حقوق وآزادی های اساسی به شمول حقوق سیاسی

 

مدیریت:

 • تقسیم وظایف بین معاونین بخش وانفاض صلاحیت ومسولیت به معاون ارشد
 • مدیریت دیتابیس های بخش و ارسال معلومات  به بانک اطلاعات
 • اخذ مشوره در مورد تحقیق موارد جدی نقض حقوق بشر از رئیس دفتر ودر دفتر مرکزی از همآهنگ کننده  
 • پیگیری قضایا به شیوه  مدیریت منظم گزارش گیری وگزارش دهی

پیگیری ودادخواهی:

 • تماس ها ی منظم و دوامدار با مقامات دولتی روی موضوعات محافظت و بهبود حقوق بشر و جلوگیری از وقوع تخلفات و رسیدگی به شکایات مردم .
 • رهبری و ایجاد گروپهای کاری با سایر نهادهای دولتی وغیر دولتی در موضوعات خاص حقوق بشری
 • ایجاد هماهنگی  وظایف با آمرین سایر بخش ها 

گزارش دهی:

 • تهیه گزارش از نتایج بدست آمده از انجام فعالیت ها بطور هفته وار، ماهوار وسالانه
 • تهیه گزارش از انجام ماموریت های نظارتی به شیوه ستاندردهای پزیرفته شده گزارش نویسی
 • تهیه گزارش های خاص از نتایج تحقیقات وبررسی در مورد قضایای حاد حقوق بشربه شیوه مسلکی
 • تهیه گزارش ماهانه دیتا بیس
 • تهیه و ترتیب گزارش های که همآهنگ کننده مطالبه مینماید

متفرقه :

 • اجرای امورکاری متفرقه  که در اين لايحه وظايف پيش بينی نگرديده و از وی تقاضا شده باشد.
 • تأمین محرمیت در داخل و خارج کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

ارتقای خوب کار گروپی و حمایت از عادت وکلتور کار گروهی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

مهارت ها و تجارب لازم:

 • حد اقل لیسانس حقوق  .
 • شناخت با قضایایی حقوقی .
 • تجربه کاری در مورد قضایا و حل آن .
 • پنج سال تجربه کاری در ارگانهای عدلی- قضایی وحقوق بشری .
 • تشکیل یک فضاء با همی ( Team work  کار تیمی ) .
 • مهارت در لسان های ملی و انگلیسی .
 • مهارت در کمپیوتر وپروگرامهای آن
 •  سفر به ولایات وولسوالی های تحت پوشش ساحه کاری .

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد ملی مستقل است که فرصت های مساوی کار در این نهاد را در نظر میگیرد و متعهد بر اصول عدم تبعیض و تساوی جنسیت میباشد. به زنان و افراد مستعد از گروه های منزوی وگروههای اقلیت، ترجیح داده می شود.

 

منابع بشری


بازنشر این مطلب