کاریابی

عنوان وظیفه: معاونیت بخش تعلیمات (آموزش)

  اعلان وظیفه

   

  شماره مسلسل: «34»

  عنوان وظیفه: معاونیت بخش تعلیمات (آموزش) 

  موقعیت وظیفه: دفاتر ساحوی گردیز، مزارشریف، کندز و بامیان

  تعداد موقف: «1» بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 31 اسد 1396


عنوان وظیفه: معاونیت مطبوعات دربخش آموزش

  اعلان وظیفه

   

  شماره مسلسل: (35)

  عنوان وظیفه: معاونیت مطبوعات دربخش آموزش

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی کندز

  تعداد موقف: «1» بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 31 اسد 1396


عنوان وظیفه: ریس دفتر

  اعلان وظیفه:

  شماره مسلسل: (33)

  عنوان وظیفه: ریس دفتر

  موقعیت وظیفه: دفتر ولایتی ارزگان

  تعداد موقف: «1» بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 28 اسد 1396

   


عنوان وظیفه: آمریت نظارت و بررسی از تخطی‌های حقوق بشری

  اعلان وظیفه

  شماره مسلسل: (32)

  عنوان وظیفه: آمریت نظارت و بررسی از تخطی‌های حقوق بشری

  موقعیت وظیفه: دفتر ولایتی ارزگان

  تعداد موقف: «1» بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 24 اسد 1396

   


عنوان وظیفه: آمریت بخش تعلیمات (آموزش)

  اعلان وظیفه

  شماره مسلسل: (31 )

  عنوان وظیفه: آمریت بخش تعلیمات (آموزش)  

  موقعیت وظیفه: دفتر ولایتی ارزگان

  تعداد موقف: «1» بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 24 اسد 1396

   


عنوان وظیفه: آمر بخش آمبودزمن

  اعلان وظیفه

   

  شماره مسلسل: (30)

  عنوان وظیفه: آمر بخش آمبودزمن

  موقعیت وظیفه: دفتر ولایتی ارزگان

  تعداد موقف: «1» بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 24 اسد 1396


عنوان وظیفه: دیزاینر نشرات چاپی

  اعلان مجدد

  شماره مسلسل: (26)

  عنوان وظیفه: دیزاینر نشرات چاپی

  موقعیت وظیفه: بخش نشرات دفتر مرکزی

  تعداد موقف: «1» بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 01 اسد  1396

   


عنوان وظیفه: معاون ماهنامه و ویراستار مطالب زبان پشتو

  اعلان مجدد

  نمبر مسلسل: (29)

  عنوان وظیفه: معاون ماهنامه و ویراستار مطالب زبان پشتو

  موقعیت وظیفه: بخش نشرات دفتر مرکزی

  تعداد موقف: "1" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 01 اسد 1396

   


عنوان وظیفه: منیجر عملیاتی(اعلان مجدد)

   

  اعلان مجدد

  نمبرمسلسل:(08)

  عنوان وظیفه: منیجر عملیاتی   

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی  

  تعداد موقف: "1" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 30 سرطان 1396


عنوان وظیفه: آمریت بخش تحقیق

  اعلان وظیفه

   

  نمبرمسلسل:(14)

  عنوان وظیفه: آمریت بخش تحقیق    

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی

  تعداد موقف: "1" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 15سرطان 1396


عنوان وظیفه: آمریت بخش تعلیمات (آموزش )

  اعلان وظیفه

  نمبرمسلسل:(11)

  عنوان وظیفه: آمریت بخش تعلیمات (آموزش ) 

  موقعیت وظیفه: دفتر ولایتی بدخشان

  تعداد موقف: "1" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 10 سرطان 1396

   


عنوان وظیفه: معاونیت بخش تعلیمات (آموزش)

  اعلان وظیفه

   

  نمبرمسلسل:(12)

  عنوان وظیفه: معاونیت بخش تعلیمات (آموزش)  

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی هرات

  تعداد موقف: "1" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 10سرطان 1396


عنوان وظیفه: هماهنگ کننده بخش نظارت ارزیابی و گزارش‌دهی

  اعلان وظیفه

   

  نمبرمسلسل: (13)

  عنوان وظیفه: هماهنگ کننده بخش نظارت ارزیابی و گزارش‌دهی   

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی

  تعداد موقف: "1" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 15سرطان 1396


عنوان وظیفه: آمریت نظارت و بررسی از تخطی های حقوق بشری

  اعلان وظیفه

   

  نمبرمسلسل:(09)

  عنوان وظیفه: آمریت نظارت و بررسی از تخطی های حقوق بشری  

  موقعیت وظیفه: دفتر ولایتی بدخشان

  تعداد موقف: "1" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 01 سرطان 1396


عنوان وظیفه: آمر بخش آمبودزمن

  اعلان وظیفه

   

  نمبرمسلسل:( 08)

  عنوان وظیفه: آمر بخش آمبودزمن

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی کندهار و دفتر ولایتی غور

  تعداد موقف: "2" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 01 سرطان 1396


عنوان وظیفه: معاونیت نظارت و بررسی

  اعلان وظیفه

   

  نمبرمسلسل: (10)

  عنوان وظیفه: معاونیت نظارت و بررسی   

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی مزارشریف و دفتر ولایتی غور

  تعداد موقف: "2" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 01 سرطان 1396


عنوان وظیفه: منیجر عملیاتی

  اعلان وظیفه

  نمبرمسلسل: (08)

  عنوان وظیفه: منیجر عملیاتی   

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی  

  تعداد موقف: "1" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 25 جوزا 1396

   


عنوان وظیفه: معاونیت بخش حمایت از حقوق زنان

  اعلان وظیفه

  نمبرمسلسل: (07)

  عنوان وظیفه: معاونیت بخش حمایت از حقوق زنان   

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی کابل

  تعداد موقف: "1" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 15 جوزا 1396